");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36601-36700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณธนภัทร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐ
ยาวารี แปลว่า
น้ำยา
ปาณิศราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเจ้าแห่งชีวิต
ณัฐชนันท์ญา แปลว่า
ความรู้อันทำให้เกิดความยินดีแก่นักปราชญ์
ปัญจะ แปลว่า
ห้า(๕)
ปัญจมานนท์ แปลว่า
ความยินดี ๕ ประการ
นภาภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างบนฟ้า
สิงหเดช แปลว่า
มีอำนาจดุจราชสีห์
นิวัฒน แปลว่า
ผู้ปราศจากความเจริญ->[นิวัติ]
ศศิณาภรณ์ แปลว่า
[ศศินาภรณ์]
รินชัย แปลว่า
มีชัยชนะเรื่อยๆ
วิมลณ์เกศ แปลว่า
ผู้สูงส่งด้วยความรู้อันบริสุทธิ์
วลียา แปลว่า
ถ้อยคำ
พิมพมาดา แปลว่า
เหมือนมารดา,ผู้มีมารดาเป็นแบบอย่าง
ยลรดี แปลว่า
มีความสุข
เมษราศรี แปลว่า
[เมษราศี]
ยมล แปลว่า
คู่
ยมลา แปลว่า
คู่
พิมลกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์,บริสุทธิ์เหมือนทองคำ
ลาภิยา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์
เรมิตา แปลว่า
[รมิตา]
ลภยา แปลว่า
[ลาภิยา]
ลดาบรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้,เชื้อสายตำรา
ลัมภา แปลว่า
[รัมภา]
ลินีนาฏ แปลว่า
[นลินีนาฏ]
ลภิตา แปลว่า
[ลาภิตา]
ลลิภา แปลว่า
[รวิภา]
มุขพล แปลว่า
ผู้มีพละกำลังมาก
ศรัญสรา แปลว่า
ผู้เก่งกล้าในความรู้แห่งศร
ระย้า แปลว่า
เครื่องห้อย, พวง, ห้อย
รุ้งพลาย แปลว่า
รุ้งและช้าง
เอกเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเป็นหนึ่ง
พันสุรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งดีมาก
อนันต์ธรา แปลว่า
ทรงไว้ไม่มีที่สิ้นสุด
นริสร แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่,พระเจ้าแผ่นดิน
ฐิฏา แปลว่า
[ฐิตา]
พรประไพ แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
อรยุพา แปลว่า
หญิงสาวสวย
เทียนเพ็ญ แปลว่า
เทียนที่เต็ม
พีรษา แปลว่า
[พีรสา]
สิรวิชญ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
ศศิญาวารี แปลว่า
สายน้า ความรู้ และพระจันทร์
ภิญญรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรอบรู้
ศิรินทร์ญา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันงดงาม
เพชรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เข็มแข็ง
สุชนัน แปลว่า
คนดี
พิชญ์พิชา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ทัตธนาสิน แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์และเงินทอง
ดาราเกตุ แปลว่า
ดาวเกตุ,ดาวธง
พุฒิศิษฏ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรือง
ปานิตา แปลว่า
ผู้ฝึกแล้วจากการขว้างปา->[ปนิตา]
ภูดิศพัฒน์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
เมษราศี แปลว่า
ราศีเมษ,ราศีลำดับที่ ๑ ในจักรราศี
สุรดาพร แปลว่า
ผู้มีความยินดีในสิ่งที่ประเสริฐ
ธิมากรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยปัญญา
ปิลันธนา แปลว่า
เครื่องประดับ
ธนาทิพ แปลว่า
ผู้เก่งทรัพย์
ณัฏฐมณฑณ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประดับนักปราชญ์
ธัญณัชฐ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้อันมั่นคงและมีโชค
ภูพัชร แปลว่า
เข้มแข็งเหมือนแผ่นดิน, เพชรในดิน
วิรชตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีเงิน
พุทธวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ตื่นรู้
เมวารินทร์ แปลว่า
แม่น้ำที่เป็นใหญ่
นภฤดี แปลว่า
ยินดีในท้องฟ้า
พรจิตร์ แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
ศนิกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระเสาร์
วณัฐพร แปลว่า
[วนัฐพร]
สุระเสก แปลว่า
เนรมิตด้วยเทวดา
ศตานันท์ แปลว่า
ยินดีมาก
สุกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก
ประพิน แปลว่า
ภคภณ แปลว่า
คำพูดแห่งโชค
อภิญรดา แปลว่า
ยินดีในความรู้
วิรัชนีกร แปลว่า
พระจันทร์อันวิเศษ
ปภาวริญฐ์ แปลว่า
แสงสว่างที่มั่นคงด้วยความรู้อันประเสริฐ
วนัฐพร แปลว่า
ป่าที่มั่นคงและประเสริฐ
พีรมัย แปลว่า
สำเร็จด้วยความกล้าหาญ
บริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะโดยรอบ
สุขุม แปลว่า
ละเอียด, เล็ก, ประณีต, เฉียบแหลม
ปพัทธ์ แปลว่า
บุญเชิด แปลว่า
ยกย่องความดี
พิศสมร แปลว่า
หญิงที่น่ามอง
พูนพิสมัย แปลว่า
เพิ่มเติมความน่ารัก
บุญสวัสดิ์ แปลว่า
ความสุขอันเกิดจากความดี
พัชญ์สินี แปลว่า
หญิงที่มีความรู้ที่อยู่ในกรอบ
พันธ์นิภา แปลว่า
ผูกพันเสมอ
โสรัญญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับดาวเสาร์
สมพรพัชร แปลว่า
ประเสริฐเสมอด้วยเพชร
อาริย์ชา แปลว่า
เกิดมาเจริญงอกงาม
พรรณวิไล แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
วิรุฬห์กานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและงดงามยิ่ง
ธวัลทิกร แปลว่า
แขนทั้งสองที่ขาวนวลและงดงาม
วนิด แปลว่า
หญิงสาว
สุขภวินท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขในโลก
ิปิยะฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่รัก
ณวรรธน์ แปลว่า
เจริญในความรู้
ศิรินทิพย แปลว่า
งดงามดั่งสวรรค์
ณัฐอัฐกุล แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายจากนักปราชญ์ทั้ง ๘
สฤษฎ์บวร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
ยุทธวรรณ แปลว่า
เชื้อสายทหาร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี