");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36201-36300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อัครนิธิ แปลว่า
ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่
ศรีสัญชาติ แปลว่า
ภิญญาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
นรภัทร์ แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
พิญญาภัทร แปลว่า
[ภิญญาภัทร]
นามาตา แปลว่า
นาของมารดา
อารีญาภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความเอื้อเฟื้อความรู้
ณชชล แปลว่า
สายน้ำที่เกิดมาเพื่อความรู้
เหมือนวาด แปลว่า
งดงามดั่งวาด
พชรธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง,ผู้ทรงไว้ซึ่งเพชร
อารีญาดา แปลว่า
นักปราขญ์ผู้มีความอารี
พิมพกาญจน์ แปลว่า
งามดั่งทอง
บุญเริง แปลว่า
ผู้ร่าเริงในการทำความดี
ศกุณา แปลว่า
[สกุณา]
สายดรุณี แปลว่า
หญิงสาวผู้มีตระกูล
ณฐรัชต์ แปลว่า
เงินของนักปราชญ์
วินิธา แปลว่า
ฝังใจ, จดจำเก่ง
สุประวัติ แปลว่า
ประวัติดี
อธิกาญจน์ แปลว่า
ทองคำอันยิ่งใหญ่
ณฐรณ แปลว่า
การต่อสู้ของนักปราชญ์
พิมพ์นราภรณ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างเป็นเครื่องประดับตน
ศุภนิชา แปลว่า
เป็นมงคลตลอดกาล
ศศิจิรา แปลว่า
งดงามดุจพระจันทร์
อัฐศราวุฒิ แปลว่า
ความรู้เรื่องศรทั้ง ๘
วิราณี แปลว่า
ราชินีผู้วิเศษ
รุ่งนภารัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งท้องฟ้ายามเช้า
อนันตโชค แปลว่า
ผู้มีโชคไม่สิ้นสุด
ศุภิสรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่นำมาซึ่งความเจริญอันยิ่งใหญ่
ศิรัตน์วดี แปลว่า
สีดาราม แปลว่า
นางสีดาและพระราม
ประมน แปลว่า
พิทยวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยความรู้
สันธนา แปลว่า
[สันทนา]
วัชรพักตร์ แปลว่า
ใบหน้าที่งดงาม
ฐาณิดา แปลว่า
[ฐานิดา]
วันปิยะ แปลว่า
วันปิยมหาราช
เรือนเเก้ว แปลว่า
บ้านที่สร้างด้วยแก้วมีค่า,สิ่งที่ทําเป็นกรอบมีลวดลายล้อมพระพุทธรูป
ภคินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโชค
สายพร แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
อนิสา แปลว่า
ผู้ไม่เป็นใหญ่
สาริดา แปลว่า
ผู้มีแก่นสาร
อรัญดา แปลว่า
ป่า
พิมพ์ธิชา แปลว่า
ผู้เกิดจากแบบอย่างที่ดี
ศิรินทร์พร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นใหญ่ในความเป็นมงคล
นาคีรัตนา แปลว่า
ดวงแก้วของนางพญานาค
นาคินีวดี แปลว่า
นางพญานาค
เพลินตา แปลว่า
น่ามอง
นาคีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนางพญานาค
ปรียวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
ธนัทพัชร์ แปลว่า
ผู้เข้มแข็งในการให้ทรัพย์
ธิติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ศิลาโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองและมั่นคง
วาสินา แปลว่า
รุจธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
ศิลปการ แปลว่า
งานที่เกี่ยวกับด้วยศิลปะ
ตรา แปลว่า
เครื่องหมาย
ณัทกุล แปลว่า
เชื้อสายของผู้ให้ความรู้
ศรีรฐา แปลว่า
ประเทศอันงดงาม
บุหงากานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของดอกไม้
ณัฐกุลภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
ดาวิกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักมาก
นภัสนาคินี แปลว่า
นางพญานาคบนสวรรค์
ทัศนพร แปลว่า
ผู้มีความคิดอันประเสริฐ
นาคินีเทวี แปลว่า
นางพญานาค
ทัศรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความคิด,ผู้ป้องกันความคิด
ศิริวรางค์ แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความเป็นเลิศและเป็นมงคล
ภัทรนาคินี แปลว่า
นางพญานาคผู้ประเสริฐ
ศุภวัตร แปลว่า
หน้าที่อันนำมาซึ่งความเจริญ
สีมพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยเขตแดน
ภานาคี แปลว่า
แสงสว่างแห่งนางพญานาค
นาคีนพรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วเก้าประการของพญานาค
นาคนพรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วเก้าประการของพญานาค
อมฤทธิ์ แปลว่า
[อมฤต]
ภัทรนาคี แปลว่า
นางพญานาคผู้ประเสริฐ
นาคีญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับนาค
พัชรพรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามและประเสริฐ
พชรนาคินี แปลว่า
เพชรของนางพญานาค
นอ แปลว่า
สิ่งที่งอกขึ้นเหนือจมูกแรด
ลาภภัช แปลว่า
ผู้จำแนกโชคลาภ
ปาณวรินทร์ แปลว่า
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
เพชรนาคินี แปลว่า
เพชรของนางพญานาค
เพชรนาคี แปลว่า
เพชรของนางพญานาค
ปวีร์ชัย แปลว่า
ชัยชนะอันกล้าหาญ
มณีนาค แปลว่า
เพชรของนาค
นาครัตนา แปลว่า
แก้วของพญานาค
นาคทิพย์ แปลว่า
พญานาคแห่งสวรรค์
นาควดี แปลว่า
นางพญานาค
นาคกนก แปลว่า
นาคทอง
นาคหลวง แปลว่า
ผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท
พชรนาคี แปลว่า
เพชรของนางพญานาค
พชรนาค แปลว่า
เพชรของพญานาค
อรนี แปลว่า
[อรณี]
มณฑ์ธภัฎ แปลว่า
บ่าวของพระราชาและประดับตน
เปรมยุดาพร แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความรักอันประเสริฐ
รูฮานี แปลว่า
วิธวินธ์ แปลว่า
[วิธวินท์]
ทรงวิทย์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
สิริชัยภัค แปลว่า
งดงามด้วยโชคและชัยชนะ
วันทากานต์ แปลว่า
เป็นที่รักจากความนอบน้อม
วันทกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักจากความนอบน้อม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี