");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36301-36400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฐวสา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับฝน
ธัญญ์พิชชา แปลว่า
ความรู้อันเป็นมงคล
พรรษพร แปลว่า
ปีที่ประเสริฐ,ฝนที่ประเสริฐ
พชรปกรณ์ แปลว่า
ตำราที่ว่าด้วยเพชร
พัชชาชญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับเพลงพัชชา
สกุลกาญจน์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง
ภาณุศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันรุ่งเรือง,อำนาจของพระอาทิตย์
เรืองพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ธมนชนก แปลว่า
บิดาที่งดงาม
เมทญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับมันข้น
ธมนธรรม แปลว่า
ธรรมอันงดงาม
ลักษณ์สิมา แปลว่า
พัชรีวัลย์ แปลว่า
สายเพชร
ฐศิรกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุดและมั่นคง
วิมลมาส แปลว่า
พระจันทร์ที่บริสุทธิ์
ศิวลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันหมดจดจากกิเลศ
ณฐิกา แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
เมณัฏฐา แปลว่า
มารดาของนักปราชญ์
ุศุภลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
นาวิกา แปลว่า
คนเรือที่เป็นหญิง
เพชรวรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่และประเสริฐดุจเพชร
รุ่งสันต์ แปลว่า
รุ่งเรืองและสงบ
ึณัฐธิดา แปลว่า
บุตรสาวของนักปราชญ์
รัชชวัลย์ แปลว่า
[รัชชวัล]
สิริเรียม แปลว่า
พี่ชายที่ประเสริฐ
ทิพธาดา แปลว่า
เทวดาผู้สร้าง
ศักดิ์สุริยา แปลว่า
อำนาจของพระอาทิตย์
นิลปัทม์ แปลว่า
บัวขาบ
รัชชวัล แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยสมบัติ
วีระชิต แปลว่า
ชัยชนะอันกล้าหาญ
มงคลกิจ แปลว่า
งานที่นำมาซึ่งความเจริญ
มงคลเลิศ แปลว่า
เป็นมงคลสูงสุด
แพมาลา แปลว่า
พวงดอกไม้
พันธกร แปลว่า
ผู้สร้างความผูกพัน
ปิยปราชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
อนิสชา แปลว่า
พิมปภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นแบบอย่าง
พนารักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องป่า
สุภัสร แปลว่า
แสงสว่างที่ดี
พยางค์ แปลว่า
หน่วยเสียง, ส่วนของคำที่เปล่ง, เสียงหลายครั้ง
พสุภา แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา
สุภากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นมงคล
สุภารัสมิ์ แปลว่า
รัศมีอันงดงาม
มณีฉาย แปลว่า
แก้วที่ส่องสว่าง
สถิตา แปลว่า
อยู่, ยืนอยู่, ตั้งอยู่
คล้าย แปลว่า
เหมือน
สมบุญศรี แปลว่า
เสมอด้วยความดีอันงดงาม
เปริศรา แปลว่า
ยุวรี แปลว่า
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
วรานุช แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐ
ธนันท์ปภัส แปลว่า
แสงสว่างของผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
สุภารีย์ แปลว่า
เจริญในสิ่งอันเป็นมงคล
สิงห แปลว่า
ราชสีห์
วส แปลว่า
ฝน,ปี
อธิปพัฒน์ แปลว่า
เจริญและเป็นใหม่
นพกริช แปลว่า
กริชทั้ง ๙
ศศิธรณ์ แปลว่า
พระจันทร์,ทรงไว้ซึ่งกระต่าย
อุบลศรี แปลว่า
งดงามดุจดอกบัว
ฐศร แปลว่า
ศรอันมั่นคง
ฐิกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันมั่นคง
วรกาล แปลว่า
เวลาที่ดีที่สุด
กาล แปลว่า
เวลา
ฐิกาล แปลว่า
เวลาอันมั่นคง
รุจนี แปลว่า
ความพอใจ,ความชอบใจ
พัฒน์ชเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดขึ้นจากความเจริญ
ฐณิช แปลว่า
บริสุทธิ์และมั่นคง
เอกนุช แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่หนึ่ง
วันโชค แปลว่า
วันแห่งโชค
ยืน แปลว่า
ตั้งอยู่
เรียบเรียง แปลว่า
แต่ง
เศรษฐินีย์ แปลว่า
[เศรษฐีนี]
ณรัชต์ฤทัย แปลว่า
ใจความรู้ดุจเงิน
อรรัศมิ์ แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง,หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
วิศรุตา แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
สุประภาดา แปลว่า
แสงที่ดี
ศรีอนงค์กร แปลว่า
หญิงผู้สร้างความงดงาม
พัชญ์ณกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาและความรู้ที่อยู่ในกรอบ
วิทยาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับตน
นันท์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความยินดี
อรินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึกหรือฝ่ายศัตรู
สาธก แปลว่า
ทำให้สำเร็จ
ปัณณพัส แปลว่า
อำนาจแห่งตำรา
โมราศรี แปลว่า
แก้วโมราที่งดงาม
วิรัลสิรี แปลว่า
งดงามยิ่ง
อัฐยา แปลว่า
ยาทั้ง ๘
ธมนกนก แปลว่า
งดงามดั่งทอง
อรชนันท์ แปลว่า
หญิงผู้ทำให้เกิดความยินดี
ภัคอาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
พัชรหทัย แปลว่า
ใจแข็ง, ใจเพชร
ภัคพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่อยู่ในกรอบและมีโชค
ศุภรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการค้ำจุนอันประเสริฐ
ธนันดร แปลว่า
ท่ามกลางทรัพย์
พัฒนชัย แปลว่า
ชัยชนะแห่งความเจริญ
ปรเมศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
พันธ์ณเดช แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยอำนาจแห่งความรู้
สุรภาภัทร แปลว่า
แสงสว่างของเทวดาอันประเสริฐ,ประเสริฐและรุ่งเรืองดุจเทวดา
อาภานุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีแสงสว่าง,หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
สมสวรรค์ แปลว่า
เสมอด้วยสวรรค์
ศุภมณีกานต์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นมงคลและรักยิ่ง
ปกรณ์อนันต์ แปลว่า
ตำราอันไม่สิ้นสุด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี