");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36501-36600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ยุค แปลว่า
ช่วงเวลา
ภัคธนิกา แปลว่า
หญิงผู้มีทรัพย์และโชค
ปัณณพรสิริ แปลว่า
ตำราที่งดงามและประเสริฐ
อนุปัญญคุณ แปลว่า
ความดีอันเกิดจากความรู้ปลีกย่อย
ปาณัทดา แปลว่า
ผู้มากด้วยความเมตตา
ภัคณภัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อจำแนกความรู้และโชค
พีรสา แปลว่า
ผู้เหมาะสมด้วยความเพียร
ณัฐฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงเหมือนนักปราชญ์
วิชุลดา แปลว่า
สายฟ้า
มณีดาว แปลว่า
ดวงแก้วแห่งดาว
พิมพ์ธาดา แปลว่า
ผู้สร้างความเป็นแบบอย่าง
เพชรปวีณ์ แปลว่า
ชำนาญและเข้มแข็ง
พัทธานันท์ แปลว่า
ความยินดีและผูกพัน
ยุพาลักษณ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีลักษณะอันงดงาม
ไพจิตรี แปลว่า
งดงาม
ลาภิตา แปลว่า
ผู้มีลาภ
รภัสกุล แปลว่า
[ลภัสกุล]
ณัชลภัส แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้และลาภ
สิริณ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นมงคล
ดลธรรม แปลว่า
บันดาลความดี
ราชภัฏลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นข้าของพระราชา
นิธินา แปลว่า
ผู้มีที่นาเป็นขุมทรัพย์
ณพรรณอร แปลว่า
หญิงที่มีปัญญาเป็นวงศ์ตระกูล
ศิรินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งสิริ
ลักษณ์ธนพร แปลว่า
ลักษณะอันประเสริฐด้วยทรัพย์
ลัดดาคำ แปลว่า
สายทอง
สุจริต แปลว่า
ประพฤติชอบ, ประพฤติในทางที่ถูกต้อง
นทีทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์,น้ำจากสวรรค์
เอาชัย แปลว่า
ต้องการชัยชนะ
สุดาสวรรค์ แปลว่า
ลูกที่มาจากสวรรค์
มัทนาลัย แปลว่า
ดอกบัว,ความรัก
ภัทรประภา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ตวงศักดิ์ แปลว่า
รับเอาความสำเร็จ
รุ้งรัตนา แปลว่า
รุ้งที่มีค่า
วรัญญ์พัส แปลว่า
ผู้มีอำนาจและความรู้อันประเสริฐ
บุญปัณณ์ แปลว่า
ตำราแห่งความดี
บุญปัญญ์ แปลว่า
ปัญญาอันเกิดจากความดี
ภาวลัย แปลว่า
กำไลแห่งแสงสว่าง
ปณิฎฐา แปลว่า
นักปราชญ์
ปัทมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันบริสุทธิ์,มีลักษณะอันงดงาม
พัสสมนต์ แปลว่า
หลงไหลในสายฝน
อรสิยา แปลว่า
ปัญญาศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความรู้
วรนัฐ แปลว่า
[วรณัฐ]
ปิยเพ็ญ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ณัฐพบ แปลว่า
เจอนักปราชญ์
อัยการ แปลว่า
ทนายความของรัฐ
รุ่งฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจวิเศษอันรุ่งเรือง
ปุณณ์ภัค แปลว่า
โชคที่บริบูรณ์
วิมนสิริ แปลว่า
ใจที่งดงามและวิเศษ
รังสี แปลว่า
แสงสว่าง
ปิติภูมิ แปลว่า
แผ่นดินแห่งความยินดี
สุภรา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดี
ศนิพัชร แปลว่า
เพชรแห่งดาวพระเสาร์
บัวศรี แปลว่า
งดงามดุจบัว,ดอกบัวที่งดงาม
ประพัฒน์พงษ์ แปลว่า
วัฒนวดี แปลว่า
ผู้เจริญ
ปันดารี แปลว่า
[ปัณฑารีย์]
สิริยุพิน แปลว่า
หญิงสาวที่งดงาม
วีรศักดิิ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากความกล้าหาญ
นรินทร์ภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐและเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ทานิกา แปลว่า
ผู้ให้
ณัฐรวี แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ประภาสกาญจน์ แปลว่า
แสงทอง
ดอกมะลิ แปลว่า
ดอกของต้นมะลิ
ศิลาชัย แปลว่า
ชัยชนะอันมั่นคง
มัลลิสา แปลว่า
นักมวยที่ยิ่งใหญ่
ภาชฐา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดมามั่นคง
เกิด แปลว่า
เป็นขึ้น, มีขึ้น, คลอด, กำเนิด
ธัญณรัตน์ แปลว่า
โชคและความรู้ที่มีค่า
ทัศ แปลว่า
สิบ(๑๐)
ทิต แปลว่า
รุ่งเรือง, สว่าง
เติมต่อ แปลว่า
ขยายหรือเพิ่มให้มากหรือใหญ่ขึ้น
พรรณภสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูลและรุ่งเรือง
วรัลพัสส์ แปลว่า
[วรัญญ์พัส]
พึงพิศ แปลว่า
น่ามอง
เสกสัน แปลว่า
แบ่งปันและเนรมิต
เปรมณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และความสุข
พิทยาธร แปลว่า
อมนุษย์พวกหนึ่ง อยู่เชิงเขาพระสุเมรุ เป็นพวกมีวิชาอาคม จำแลงตัว เหาะเหินเดินอากาศได้, วิทยาธร, ผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาความรู้
เพลินจิตต แปลว่า
มีความสุข
ประไพภัส แปลว่า
แสงสว่างอันงดงาม,ผู้รุ่งเรืองและมีความงดงาม
ณัชานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาเพื่อความรู้
บัญชี แปลว่า
สมุดหรือกระดาษสําหรับจดรายการต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน
ภัทนราธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นคนดี
ภาณิชนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างอันบริสุทธิ์
สิริพาขวัญ แปลว่า
นำพามิ่งขวัญอันเป็นมงคล
นภาพิมพ์ แปลว่า
ผู้มีท้องฟ้าเป็นแบบอย่าง, งดงามเหมือนท้องฟ้า
อัครนันท์ แปลว่า
ยินดีมาก
ทัย แปลว่า
ความกรุณา
ณดาพัณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรอบรู้
นพณภสสรณ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นแสงสว่างและที่พึ่ง
ปภาพัชร แปลว่า
เพชรแห่งแสงสว่าง,รุ่งเรืองและเข้มแข็ง,แสงเพชร
กริชณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
ศศินาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีพระจันทร์เป็นเครื่องประดับ,พระอิศวร
สุทธิกมล แปลว่า
ดวงใจที่บริสุทธิ์
มนัชญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ให้เกิดในใจ
ปรีติ แปลว่า
ความยินดี
พัสสวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและมีอำนาจ
ภาคินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งภาค
ธีระกรณ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี