");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35601-35700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นักรบ แปลว่า
ทหาร
พัฒน์บุญกฤศ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความดีทีละน้อย
ธะนินทร์ แปลว่า
[ธนินทร์]
ศรีพรหมมาศ แปลว่า
ทองที่บริสุทธิ์และงดงาม
ุเสรีพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นอิสระ
ปุลวัชรวรุณ แปลว่า
พระวิรุณผู้มีเพชรมาก
ตรีระดา แปลว่า
[ตรีรดา]
เพชรแพรว แปลว่า
เพชรที่แวววาว
ภัธรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
อุฬารรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันประเสริฐ
พร้อมพงศ์ แปลว่า
ผู้พร้อมไปด้วยวงศ์ตระกูล
ภณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการกล่าว
พักตร์พงศ์ แปลว่า
ผู้เป็นหน้าตาของวงศ์ตระกูล
เพชรบุรี แปลว่า
ชื่อจังหวัดหนึ่ง
ณัฎฐวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
ตรีรดา แปลว่า
ความยินดี ๓ ประการ
ธนธัช แปลว่า
มีธงชัยเป็นทรัพย์
มณิวรา แปลว่า
แก้วมณีที่เป็นเลิศ
พัสตร์ศุภา แปลว่า
ประดับด้วยสิ่งอันเป็นมงคล
ปิยภิรมย์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรัก
ภรสรารีย์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งศรแห่งความเจริญ
ปิ่นสิตางค์ แปลว่า
[ปิ่นสิตางศุ์]
ปิ่นสิตางศ์ แปลว่า
[ปิ่นสิตางศุ์]
ธงธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งธงชัย
รัตนาวัลย์ แปลว่า
เครือแก้ว
อัมพรฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงดั่งท้องฟ้า
มุกอัมภา แปลว่า
[มุกอัมพา]
ธงสิทธิ์ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จเป็นธงชัย,ผู้มีความสำเร็จเป็นเป้าหมาย
ลาภบุญ แปลว่า
มีความดีเป็นลาภ
มัย แปลว่า
สําเร็จด้วย แล้วด้วย ประกอบด้วย
นิธิวัต แปลว่า
ข้อประพฤติที่เป็นดั่งขุมทรัพย์
สุพีรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กล้าหาญยิ่ง
ดวงธรรม แปลว่า
พระธรรม
ทินโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยการให้ทาน,ผู้รุ่งเรืองดุจกลางวัน
ดาราวดี แปลว่า
ดาว
อนงค์นิตย์ แปลว่า
หญิงผู้งดงามเสมอ
ทิพย์ธิยากุล แปลว่า
[ทิพย์ธิดากุล]
ธนยธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
อาธิติญา แปลว่า
[อาทิตยา]
พฒนพล แปลว่า
กำลังแห่งความเจริญ
วงศกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำต่อวงศ์ตระกูล
ณพปฎล แปลว่า
[นพปฎล]
ณัฏฐวรา แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
รณฐกร แปลว่า
ผู้กระทำการรบอย่างมั่นคง
ณฐธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์
ณฐธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์
ธรณ์ณฐ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์
รัมภาภัค แปลว่า
โชคจากนางฟ้า
ธนิดากรณ์ แปลว่า
การกระทำของผู้มีทรัพย์
ประดุง แปลว่า
ค้ำจุน,อุดหนุน,ผดุง
ธรันยา แปลว่า
[ธรัญญา]
ทิพย์ธิดากุล แปลว่า
ลูกสาวผู้มีเชื้อสายของเทวดา
ปิ่นสิตางศุ์ แปลว่า
ผู้มีพระจันทร์เป็นปิ่น หมายถึง พระอิศวร
มุกอัมพา แปลว่า
หญิงที่ดีงามดุจหอยมุก
บุญญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีบุญ
ธงธน แปลว่า
มีทรัพย์เป็นเป้าหมาย,มีทรัพย์เป็นธงชัย
ปิ่นณิชา แปลว่า
ปิ่นที่บริสุทธิ์
สมิตรา แปลว่า
วริทร์พร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความสำเร็จอันเป็นเลิศ
กาจ แปลว่า
กล้า,เก่ง
วรุตม์ธยาน์ แปลว่า
ผู้ใช้สติปัญญาเพ่งพินิจสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
นิติกฤตย์ แปลว่า
การงานที่เป็นระเบียบแบบแผน,ทำงานด้านกฏหมาย
เทวทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่เก่งกล้า,ความคิดเห็นของเทวดา
ปรายรุ้ง แปลว่า
สายรุ้งที่กระจาย
ภัทรมาส แปลว่า
ประเสริฐดุจจันทร์
ภูมิอนันต์ แปลว่า
ไม่สิ้นสุดในแผ่นดิน
พีรกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
วีรวัทน์ แปลว่า
คำพูดอันกล้าหาญ
ณัฏฐกาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงามดุจทองคำ
ศศิณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงามดุจพระจันทร์
มยุรดา แปลว่า
สุพรรณระวี แปลว่า
ทองของพระอาทิตย์,รุ่งเรืองดุจทองคำ
ปวรณัท แปลว่า
ผู้ให้ความปัญญาอันประเสริฐ
ปทัยทิพย์ แปลว่า
ผู้เก่งกาจในเรื่องโคลงกลอน
สว่างพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
พงษ์วชิรินทร์ แปลว่า
เชื้อสายเจ้าแห่งเพชร
สินาฤทธิ์ แปลว่า
บุญพามา แปลว่า
ความดีที่นำพา
รุ้งเรืองรอง แปลว่า
รุ้งที่งดงาม
ประพันธ์ยุทธ์ แปลว่า
รบด้วยการแต่งโคลฃกลอน
ตุลาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความยุติธรรม
พันธยศ แปลว่า
เกียรติคุณที่ผูกพัน
อภิณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ปภารีย์ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
วรทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
พชรนันท์ แปลว่า
ยินดีในเพชร
สุปรีชา แปลว่า
มีความสามารถดี
ปัณณพัต แปลว่า
ตำราแห่งความประพฤติ
ธีรภพ แปลว่า
แผ่นดินนักปราชญ์
เทพสุริยา แปลว่า
พระอาทิตย์
พีราภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นเครื่องดับตน
ภิราพร แปลว่า
[พีราภรณ์]
วิษณุกร แปลว่า
แขนของพระนารายณ์
ณารี แปลว่า
[นารี]
เวทิน แปลว่า
[เวทิน]
ทัศกร แปลว่า
รัศมี ๑๐ ประการ
ณฐพิพัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนนักปราชญ์
บัญชาธน แปลว่า
สั่งทรัพย์
เทวดล แปลว่า
เทวดาผู้บันดาล
วรสรณ์ แปลว่า
ที่พึ่งอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี