");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37001-37100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พนมกร แปลว่า
ยกมือไหว้
ณพัทธเดชน์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความรู้อันแหลมคม
ปิ่นชุดารัตน์ แปลว่า
ปิ่นที่รุ่งเรืองดุจแก้วมณี
นรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของคน
วายุรีย์ แปลว่า
สิปนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในศิลปะ
สิปปนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในศิลปะ
พงษ์ศร แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีศร
สุพรต แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
สิริอาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
ธงชนะ แปลว่า
ธงแห่งชัยชนะ
สุมณฑ์ แปลว่า
ผู้แต่งกายดี
เถียร แปลว่า
[เสถียร]
สวราชย์ แปลว่า
ความเป็นเอกราช, ผู้ปกครองตนเอง
ปภัสชล แปลว่า
สายน้ำที่มีแสงสว่าง
พิทยาพล แปลว่า
กำลังความรู้
นันทเศรษฐิ์ แปลว่า
ผู้รำรวยทรัพย์และมีความสุข
ภูภากร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่างและแผ่นดิน
ตาก แปลว่า
จังหวัดตาก, ทำให้แห้ง
ปภินพิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้แตกฉาน
ธัญชนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันเกิดจากโชค
ลัลลนา แปลว่า
[ลัลนา]
ณัฏฐบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่มีความรู้อันมั่นคง
ณัฏฐ์บดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่มีความรู้อันมั่นคง
เสียงซอ แปลว่า
เสียงซอ
ภาวนี แปลว่า
[ภาวินี]
ปรัชญ์กวิน แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้
ศิร์กร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งสูงสุด
วิภาส แปลว่า
สว่างเป็นพิเศษ
ศิริชฎาภรณ์ แปลว่า
ผู้รักษาชฎาอันงดงาม
ณกฤต แปลว่า
สำเร็จด้วยปัญญา
พิริยศาสตร์ แปลว่า
วิชาที่ว่าด้วยความเพียร
ศุภาพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม,เชื้อสายที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภาคุณ แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นเครื่องนำทาง
สิงห์เพชร แปลว่า
เข้มแข็งดั่งราชสีห์
ไอยรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความเป็นใหญ่
อำพวรรณ แปลว่า
[อัมพวัน]
พิมพ์พิมล แปลว่า
แบบอย่างที่บริสุทธิ์
พรัช แปลว่า
เกิดมาประเสริฐ
พุธ แปลว่า
วันลำดับที่ ๔ ในสัปดาห์,รู้
ประกาสิต แปลว่า
[ประกาศิต]
ตุลยากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความเที่ยงธรรม
ศิวโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนพระศิวะ
ตุลญากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้ให้เกิดความยุติธรรม
ตุลยกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความยุติธรรม
ตุลกร แปลว่า
ผู้สร้างความยุติธรรม
ตุลกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความยุติธรรม
ตุลยานี แปลว่า
[ตุลญาณี]
ตุลยาณีย์ แปลว่า
[ตุลญาณี]
ศักดิ์มานะ แปลว่า
ความเพียรอันทำให้เกิดอำนาจ
นนท์ปกรณ์ แปลว่า
ตำราที่น่ายินดี
พลอยศิณี แปลว่า
[พลอยสินี]
วัชมกร แปลว่า
แพะทะเลที่อยู่ในกรอบ
เพชรนารา แปลว่า
น้ำเพชร
ยอดชิต แปลว่า
ชัยชนะอันยอดเยี่ยม
วรดานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นเลิศ
ภูชัช แปลว่า
นักรบของแผ่นดิน
อุมาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งพระอุมา
ปาริชาต์รัชต์ แปลว่า
ดอกทองหลางเงิน
ณัฏฐพน แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ที่มาจากป่า
ณชจงกล แปลว่า
บัวสายที่เกิดมาจากความรู้
อนิลชนา แปลว่า
ลมและหมู่ชน
รฐกร แปลว่า
ผู้สร้างประเทศ
ศิริเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และนำมาซึ่งความเจริญ
ณฐาพัชร์ แปลว่า
ผู้เข้มแข็งและมั่นคงในความรู้
สมสลวย แปลว่า
งดงามเสมอ
ลำพูล แปลว่า
[ลำพูน]
สุรฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษของเทวดา
ปิยวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญอันเป็นที่รัก
รัตนดา แปลว่า
แก้วมณี
อัญญจักร แปลว่า
การหมุนเวียนความรู้
สมสรวย แปลว่า
[สมสลวย]
ธรรมรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในธรรม
บวรรัต แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
นวัตภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งใหม่
ประวินวัต แปลว่า
ห่วงและความประพฤติ
ธันยภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
ธันยภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
นิธิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากขุมทรัพย์
ปรียาพัชร แปลว่า
เพชรอันเป็นที่รัก
สัมมนา แปลว่า
การประชุมแบบหนึ่ง
สรัญธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้เรื่องศร
ยลรวี แปลว่า
มองพระอาทิตย์
ศิริอัมพา แปลว่า
ผู้ที่งดงามเหมือนมารดา
อัษฏาวุธ แปลว่า
อาวุธ ๘ อย่าง
ณภัทรนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในความรู้ที่ประเสริฐ
ณัฐชาติ แปลว่า
การเกิดของนักปราชญ์
วรัญญนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
มะลุลี แปลว่า
เป็นไม้เถาเลื้อยที่มีดอกสีขาวคล้ายมะลิ มีกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน
พัชรีพรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแข็ง
สุกันยาภัทร์ แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ งดงามและประเสริฐ
ธรณ์วรัตม์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญสูงสุด
ณัฏฐิยาพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบของนักปราชญ์
ธัญวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญต่อโชคชะตา
ภัทร์ภูวไนย แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ
ธารณ์สิรี แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
เดชธนวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์และอำนาจ
วัฒน์ธนเดช แปลว่า
ผู้เจริญในอำนาจแห่งทรัพย์
ปัณณ์ธนิต แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นตำรา
วรัญรัช แปลว่า
ผู้มีสมบัติเป็นความรู้ที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี