");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36001-36100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐ์ภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธัญวิสิษฐ์ แปลว่า
โชคอันประเสริฐ,ผู้ประเสริฐด้วยโชค
วิชเยนทร์ แปลว่า
ผู้ชนะอันยิ่งใหญ่
วริทธิ์นันทน์ แปลว่า
ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
ธนภัต แปลว่า
ผู้มีอาหารเป็นทรัพย์
ข้าว แปลว่า
ข้าว
นัทธ์วีรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญและผูกพัน
พิรชา แปลว่า
ผู้เกิดมากล้าหาญ
ภัทรดี แปลว่า
ประเสริฐดี
ณัฐพิชชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ของนักปราชญ์
สิริภทร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคล
ปราย์ธมนต์ แปลว่า
กำจัดมลทิน
ธนาเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากทรัพย์
อัญนันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้
ธนู แปลว่า
ราศีที่ ๘ ในจักรราศี, ชื่ออาวุธชนิดหนึ่งสำหรับยิง
ทิชาญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดสองครั้ง
ปริมาตร แปลว่า
ขนาดของสิ่งใด ๆ ที่มีรูปทรง ๓ มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์
ไวย แปลว่า
นิภาภัทร แปลว่า
ประเสริฐและงดงาม
บุญสี แปลว่า
สีแห่งความดี
ยุวรีย์ แปลว่า
ส่งเสริมให้ดีกว่าบุคคลอื่น
ณภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
ดวงกร แปลว่า
ผู้กระทำต่อชะตา,แสงสว่างที่เป็นลูกกลมๆ
ภมรรัตน์ แปลว่า
แมลงแก้ว
ธนัชภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนให้เกิดทรัพย์
เพชรรัตดา แปลว่า
ผู้ยินดีในเพชร,ผู้ยินดีในความเข้มแข็ง
เสาวภาค แปลว่า
ส่วนที่ดี
รักษ์สิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อปกป้อง
ฐตภรณ์ แปลว่า
[ฐิตภรณ์]
อรรถกาล แปลว่า
เวลาที่มีประโยชน์
ปัญกร แปลว่า
ผู้สร้างปัญญา
ณัฐชาวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญอันทำให้เกิดนักปราชญ์
วงศ์พัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
อรอริยา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความเจริญ
อารีรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความเอื้อเฟื้อ
นภัสกมล แปลว่า
ใจกว้าง,ผู้มีใจเหมือนท้องฟ้า
อารีดา แปลว่า
ผู้มากด้วยความเอื้อเฟื้อ
ปัณวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดจากตำรา
พุธชมพู แปลว่า
ผู้รู้แจ่มชัดเกี่ยวกับต้นหว้า
วรุณทิพย์ แปลว่า
น้ำฝนจากสวรรค์
อรรฆย์ แปลว่า
มีค่า มีราคา ควรยกย่อง
วรอนงค์ แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
วรัญทัชภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุ้นการให้ความรู้อันประเสริฐ
ธวรรษ์ แปลว่า
เจ้าแห่งฝน
สุรัชนี แปลว่า
กลางคืนที่ดี
สุเบญจา แปลว่า
ความดี ๕ ประการ
ศุณิชญา แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์ยิ่ง
อิศรียพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ดาริกามณี แปลว่า
แก้วมณีแห่งดาว
ณิชาวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญอันบริสุทธิ์
ธนะศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งทรัพย์
รณภัทร์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการรบ
สุรัตวดี แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่ง
วรัลทัชภรณ์ แปลว่า
[วรัญทัชภรณ์]
บุญสาม แปลว่า
ความดีสามประการ
พลอยณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาและพลอย
ภิญญาพัชร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเข้มแข็ง
ศราวณะ แปลว่า
ชื่อเดือนที่ ๙ แห่งจันทรคติ,นักษัตรฤกษ์สาวนะ
รวิทยภพ แปลว่า
ผู้มีความกรุณาอันรุ่งเรืองในแผ่นดิน
ณัฐปภาวดี แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
อรนงค์ แปลว่า
[อรอนงค์]
ฐนภร แปลว่า
ค้ำจุนความมั่นคง
อนรรฆพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่ไม่อาจประมาณได้,เจริญมาก
บุญย้าย แปลว่า
ความดีที่เคลื่อนไป
วันธิดา แปลว่า
วันของลูกสาว
นิธิทิพย์ แปลว่า
ขุมทรัพย์ของเทวดา
ฐิตมาภรณ์ แปลว่า
[ฐิตาภรณ์]
ธารี แปลว่า
สายน้ำ,ผู้ทรงไว้
มณีนภาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดวงแก้วแห่งสวรรค์
ศุจิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
ธราวุฒิ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
มณีนภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดวงแก้วแห่งสวรรค์
เตชิณท์ แปลว่า
[เตชินท์]
ฐาภณิตา แปลว่า
ผู้พูดที่มั่นคง,ผู้มั่นคงในการพูด
พริม แปลว่า
ประเสริฐ,ดีเยี่ยม
พสิษฐ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่ดีที่สุด
พิมทิชา แปลว่า
ผู้เกิดสองครั้งและเป็นแบบอย่าง
ปรภาว์ แปลว่า
ความมีอื่นๆ
สุทิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดี
สุจิตรตา แปลว่า
ดวงตาที่งดงาม
ปานา แปลว่า
[ปาณา]
สร้อยศรี แปลว่า
สร้อยที่งดงาม,สร้อยที่เป็นมงคล
ธนกฤษณ แปลว่า
ทรัพย์ของพระกฤษณะ
สรัลภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความซึ่อตรง
รักษ์ณภัค แปลว่า
ผู้รักษาโชคและความรู้
ประเดิมพล แปลว่า
รู้กำลัง
มีนารา แปลว่า
มีน้ำ
ปาณา แปลว่า
ลมหายใจ,มีชีวิต
วิลาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
สุศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่ดี
ดลธิชา แปลว่า
บันดาลให้เกิด
ศิริอมร แปลว่า
ท้องฟ้าอันงดงาม
นกเล็ก แปลว่า
นกตัวเล็ก,ลูกนก
ณรงค์ไชยา แปลว่า
การรบที่ดีกว่า
ณิชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันบริสุทธิ์
อัศราพร แปลว่า
ภัทรานุช แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
ศุภลาภ แปลว่า
ลาภอันประเสริฐ
วิสุทธิ์เทพ แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจเทวดา
ยชญ์ แปลว่า
การให้เกียรติ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี