");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36101-36200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทองเย็น แปลว่า
พัณณ์ปวีร์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญ
จาม แปลว่า
อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก
ภัทรกฤต แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
ศิริพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์และงดงาม
เรืองสวัสดิ์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
สุรินันท์ แปลว่า
ผู้ความยินดีดุจเทวดา
ธีรกร แปลว่า
ผู้สร้างความรอบรู้
ภูมินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
พชรีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่มีความเข้มแข็ง, ผิวพรรณงาม
ดิษฐกรณ์ แปลว่า
ท่าน้ำและการกระทำ
ธีระกร แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
พีรธัช แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นธงชัย
ธนันสินี แปลว่า
หญิงผู้มีทรัพย์
อรพลิน แปลว่า
หญิงผู้มีพลัง
ภควัศ แปลว่า
อำนาจแห่งโชค
ศักดิสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในอำนาจ
แสงอ่อน แปลว่า
แสงเรื่อๆ
อุดมศรี แปลว่า
เต็มไปด้วยความงดงาม,เต็มไปด้วยศิริมงคล
วนินทร แปลว่า
เจ้าป่า
ศุภะ แปลว่า
มงคล,สิ่งที่ดีงาม
พิษณุพล แปลว่า
กำลังของพระนารายณ์
ตฤณวัชร์ แปลว่า
เข็มแข็งดุจเพชรและหญ้า
โยษิกา แปลว่า
[โยษิตา]
นิรตา แปลว่า
ผู้เป็นที่ยินดี
ปุณยวีร แปลว่า
ผู้กล้าหาญและมีความดี
ธนพง แปลว่า
ป่าแห่งทรัพย์
ประดิทรรศณ์ แปลว่า
เห็น
นพวัชร์ แปลว่า
เพชรทั้ง ๙
ณภัทรชรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสายน้ำความรู้อันประเสริฐ
อัญนิตา แปลว่า
ผู้ฝึกความรู้
พงษ์ชัยวัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญด้วยชัยชนะ
สุทธิฉันท์ แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
พิมลจิรา แปลว่า
บริสุทธิ์ตลอดกาล
พิศภาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดุจแสงทอง
ปานรัตน์ แปลว่า
ดั่งแก้วมณี
รัชตการณ์ แปลว่า
มูลเหตุแห่งเงิน
สิริภานันท์ แปลว่า
ยินดีในแสงสว่างอันงดงาม
อธิติยาวดี แปลว่า
สูงส่ง
ณวรรณกาญจน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญาอันงดงาม
รัฐสภา แปลว่า
องค์กรนิติบัญญัติ ทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
เพชรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันเข็มแข็ง
ภาวณี แปลว่า
[ภาวินี]
บุญเกตุ แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นธงชัย
ยุภาภัทร แปลว่า
ส่งเสริมแสงสว่างอันประเสริฐ
พรรณรัสมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งวงศ์ตระกูล
สุภนิจ แปลว่า
เป็นมงคลตลอดกาล
เปลี่ยน แปลว่า
แปรหรือกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
วนัญญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับป่า
ยง แปลว่า
กล้าหาญ
นันทชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุข
สิทธิพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
ภัทราฤดี แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
ณัฐจารี แปลว่า
ความประพฤติของนักปราชญ์
ธรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่คุ้มครองรักษา
บุญบดี แปลว่า
เจ้าแห่งความดี
ณัทธมนกาญจน์ แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันงดงามดุจทองคำ
พงษ์ภัทร แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นเลิศ
ปริยดา แปลว่า
คนที่รักยิ่ง
นวะ แปลว่า
เก้า(๙)
พิพัฒนชัย แปลว่า
ชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
พันนิภา แปลว่า
สว่างมาก,รุ่งเรืองมาก
นันทฤดี แปลว่า
ยินดียิ่ง
แพรธารา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแพร
ปริยาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
ศุภปัญญา แปลว่า
ปัญญาอันงดงาม
วันมนัส แปลว่า
เมธกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
แดนไทย แปลว่า
ประเทศไทย
เพิ่มทวี แปลว่า
เพิ่มขึ้นเท่าตัว
อตินาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
วราณี แปลว่า
เพียงพร แปลว่า
เสมอด้วยสิ่งประเสริฐ
ราชพล แปลว่า
กำลังของพระราชา
สิระพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
รักเกียรติ แปลว่า
รักชื่อเสียง
วันนิดา แปลว่า
วันฝึกอบรม
บุรินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเมือง
รักชาติ แปลว่า
รักประเทศ
พุทธพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ตื่นรู้
เลื่อมภัสสร แปลว่า
แวววาว
ระวีวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์,เชื้อสายผู้รุ่งเรือง,ผิวพรรณผุดผ่อง
นิตยดา แปลว่า
สม่ำเสมอมาก
แตงไทย แปลว่า
ชื่อแตงชนิดหนึ่ง
ศิร แปลว่า
สูงสุด
สีรีคุณา แปลว่า
ความดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ฐานิฏฐ์ แปลว่า
มีฐานะอันน่ายินดี
พะยอม แปลว่า
ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
พชรวร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
อาริษา แปลว่า
[อลิสา]
พิมลกานต์ แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
ภราไดย แปลว่า
พิธดารา แปลว่า
ดวงดาวแห่งความรุ่งเรือง
พรรณกัลยา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีชาติตระกูล
พัณณกัลยา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีตระกูล
พัณณ์กัลยา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีวงศ์ตระกูล
ฐตพัฒน์ แปลว่า
สิริไพบูลย์ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยความงาม,ผู้เต็มไปด้วยสิ่งอันเป็นมงคล
รัตนบุตร แปลว่า
ลูกแก้ว,ลูกที่ดี
วลัญช์ภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งหนทาง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี