");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35901-36000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิริญา แปลว่า
[พิริยา]
ทนงเกียรติ แปลว่า
ผู้รักในเกียรติของตน
มนนัทธ แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
อัญพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่อยู่ในกรอบและแตกต่างจากผู้อื่น
นภาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างบนท้องฟ้า
วรธนัท แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ,ผู้ให้ปัญญา
ณัฐธนกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักแห่งทรัพย์ของนักปราชญ์
ณัฐธนพน แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีทรัพย์จากป่า
ลิลดา แปลว่า
[ลิลลดา]
ณพัชรศร แปลว่า
ผู้มีปัญญาเข้มแข็งและแหลมคม
ศิรัชลัลน์ แปลว่า
หญิงที่น่ารักและเกิดมาสูงสุด
วลินดา แปลว่า
บุญยงค์ แปลว่า
พรภวิษฐ์ แปลว่า
คนที่ประเสริฐและน่ารักในโลก
สุราช แปลว่า
พระราชาที่ดี
พรพชรมน แปลว่า
ใจที่เข้มแข็งและประเสริฐ
นวลแข แปลว่า
พระจันทร์สีขาว
ณัฐธญาณ์ แปลว่า
[ณัฐธยาน์]
ภีมดา แปลว่า
น่าเกรงขามมาก
พวงพิศ แปลว่า
พวงทอง
ทิพยรุ่งเรือง แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจเทวดา
สุธาสิณี แปลว่า
[สุธาสินี]
รัชดาพรรณ์ แปลว่า
ตระกูลผู้มีเงิน
พิบูลพิตร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
ปวิณตรา แปลว่า
เครื่องหมายของผู้ฉลาด
วีระพงษ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
ณัทชยพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยชนะและให้ความรู้
สุชานาฎ แปลว่า
หญิงสาวผู้เกิดมาดี
บุญชื่น แปลว่า
ชื่นใจด้วยความดี
ปวรรัช แปลว่า
สมบัติอันประเสริฐ,พระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ
นำ แปลว่า
ไปข้างหน้า
ภัคธนันณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และโชคดี
เพียรใจ แปลว่า
ใจที่มีความพยายาม
วชิรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเข้มแข็ง
ศมพร แปลว่า
ความสุขอันประเสริฐ
ธัชพิชัย แปลว่า
ธงชัย
พิเดชน์ แปลว่า
ลูกศรวิเศษ
นริญญา แปลว่า
คนมีความรู้
เทพศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
นิชรา แปลว่า
ผู้ไม่แก่เฒ่า
เดชวุฒิ แปลว่า
อำนาจแห่งความรู้
สิริภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
วลัยประภา แปลว่า
รัศมีแห่งกำไล
ธีรนาท แปลว่า
มีชื่อเสียงดุจนักปราชญ์
รัชนิดา แปลว่า
พระราชาผู้ฝึกตน
ภูวินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
นุชจรีภรณ์ แปลว่า
หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งความแหลมคม,หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งศาสตราวุธ
วราศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
วิรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
อรรคพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐอันยิ่งใหญ่
วิศิษฐ์ศรี แปลว่า
ผู้มีปัญญาดีมาก
ศิรินรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีอันเป็นมงคล
เทียบ แปลว่า
เปรียบ
รดาชา แปลว่า
เกิดมามีความสุข
พิเดช แปลว่า
มีอำนาจมาก
อิทธิเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ธนารัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีทรัพย์สมบัติ
ส้มแก้ว แปลว่า
ชื่อส้มชนิดหนึ่งปลูกมากในจังหวัดสมุทรสงคราม
นลทิพย์ แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา
ศรัญรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความรู้เรื่องศร
ธนิภา แปลว่า
เสมอด้วยผู้เป็นใหญ่
นิจ แปลว่า
เสมอไป, สมํ่าเสมอ
สมรัฐ แปลว่า
เสมอด้วยประเทศ
ทัศนาวัลย์ แปลว่า
สายแห่งความคิด
ปานแก้ว แปลว่า
เหมือนแก้วมณี
ศิรพง แปลว่า
ป่าที่สูงสุด
สุรธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชาวสวรรค์
อาภาวัลย์ แปลว่า
รัศมี
สบ แปลว่า
พบปะ
เลื่อนฟ้า แปลว่า
ฟ้าที่เคลื่อนไป
บุญเฮียง แปลว่า
ดอกไม้แห่งความดี
ภูริลาภ แปลว่า
ลาภในแผ่นดิน
อัจฉราลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะเหมือนนางฟ้า
ปภาวิทย์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
สาวรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
สามทวี แปลว่า
เพิ่มขึ้น
ณัทฐวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มั่นคงในการให้ความรู้
นุจรีพรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งมีดเล่มน้อย
พัชระพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
ณัฏฐศศิ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐดุจดวงจันทร์
สุภชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธาราภูเบศ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สมทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นอันเหมาะสม
ปิยวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปารวีร์ แปลว่า
[ปารวี]
ธยาน์นันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในการใช้ปัญญาพิจารณา
ณิชากมล แปลว่า
ดวงใจอันบริสุทธิ์
สายชู แปลว่า
น้ำส้มที่ทำด้วยวิธีเอาน้ำตาลใส่ภาชนะอัดทิ้งไว้จนมีรสเปรี้ยวจัด
ศรันยพงษ์ แปลว่า
[ศรัณยพงษ์]
ธันยาวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญอันประเสริฐ
สรเพชร์ แปลว่า
ศรอันเข้มแข็ง
สุชัชวีร์ แปลว่า
กล้าหาญดุจนักรบ
ปารุดา แปลว่า
ผู้ได้รับการคุ้มครองรักษา
ภัคร์พศ แปลว่า
อำนาจอันรุ่งเรื่องยิ่ง
ยุทธพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กระทำการรบ
เพชรนที แปลว่า
เพชรในน้ำ
ภัควิมลพร แปลว่า
โชคอันประเสริฐและบริสุทธิ์
เศรษฐีนี แปลว่า
หญิงผู้มีทรัพย์มาก
วีระสูตร แปลว่า
หลักแห่งความกล้าหาญ
ณัฐสุธิมนต์ แปลว่า
หลงไหลในนักปราชญ์ผู้มีความรู้อันมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี