");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35801-35900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปิยกวินท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่และเป็นที่รักยิ่ง
ปางนที แปลว่า
เหมือนน้ำ
ดำรัส แปลว่า
พูด
พิมพ์ชนกมาตา แปลว่า
ผู้ที่มีบิดาและมารดาเป็นแบบอย่าง
ศุภาลัย แปลว่า
ที่อยู่อันมีความสุข,ที่อยู่อันเป็นมงคล
ฐาปพจน์ แปลว่า
คำพูดที่มั่นคง
ทวิพักตร์ แปลว่า
สองหน้า
ปิ่นฟ้า แปลว่า
ปิ่นสวรรค์
รวิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ปริญภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความรอบรู้
พิชยาพา แปลว่า
ผู้นำพาชัยชนะอันวิเศษ
พีละมัย แปลว่า
[พีรมัย]
สุภวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายอันเป็นมงคล
ปริญนุสรณ์ แปลว่า
เครื่องระลึกแห่งความรู้
พานคำ แปลว่า
พานทองคำ
ปริญญานุสรณ์ แปลว่า
ที่ระลึกแห่งความรอบรู้
ธราสิริ แปลว่า
ความดีอันค้ำจุน
รตนภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งแก้วมณี
เศรษฐวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
หล้า แปลว่า
แผ่นดิน
สุก แปลว่า
สว่าง
ณฐชนนท์ แปลว่า
ความยินดีอันเกิดจากนักปราชญ์
ปิยบุตร แปลว่า
บุตรอันเป็นที่รักยิ่ง
ธรินธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุน
นุชมิตรา แปลว่า
เพื่อนของน้องสาว
ปริญกรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความรอบรู้
รังสิยา แปลว่า
แสงสว่าง
ปริญสรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เป็นที่พึ่ง
ฐศุภากร แปลว่า
ผู้มั่นคงในการสร้างสิ่งอันเป็นมงคล
ประสิทธิ แปลว่า
ประสบความสำเร็จ
ภูวเรศ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐในโลก
ศิรินภัส แปลว่า
ฟ้างาม
ธณฤทธิ์ แปลว่า
[ธนฤทธิ์]
เทพบุตร แปลว่า
เทวดาผู้ชาย
มนรวี แปลว่า
ใจที่สว่าง
ประพันธ์พร แปลว่า
ประเสริฐในการแต่งกาพย์กลอน
พชฏ แปลว่า
พลังแห่งโชค
ณัฏฐ์ฐิติชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันมั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ณัฎฐ์ชานันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากนักปราชญ์
สุภัทรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
ปัณณ์วรัช แปลว่า
ตำราที่ทำให้เกิดความเป็นเลิศ
ฐณโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองและมั่นคงในความรู้
สิริพักตร์ แปลว่า
หน้าตางดงามมาก
ปองพบ แปลว่า
มุ่งหวังพบเจอ
พรรณรพี แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์,เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
พลธัญนัท แปลว่า
[พลธัญณัท]
สุชล แปลว่า
สายน้ำที่ดี,สายน้ำแห่งความดี
วิมุตติสิตา แปลว่า
รอยยิ้มแห่งการหลุดพ้น
นภวัน แปลว่า
ท้องฟ้าเวลากลางวัน
อุบลรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในดอกบัว
พิมสุรัตน์ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณค่า
ปริณณ์ แปลว่า
[ปริญญ์]
พิมพ์ปราชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
เศรษฐกัญจน์ แปลว่า
ทองคำอันประเสริฐ
อ่อนศรี แปลว่า
นุ่มนวลและงดงาม
วรัชญ์สรา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐและเฉียบแหลม
พันธริกา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
วิพุธา แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
มะณีรัตน์ แปลว่า
[มณีรัตน์]
พลช แปลว่า
เกิดพลัง
ศรินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยศร
พัฒนกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
ปริญพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยความรอบรู้
นิคมรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาพื้นที่
อวยชัย แปลว่า
ส่งเสริมชัยชนะ
เพชรลินดา แปลว่า
นภาดาว แปลว่า
ดวงดาวและท้องฟ้า
มารียาห์ แปลว่า
เพชรญาดา แปลว่า
เพชรของนักปราชญ์
เปลวอนันต์ แปลว่า
ผู้มากด้วยความรุ่งเรือง
วิเศษลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันวิเศษ
ณัฐชวนนท์ แปลว่า
ยินดีในเชาว์ปัญญาดุจนักปราชญ์
อุบลภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนบัว
ปางนธี แปลว่า
[ปางนที]
ยุธยา แปลว่า
รบชนะได้
ทองปุน แปลว่า
[ทองปุณณ์]
มณเทียร แปลว่า
[มณเฑียร]
ทองปุณณ์ แปลว่า
ทองคำบริสุทธิ์
วรรนิศา แปลว่า
[วรรณิศา]
พิรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักด้วยความกล้าหาญ
สงกานต์ แปลว่า
ผู้พร้อมด้วยความรัก
มนฑิรา แปลว่า
[มณฑิรา]
วรัฐณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงในความประเสริฐ
พรรณกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
สิวาลัย แปลว่า
ที่อยู่แห่งพระนิพพาน,ที่อยู่ของพระอิศวร
พฤษภ แปลว่า
ราศีพฤษภ
พิศลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดั่งทองคำ
นพวงศ์ แปลว่า
๙ เชื้อสาย
ฐานพรวดี แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นอยู่บนความประเสริฐ
เสาวดี แปลว่า
ดีงาม
ทอฟ้า แปลว่า
สร้างแผ่นฟ้า
อทิเทพ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นแบบอย่าง
สุปาณี แปลว่า
ผู้มีชีวิตที่ดี
พิมพ์วิลัย แปลว่า
แบบอย่างแห่งความล้มเหลว[พิมพ์วิไล]
ปรัชญ์ แปลว่า
ความรู้
ธนาเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งทรัพย์
ภัคกฤตญา แปลว่า
ความรู้ในความสำเร็จแห่งโชค
ตวิพักตร์ แปลว่า
[ทวิพักตร์]
พิชาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีวิชาความรู้
นริดา แปลว่า
สตรี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี