");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36801-36900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เลิศพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
ประพัทธ แปลว่า
ผูกพัน
พิทยะ แปลว่า
ความรู้
อติ แปลว่า
มากล้น
วุฒิประวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและความรู้มาก
วิลาส แปลว่า
งามอย่างมีเสน่ห์, งามอย่างสดใส
ธิติพงศ์ แปลว่า
[ฐิติพงศ์]
ธยานิศ แปลว่า
เจ้าแห่งการใช้ปัญญาพิจารณา
วงศ์วริษฐ์ แปลว่า
เชื้อสายที่น่ารัก
ศุนิสา แปลว่า
คืนที่ดี
ธรรมภพภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแผ่นดินธรรม
วริศรารัตน์ แปลว่า
มีค่าและเป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
พระจันทร์ แปลว่า
ดวงจันทร์ ,เทวดาพระเคราะห์ประจำดาวจันทร์
อัครพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
มณฑ์สิริ แปลว่า
เครื่องประดับที่ประเสริฐ
อิสสร แปลว่า
เป็นใหญ่
รงค์ภูรินท์ แปลว่า
รักพระเจ้าแผ่นดิน
นุชชนัน แปลว่า
น้องสาวที่ทำให้เกิด
อัญญ์ชวัล แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
รณภัฎ แปลว่า
ทหาร
เปียทิพย์ แปลว่า
ผมเปียของเทวดา
นัทธมนพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยใจที่ผูกพัน
พยงเกียรติ แปลว่า
[พยุงเกียรติ]
พรรณสิทธ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
พนธ์กานต์ แปลว่า
เป็นที่รักและผูกพัน
รพีรัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งพระอาทิตย์,ประเทศที่รุ่งเรือง
ภรภาดา แปลว่า
พี่ชายน้องชายที่ค้ำจุน
รณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งการต่อสู้
สุภววรรณ แปลว่า
เชื้อสายของแผ่นดินที่ดี
ณิชาชกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์
สุระชัย แปลว่า
ชัยชนะของเทวดา
ใบเฟิร์น แปลว่า
ใบของต้นเฟิร์น
สุโขทัย แปลว่า
นครหลวงแห่งแรกของไทย, จังหวัดสุโขทัย
ลพบุรี แปลว่า
จังหวัดลพบุรี
พัชชาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนผู้เกิดมาอยู่ในกรอบ
วัฒนารีย์ แปลว่า
เจริญงอกงาม
ฐปนวัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งและมั่นคง,เพชรที่มั่นคง
เสนีย์วงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้นำทัพ
อัจฉราวุธ แปลว่า
อาวุธของนางฟ้า
ลักษณมณี แปลว่า
แก้วมณีที่มีลักษณะดี
พิมลภัทร แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
ภรญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ค้ำจุน
พรญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, พรของนักปราชญ์
อติชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
ธนินโชตน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
ณัฐวรีย์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
อรชนา แปลว่า
สตรี
ธันยรัช แปลว่า
พระราชาผู้เลี้ยงดู ,ราชาโชค
ทัศน์ไทย แปลว่า
อิสระในความคิด
ประไพพักตร์ แปลว่า
ใบหน้าที่งดงาม
วิษุวัต แปลว่า
จุดตรีเสมอภาค
อรวิกา แปลว่า
[อวิกา]
พลอยสินี แปลว่า
หญิงที่งดงามเหมือนพลอย
ภคกรณ์ แปลว่า
ผู้สร้างโชค
พีระพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญ
พลอยธิชา แปลว่า
ผู้เกิดจากพลอย
พลอยสิณี แปลว่า
[พลอยสินี]
ธีรธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นนักปราชญ์
มลทิรา แปลว่า
[มณฑิรา]
ศมลวรรณ แปลว่า
[ศมนวรรณ]
ลี แปลว่า
ไป
พยุงเกียรติ แปลว่า
รักษาเกียรติ
วรรณเพ็ญนภา แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจท้องฟ้าคืนพระจันทร์เต็มดวง
ศมนวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดียามค่ำคืน
อุษาวรัตน์ แปลว่า
[อุษาวรัตม์]
ฐิติภานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างอันมั่นคง
ปิยะภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นที่รัก
ทองลิ้ม แปลว่า
รุ่งเรืองดุจทองคำ
ศิภาภรณ์ แปลว่า
[ศริ์ภาภรณ์]
พรรณีมาดา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามเหมือนมารดา
ลิปิกา แปลว่า
[ลิปิการ์]
ศริขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญที่เป็นมงคล
พิตรา แปลว่า
เครื่องหมายวิเศษ
อภิชญ์ แปลว่า
ความรู้อันยิ่งใหญ่
วิภาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงดงาม
ทิศบดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทิศ
ตรึงตา แปลว่า
เห็นชัด
สลัด แปลว่า
สะบัดให้หลุด
แมนสรวง แปลว่า
ฟ้าสวรรค์
ศรันยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันเป็นที่พึ่ง
พิพิธ แปลว่า
ต่างกันไป
วณิกเกียรติ์ แปลว่า
ภรณ์สุภา แปลว่า
ดำรงไว้ในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
วรกานท์ แปลว่า
บทกลอนอันประเสริฐ
เสน แปลว่า
เสนา, หมู่ทหาร
นันทชิต แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดี
พัฒน์ศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจและมีความเจริญ
เอื้ออลิศา แปลว่า
นางพญาผึ้งที่มีความเอื้อเฟื้อ
ปรมะวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้อย่างยิ่ง
ณัฏฐภัคกัญ แปลว่า
หญิงที่มีโชคและมั่นคงในความรู้
กรรณา แปลว่า
หู
ฐิติกุลรัศมิ์ แปลว่า
เชื้อสายอันมั่นคงและรุ่งเรือง
ธัญญ แปลว่า
มีโชค
ณิชรัญชน์ แปลว่า
ความยินดีอันบริสุทธิ์
ประภาสพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งแสงสว่าง
ระฟ้า แปลว่า
สูงเสียดฟ้า, สูงมาก
มะลิลา แปลว่า
มะลิดอกเล็ก,ชื่อมะลิชนิดหนึ่ง ปลูกกันโดยทั่วไปและมีความสำคัญทางการค้าที่สุด
มายาวี แปลว่า
ผู้มีมารยา ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมทําให้ลุ่มหลง เจ้าเล่ห์
ปองชัย แปลว่า
มุ่งหวังชัยชนะ
วัชรินณ์ แปลว่า
[วัชรินทร์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี