");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35701-35800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิมพ์ญาณา แปลว่า
ความรู้อันเป็นแบบอย่าง
ภัสภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่รุ่งเรือง
ล้อม แปลว่า
โอบเป็นวงโดยรอบ ตีวงเข้าไปโดยรอบ
รวินท์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
อัตถพร แปลว่า
ประเสริฐและมีประโยชน์
ธีร์วราภัทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐและเจริญ
เพ็ชรรุ่ง แปลว่า
[เพชรรุ่ง]
สมพักตร์ แปลว่า
หน้าตางดงาม
ปรีชาปกรณ์ แปลว่า
หนังสือแห่งความเชี่ยวชาญ
ภัคชัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และโชคดี
ณัฐทัชพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ให้ในสิ่งประเสริฐ
ปุรุเมธ แปลว่า
มีปัญญามาก
เพชรมณี แปลว่า
เพชร
โอชวิน แปลว่า
[โอชวินท์]
วุฒิภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
ทัณฑการ แปลว่า
การลงโทษ
ทัณฑกร แปลว่า
ผู้ลงโทษ
สุวรรณรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งทองคำ
นฤมินทร์ แปลว่า
ปัญญปวิณท์ แปลว่า
[ปัญญปวินท์]
โรจนีกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันรุ่งเรือง
มณสิชา แปลว่า
[มนสิชา]
ปนิตาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยสิ่งที่ควรยกย่องสรรเสริญ
ปานพลอย แปลว่า
มีความงดงามดุจพลอย
อัจชราพร แปลว่า
[อัจฉราพร]
ราชินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่
ณิชวรัชย์ แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐและบริสุทธิ์
ณิชวรัตน์ แปลว่า
[ณิชวรัตม์]
ภัสราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
ทรรศินี แปลว่า
พลพสิษฐ์ แปลว่า
กำลังที่ดีที่สุด
ปรีดาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความยินดี
ส่งสุข แปลว่า
ให้ความสุข
พงศ์ภาดา แปลว่า
น้องชายผู้เป็นเชื้อสาย
ปรีดาวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายอันน่ายินดี
ปรีดาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายอันน่ายินดี
ปรีดาวุธ แปลว่า
ผู้ชอบวันพุธ
สิทธาพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
พัชรินธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเพชร
ดาราวิไล แปลว่า
งดงามดุจดวงดาว
นวัตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายใหม่
นิพิฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีจิตใจมั่นคง
บุปผาชาติ แปลว่า
เผ่าพันธุ์ดอกไม้
พรมเกตุ แปลว่า
พรมและธง
ภาณุพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยพระอาทิตย์
สรัชชินี แปลว่า
ปริวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญรอบ
ปริวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติรอบ
นพปภา แปลว่า
แสงสว่าง ๙ ประการ
พัชรินรัตน์ แปลว่า
เพชร
ปรีดาภัทร์ แปลว่า
ความเจริญที่น่ายินดี
ปรีดาวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความยินดี
ปรีดามาศ แปลว่า
ทองคำอันน่ายินดี
ปรีดาวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความยินดี
ปรีดาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยินดี
เธียรนลิน แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
ปรีดาธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยินดี
ปรีดาธรรม แปลว่า
ผู้ยินดีในธรรม
ปรีดาศร แปลว่า
ศรอันน่ายินดี
ปรีดากร แปลว่า
ผู้สร้างความยินดี
ปรีดาทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นอันน่ายินดี
ปานจิตต์ แปลว่า
ดั่งดวงใจ
ปรีดาศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันน่ายินดี
ปรีดาสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันน่ายินดี
ปรีดาฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษอันน่ายินดี
ปรีดาพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่น่ายินดี
ปรีดาพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่น่ายินดี
ปรีดาวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันน่ายินดี
ปรีดาทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์อันน่ายินดี
ปรีดาบวร แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
ปรีดาวรรต แปลว่า
การหมุนเวียนความยินดี
ปรีดาเอก แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความยินดี
ณิชวรัตม์ แปลว่า
บริสุทธิ์และประเสริฐที่สุด
โอชวินท์ แปลว่า
พบรสชาติดี,รสชาติดี
นนท์ณรัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าและน่ายินดี
รัชลัลน์ แปลว่า
สมบัติของสาวสวย,สาวที่มีรูปงามเป็นทรัพย์
เพ็ญยุภา แปลว่า
ส่งเสริมแสงสว่างให้บริบูรณ์
พิชัยณรงค์ แปลว่า
รบชนะ
นันทฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งความยินดี
อากาศ แปลว่า
ท้องฟ้า
วรบดินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
ธนวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
ศิรินทร แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
ปานนที แปลว่า
เหมือนน้ำ
รพีพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยพระอาทิตย์
สนองชัย แปลว่า
ตอบแทนด้วยชัยชนะ
ลภวัน แปลว่า
นัจนันท์ แปลว่า
ผู้ชื่นชอบในการฟ้อนรำ
ปริญญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรอบรู้
รัตน์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ดี
วสุจริต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี,ผู้มีความประพฤติเหมือนเทวดา
ณพเรศ แปลว่า
เจ้าแห่งความเป็นเลิศในด้านความรู้
ณัฏฐ์กมลพรรณ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
ปริญภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรอบรู้
ปูรณ์ แปลว่า
เต็มเปี่ยม บริบูรณ์
ปิยสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
พิชญ์อาภา แปลว่า
แสงแห่งนักปราชญ์
ณัฐจรรยกร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างความประพฤติดี
เพชรจิรารัตน์ แปลว่า
เพชรที่มีค่าตลอดกาล
พลธัญณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ การเลี้ยงดู และกำลัง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี