");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36401-36500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เดชนรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้มีอำนาจ
เดชนลิน แปลว่า
ดอกบัวแห่งอำนาจ.อำนาจอันบริสุทธิ์
มนพิมพ์พรรณ แปลว่า
ใจของผู้เป็นแบบอย่างแห่งวงศ์ตระกูล
ภัสชาริดา แปลว่า
[ภัสชลิดา]
เรืองกิตติ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงรุ่งเรือง
พรรณดารา แปลว่า
เชื้อสายแห่งดาว
ณภัทรากรณ์ แปลว่า
การกระทำแห่งความรู้อันประเสริฐ
ธยานันท์ แปลว่า
[ทยานันท์]
ประสานศักดิ์ แปลว่า
การเชื่อต่อำนาจ
อนุทิศ แปลว่า
ทิศน้อยๆ
รณ แปลว่า
การรบ,การต่อสู้
อนุมาส แปลว่า
พระจันทร์ดวงน้อย
ศุภเสก แปลว่า
เนรมิตสิ่งอันเป็นมงคล
วุธ แปลว่า
พระพุธ,ชื่อวันที่ ๔ ในสัปดาห์
เนตรลัดดา แปลว่า
สายตา
นันทิวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญที่น่ายินดี
พรเจต แปลว่า
คิดในสิ่งที่ประเสริฐ
รวิทตา แปลว่า
ผู้ให้แสงสว่าง
นริน แปลว่า
คน
ป้องธรรม แปลว่า
รักษาความดี
อธิภรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่
รัฐชญา แปลว่า
ความรู้ของประเทศ
สุกิจตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งงานที่ดี
ณัชกมล แปลว่า
ใจที่ให้ความรู้
บุญปลูก แปลว่า
สร้างความดี
โรจนพล แปลว่า
กำลังอันรุ่งเรือง
พิมธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นแบบอย่าง
สุริย แปลว่า
พระอาทิตย์
อัฎฐชัย แปลว่า
ชัยชนะ ๘ ประการ
พัฒนีพร แปลว่า
ประเสริฐและเจริญ
ทยานันท์ แปลว่า
ยินดีในความกรุณา
สรนันท์ แปลว่า
ยินดีในศร
เนตรนริทธิ์ แปลว่า
ดวงตาของผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพ์ทิชา แปลว่า
พราหมณ์ผู้เป็นต้นแบบ
อานันท์นิตย์ แปลว่า
ยินดีตลอดกาล
พลอยณิชา แปลว่า
พลอยบริสุทธิ์,บริสุทธิ์ดุจพลอย
ดลทิชา แปลว่า
บันดาลให้เกิดสองครั้ง
ภัสชลิดา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
ฐิตภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ธิตินนท์ แปลว่า
ความยินดีอันมั่นคง
ณัฐิธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความรู้มั่นคง
ธรรมโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความดี
ปฐมพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญลำดับแรก
ภูชิส แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สิรีนุช แปลว่า
หญิงผู้เป็นมงคล
ณัฐติกาล แปลว่า
สามเวลาและนักปราชญ์
แพรวชญาณ์ แปลว่า
ความรู้อันแวววาว
ธาราพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ค้ำจุน
ภณวัต แปลว่า
การพูดและความประพฤติ
วริษฐาพร แปลว่า
ประเสริฐและน่ารักยิ่ง
อรรถพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีประโยชน์
ณัติยา แปลว่า
นักปราชญ์
รน แปลว่า
นิ่งอยู่ไม่ได้, เร่าร้อน
แพรวชญาน์ แปลว่า
[แพรวชญาณ์]
เทียนหอม แปลว่า
เทียนที่มีกลิ่นหอม
ณกานดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นที่รัก
หนุนทรัพย์ แปลว่า
ส่งเสริมทรัพย์
อนุชนา แปลว่า
คนรุ่นหลัง
น้ำชา แปลว่า
น้ำชา
ธัญญ์ แปลว่า
โชค,เจริญงอกงาม
เตโช แปลว่า
ไฟ
ฐาภพ แปลว่า
แผ่นดินที่มั่นคง
ณัฏฐ์นันทน์ แปลว่า
ยินดีในความรู้ที่มั่นคง
ประสิทธิ์พร แปลว่า
ให้พร
สุชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ดี
อ่อน แปลว่า
ไม่กระด้าง, นิ่ม
แทนไท แปลว่า
เป็นอิสระและทดแทนคุณ
ณวภัทร แปลว่า
[นวภัทร]
ดิษย์วรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐและนำมาซึ่งความเจริญ
บุญรวม แปลว่า
รวมความดี
อิสา แปลว่า
เป็นใหญ่
ไตรตรา แปลว่า
เครื่องหมายสามประการ
เวรุกา แปลว่า
[เวฬุกา]
นรเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
พรศริณ แปลว่า
ความรู้ที่ดีงามและประเสริฐ
เอกอมร แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งบนสวรรค์
นิรัชรา แปลว่า
ไม่แก่เฒ่า,นางอัปสร,กระแสน้ำ
ธรรมนิติ์ แปลว่า
กฎระเบียบแห่งความดี
ธีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์
วิธิสรรค์ แปลว่า
ผู้คิดหาวิธีการ
เวฬุกา แปลว่า
ไม้ไผ่
ปะราลี แปลว่า
ยอดแหลมๆ ที่อยู่บนอกไก่ปราสาท
นวภัทร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๙ ประการ
ภัทชธนน แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดจากความเจริญ
ณภัชธนน แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดจากการจำแนกความรู้
ภรัชธนน แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดจากการค้ำจุน
สุเนตรา แปลว่า
ตาดี
นภัชธนน แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดจากฟ้า
ณภัคชธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการเกิดโชคแห่งความรู้
พัชริ แปลว่า
เพชร
ดิษฐวัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนท่าน้ำ
มลิพร แปลว่า
[มะลิพร]
ภัคจิราพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชคตลอดไป
ไตรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ทั้ง ๓
วุฒิฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งความรู้
มะลิพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกมะลิ
มาตากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของมารดา
สวิชญาพร แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้อันประเสริฐ
หนูนา แปลว่า
หนูที่อาศัยอยู่ในนา,ชื่อเรียกเด็กหญิงที่ชื่อนา
วรางค์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี