");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36901-37000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภูวฤทธิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
ธนาพัชร แปลว่า
ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
ปัณณ์นฤภร แปลว่า
หนังสือที่ค้ำจุนมนุษย์
ดลรยา แปลว่า
รวดเร็วในการเนรมิต
รมัณยา แปลว่า
มีความสุข,มีความรื่นรมย์
นิเวศน์ แปลว่า
ที่อยู่, บ้าน, วัง
วิราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะผู้มีความกล้าหาญยิ่ง
พลนิกร แปลว่า
หมู่คนที่มีกำลัง
ศิรินัน แปลว่า
[ศิรินันท์]
เยาวณีย์ แปลว่า
อาภาภาณ์ แปลว่า
ผู้มีการบอกกล่าวเป็นเครื่องนำทาง
ปุณยดา แปลว่า
ผู้มีบุญ
วิระการ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในหน้าที่การงาน
ศรัณยารัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
ธนิตานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการมีทรัพย์
พงศ์วรินทร์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
สุภจักร แปลว่า
จักรมงคล,การหมุนเวียนของความเจริญ
อุษาวรัตม์ แปลว่า
ยามเช้าที่ดีที่สุด, ดีที่สุดในยามเช้า
พรีมภัส แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
อภิวันทน์ แปลว่า
การไหว้, การคำนับ
นิรัตชรา แปลว่า
ผู้ไม่ยินดีในความแก่เฒ่า
มนทิพา แปลว่า
ใจที่สว่าง
มอญ แปลว่า
ชนชาติมอญ
สุขสมบูรณ์ แปลว่า
มีความสุขเต็มเปี่ยม
ณัฐพิมณฑ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ตกแต่งอย่างวิเศษ
พรรณวรัชญ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
พัศนรัชญ์ แปลว่า
อำนาจของคนที่มีความรู้
สุจรรยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความประพฤติดี
ทวาตฤณ แปลว่า
หญ้าคู่
มัลลิกามาศ แปลว่า
ดอกมะลิทอง
มัลลิกาทิพย์ แปลว่า
ดอกมะลิสวรรค์
ปรีชาชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความสามารถ
ธัญญชิต แปลว่า
ผู้ชนะโชคชะตา
ณัฐอนงค์ แปลว่า
หญิงที่เป็นนักปราชญ์
อนงค์ธานี แปลว่า
เมืองของหญิงงาม
พวงศรี แปลว่า
ช่อที่งดงาม
มนธิภา แปลว่า
[มนทิพา]
ศนิ แปลว่า
พระเสาร์
ภัสร์นลิน แปลว่า
บริสุทธิ์และรุ่งเรือง
พัชรมนฑ์ แปลว่า
ประด้บเพชร
อรธิดา แปลว่า
หญิงสาว
ราช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน, พญา
วัชพล แปลว่า
กำลังที่อยู่ในกรอบ
เพียงอมร แปลว่า
เสมอด้วยฟ้า
ณรชต แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับเงิน,ความรู้ที่มีค่า
สุพัตร์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
วรเอก แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในสิ่งประเสริฐ
ยสิ แปลว่า
ธภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างของพระเจ้าแผ่นดิน
วินา แปลว่า
นาวิเศษ
อัญศยา แปลว่า
ที่อาศัยแห่งปัญญา
ภัคธิรา แปลว่า
ผู้รอบรู้และมีโชค
ภัคฑิรา แปลว่า
[ภัคธิรา]
รัติยา แปลว่า
ผู้มีความยินดี
เมชาญา แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดความรู้, ผู้ทำให้เกิดปัญญา
ปภาดาพล แปลว่า
ผู้มีกำลังและแสงสว่าง
ดาราภา แปลว่า
แสงดาว
ดลรพี แปลว่า
เนรมิตความรุ่งเรือง
ยลฤดี แปลว่า
ดูใจ
ธาราภาดา แปลว่า
สร้างสิ่งที่ดำรงไว้
รุ่งสุทิน แปลว่า
ผู้ให้สิ่งที่ดีและรุ่งเรือง
ลลิลา แปลว่า
งดงาม
พลอยนัชชา แปลว่า
พลอยแม่น้ำ
วรรณธณี แปลว่า
[วันทนีย์]
วิรัมพา แปลว่า
ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
พาที แปลว่า
การพูด
กานรวี แปลว่า
ผู้ตัดพระอาทิตย์
การวรี แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยหน้าที่การงาน
ฐณัชมนตร์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในการเกิดความรู้อันมั่นคง
ดรรชนีกร แปลว่า
นิ้วชี้และมือ
ปุณณกัญญ์ แปลว่า
หญิงที่เต็มบริบูรณ์
อรรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
ฐิตารียา แปลว่า
ผู้เจริญมั่นคง
วชิรพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแข็ง
ภารยา แปลว่า
กระแสน้ำและแสงสว่าง
พัชร์กนกชล แปลว่า
สายน้ำ ทอง และเพชร
อัมภา แปลว่า
[อัมพา]
ปัทมาวัลย์ แปลว่า
สายบัว
ดุล แปลว่า
ยุติธรรม
อุมารีย์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนพระอุมา
สุปิยา แปลว่า
ผู้รักดี
เพียงลัดดา แปลว่า
เสมอด้วยวงศ์ตระกูล
บุษบงค์ แปลว่า
[บุษบง]
ฐิติภัทรกาญจน์ แปลว่า
ทองที่ประเสริฐและมั่นคง
รัชดากร แปลว่า
ช่างทอง
ประพัฒน์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญมาก
ดาวเด่น แปลว่า
คนที่โดดเด่น
ณฐกรณ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
พรวรินท์ แปลว่า
ความปรารถนาที่เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
สุภัตตรา แปลว่า
เครื่องหมายของอาหารที่ดี
ศิรพัชร แปลว่า
เพชรที่สูงสุด
วิศิษย์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของผู้รับการสั่งสอนที่ดีมาก
พรรณาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของวงศ์ตระกูล
แสงใหม่ แปลว่า
แสงใหม่
แสนไกร แปลว่า
เก่งมาก
วนิชกุล แปลว่า
ตระกูลพ่อค้า
พิชรญา แปลว่า
[พิชชญา]
เดือนจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์
พริมนิภา แปลว่า
ผู้งดงามด้วยแสงสว่าง
ภครณ แปลว่า
ผู้ต่อสู้ด้วยโชคชะตา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี