");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35501-35600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อภิชรีย์ แปลว่า
อภิชรินทร์ แปลว่า
เมทัส แปลว่า
[เมธัส]
ปุรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง
ปุณณ์พล แปลว่า
ผู้มีพลังเต็มเปี่ยม
วรรณชิตา แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะ
ุึุภูมินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน
นัทธมณ แปลว่า
[นัทธมน]
นาราภัท แปลว่า
ประเสริฐเหมือนน้ำ
ยิ่งศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
นนทการณ์ แปลว่า
เหตุแห่งความยินดี
บุษวดี แปลว่า
[บุษยวดี]
วรรณทิตา แปลว่า
ผิวพรรณงามผุดผ่อง
นฤชกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดคน
อัยยจักร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
วรรณกมล แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
บุษยวดี แปลว่า
ดอกบัว
ณิชารัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่บริสุทธิ์
นนทการ แปลว่า
งานที่น่ายินดี
ไพศิษฏ์ แปลว่า
[ไพสิฐ]
วิภาวนี แปลว่า
[วิภาวินี]
ธีระพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
วัลย์หทัย แปลว่า
สายใจ
ธีร์ชญาน์ แปลว่า
[ธีร์ชญาณ์]
เนตรหทัย แปลว่า
ดวงตาและจิตใจ
สุรภพ แปลว่า
สวรรค์
ศุุภมาศ แปลว่า
งดงามดั่งทอง
ภาคิรัฐ แปลว่า
ส่วนหนึ่งของประเทศ
สกลวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามบริบูรณ์
ศิโรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ที่สุด
รัฐกิจ แปลว่า
ราชการแผ่นดิน
ติณห์ภัทร แปลว่า
ผู้กล้าแข็งและประเสริฐ
เอื้องฟ้า แปลว่า
กล้วยไม้ที่งดงามดุจมาจากสวรรค์
อุธรณ์ แปลว่า
[อุทธรณ์]
วรรณพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีผิวพรรณงาม
ปารมิตา แปลว่า
ผู้มีบารมี
ธรรมภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้มีคุณธรรมเป็นแสงสว่างและเป็นที่พึ่ง
ภูวเณศวร์ แปลว่า
[ภูวเนศวร์]
นทวรรณ แปลว่า
สายน้ำ
พัฒนวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
พรรษลดาพร แปลว่า
ประเสริฐดุจสายฝน
มนนภา แปลว่า
ใจฟ้า
พชรธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และเข้มแข็งดุจเพชร
มลวิภา แปลว่า
[มนวิภา]
รัศกิจ แปลว่า
[รัฐกิจ]
สมชาญ แปลว่า
มีความสามารถมาก
รณยุทธ์ แปลว่า
การรบ
อังกฤษ แปลว่า
ประเทศอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ,ประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป
ปรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในกาลข้างหน้า
ณฐมล แปลว่า
[ณฐมน]
ธนัญนิกม์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความรู้เกี่ยวกับทรัพย์
ภัทร์ธภรณ์ แปลว่า
[ภัททภรณ์]
พงศ์ประณต แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความอ่อนน้อม
ณิฎฐา แปลว่า
ผู้รักในความรู้,นักปราชญ์
ณัฐวิน แปลว่า
[ณัฐวินท์]
เมธวัจน์ แปลว่า
คำพูดของนักปราชญ์
ภัททภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญ
ปาณฑรา แปลว่า
ผิวขาว
อุทธรณ์ แปลว่า
การยกขึ้น, การรื้อขึ้น, การเคลื่อนที่, การเสนอ, การนำมาให้
ธนาธีป แปลว่า
[ธนาธิป]
ณัฐวินท์ แปลว่า
ผู้ได้พบนักปราชญ์
บุญชยารัศมิ์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของผู้ชนะด้วยความดี
ธีร์ชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
สัญญพงศ์ แปลว่า
ผู้เป็นเครื่องหมายของวงศ์ตระกูล
พรหมพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญดุจพระพรหม,ผู้ที่มีความเจริญและบริสุทธิ์
นรณัฏฐ์ แปลว่า
คนที่มีความรู้มั่นคง
ธนันณัฏฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ภักษอร แปลว่า
หญิงผู้มีอาหาร
สัตตะ แปลว่า
เจ็ด,๗
ภัชรีภรณ์ แปลว่า
[พัชรีภรณ์]
ธนัฐกษิดิ์เดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจในแผ่นดินและมั่นคงในทรัพย์
พุฒิธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ธนณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
สุคนธ์มณี แปลว่า
แก้วมีค่าที่มีกลิ่นหอม
พสิษฐิ์ แปลว่า
[พสิษฐ์]
สุวรรณบรรพต แปลว่า
ภูเขาทอง
เศกศิริ แปลว่า
นิสานาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งเวลากลางคืน
พัสมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในอำนาจ
เตทิน แปลว่า
[เตชินท์]
มลชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความมัวหมอง->[มนชนก]
รพีพล แปลว่า
มีกำลังดุจพระอาทิตย์
ภัทรายุทธ์ แปลว่า
การรบที่ประเสริฐ
สิรวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีเลิศ, วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่ที่สุด
ปิยรัชต์ แปลว่า
เงินอันเป็นที่รัก
สุทธาทิพยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของสวรรค์อันบริสุทธิ์
สรวุฒิ แปลว่า
ผู้เก่งกล้าในวิชาความรู้
ภัทรธนศักด์ แปลว่า
อำนาจแห่งทรัพย์อันประเสริฐ
นิสานารถ แปลว่า
[นิสานาถ]
พักพงษ์ แปลว่า
พักเชื้อสาย
ทวิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจ ๒ ประการ
วัชรภณ แปลว่า
กล่าวด้วยความเข็มแข็ง
สุนา แปลว่า
นาดี
ศิริปรุฬห์ แปลว่า
ผู้เจริญและนำมาซึ่งความเจริญ
มาลิตา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดอกไม้
ภณิษา แปลว่า
[ภณิศา]
ศิรปภัสร์ แปลว่า
รุ่งเรืองสูงสุด
พรหมพัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในอำนาจอันบริสุทธิ์
อคิรญา แปลว่า
สรัญดา แปลว่า
ผู้มากด้วยความรู้เรื่องสร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี