");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3501-3600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อรพินท์ แปลว่า
ดอกบัว
อนัญจนา แปลว่า
การนับถือที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง
อัมพร แปลว่า
ท้องฟ้า
เอกลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน
อนุรักษ์ แปลว่า
รักษาให้คงเดิม
อธิชา แปลว่า
เกิดมายิ่งใหญ่
อุดร แปลว่า
ทิศเหนือ
อำนวย แปลว่า
อวย,ให้สั่งเสีย,บอกชี้แจง
อรุโณทัย แปลว่า
พระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อัณณ์ชญา แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้
เอกรัตน์ แปลว่า
รัตนะที่เด่นเป็นหนึ่ง
อักษราพิภัค แปลว่า
ผู้มีโชคทางอักษร เรียนเก่งเป็นเลิศ
อมตา แปลว่า
ไม่ตาย
อภิวิชญ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
อักษร แปลว่า
ตัวหนังสือ วิชาหนังสือ
อธิภัทร แปลว่า
เจริญยิ่ง
อารยา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
อโณทัย แปลว่า
พระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อริสรา แปลว่า
จ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อรอุมา แปลว่า
หญิงงามที่มีชื่อเสียง หรือ หญิงงามที่เป็นชายาพระอิศวร(พระอุมา)
อาภาพร แปลว่า
แสงประกายแห่งพร พรที่มีรัศมี แสงสว่างอันประเสริฐ
อุมาพร แปลว่า
พรของพระอุมา, ผู้ประเสริฐเหมือนพระอุมา
โอฬาร แปลว่า
ใหญ่โต โอ่โถง กว้างขวางยิ่งใหญ่ เลิศล้น ประเสริฐ
อาริสา แปลว่า
เจ้าแห่งความเอื้อเฟื้อ
เอกภัคกฤษฏ์ แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
อรวี แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
อรวีร์ แปลว่า
หญิงงามผู้กล้าหาญ
อรวรา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อัญชิษฐา แปลว่า
ผู้มีความรุ่งโรจน์ยิ่ง
เอกชัย แปลว่า
การชนะเป็นที่หนึ่ง
อรุณ แปลว่า
แสงเงินแสงทอง, เวลาเช้าตรู่, เวลาใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น
เอริสา แปลว่า
อารีวรรณ แปลว่า
ผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อารีรัตน์ แปลว่า
มีใจเผื่อแผ่อันมีค่ายิ่งนัก
อนุพงศ์ แปลว่า
วงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
อัจฉรา แปลว่า
นางฟ้า
อนัญญา แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่ง,ผู้ที่มีความรู้ทุกลมหายใจ
อริญชย์ แปลว่า
ผู้ชนะศัตรู
อดิศร แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่
ไอริณ แปลว่า
เกลือสินเธาว์
อชิรสิทธิ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
อัครศศิม์ แปลว่า
พระจันทร์ที่ยิ่งใหญ่
อาชิรญา แปลว่า
[อชิรญา]
อุมารินทร์ แปลว่า
พระแม่อุมาเทวีอันเป็นเจ้า
อศลย์ แปลว่า
ไม่มีทุกข์โศก
อนุวัตร แปลว่า
ทำตาม ประพฤติตาม
อนุชา แปลว่า
น้องชาย
อภิชาติ แปลว่า
ผู้ดีกว่าผู้ให้กำเนิด
อัชฌาวดี แปลว่า
สตรีผู้มีนิสัยอันดี
อำนาจ แปลว่า
สิทธิ,ความสามารถ ,กำลัง, ความรุนแรง, ความบังคับบัญชา,การบังคับ
อนวัฒน์ แปลว่า
ผู้ปราศจากความเจริญ->[อนุวัฒน์]
อารียา แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อัจฉราวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณประดุจนางฟ้า, ผิวงาม
เอชิตยา แปลว่า
อนุวัฒน์ แปลว่า
เจริญอย่างต่อเนื่อง
อาคม แปลว่า
การมา, การมาถึง, การเล่าเรียนความรู้ บทและมนตร์ในศาสนา, คาถาที่จำสืบเนื่องกันมา
อลิสา แปลว่า
นางพญาผึ้ง
อิสรีย์ แปลว่า
ความเป็นใหญ่
อธิวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันยิ่งใหญ่
อภัชรินทร์พร แปลว่า
อาริยา แปลว่า
ผู้ดี, ผู้ประเสริฐ
อัญรินทร์ แปลว่า
เอนกธัญญา แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
อัญชลี แปลว่า
การประนมมือ การไหว้
อุรัสยา แปลว่า
ลูกสาว
อดุลย์ แปลว่า
ชั่งไม่ได้ ไม่มีอะไรเปรียบ ไม่มีอะไรเท่า
เอนก แปลว่า
มาก
อณิมา แปลว่า
เล็ก
อินทรนนท์ แปลว่า
ความยินดีของพระอินทร์,ความยินดีของผู้เป็นใหญ่
อัญญ์รสา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
กมลวัทน์ แปลว่า
หน้างามดุจดอกบัว
กมลากร แปลว่า
สระบัว,ผู้กระทำให้เกิดความบริสุทธิ์
กมลานันท์ แปลว่า
บัวบาน,ความยินดีอันบริสุทธิ์
กมลาสน์ แปลว่า
พระพรหม
กมุท แปลว่า
ดอกบัว
กมุทพร แปลว่า
ประเสริฐดุจดอกบัว
กรกช แปลว่า
กระพุ่มมือไหว้
กรกฎ แปลว่า
ปู
กรกมล แปลว่า
ดวงใจที่ผ่องใส,ดอกบัวและแสงสว่าง
กรชวัล แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยรัศมี , มีรัศมีรุ่งเรือง
กรณิศ แปลว่า
เป็นใหญ่เพราะการกระทำ, มีอำนาจ
กรดล แปลว่า
ฝ่ามือ
กรทักษ์ แปลว่า
ถนัดมือ , ทำการคล่องมือ
กรนันท์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความยินดี
กรบัลลพ แปลว่า
นิ้วมือ
กรภู แปลว่า
เล็บมือ
กรจิราภัคร์ แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความโชคดีแบบยั่งยืน
กฤษฎาพร แปลว่า
การกะทำที่ประเสริฐ
กฤตพรต แปลว่า
ผู้ประพฤติพรต
กฤตภาส แปลว่า
สร้างแสงสว่าง, สร้างความรุ่งเรือง
กฤตเมธ แปลว่า
สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตยชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงแก่เรียน
กฤตวิทย์ แปลว่า
มีความรู้เป็นเกียรติ
กฤตัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้คุณคนอื่น, มีความกตัญญู
กฤติธี แปลว่า
นักปราชญ์
กฤติน แปลว่า
ผู้มีความรู้มากหรือพหูสูตร
กฤติมา แปลว่า
นักปราชญ์
กฤติมุข แปลว่า
นักปราชญ์
กฤษกร แปลว่า
ผู้มีเกียรติด้วยการกระทำ
กฤษิก แปลว่า
ชาวนา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี