");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35401-35500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทักษิณาวรรต แปลว่า
การเวียนขวา
ทักษิณาวัฏ แปลว่า
การเวียนขวา
รัชชญา แปลว่า
มีความรู้เป็นสมบัติ
นิวัตชัย แปลว่า
ผู้กลับมาพร้อมชัยชนะ
ธันยกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันรุ่งเรือง
วสวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในอำนาจ
วิยะภา แปลว่า
[วิริยาภา]
ณนิภา แปลว่า
งดงามด้วยความรู้
สิรีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้นำมาซึ่งความเจริญ
สิริธนัฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์และงดงาม
แสงพล แปลว่า
พลังของแสง
ธนินทร แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ศุภาพร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคล
วัชรทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่เข้มแข็ง
ณัชชลี แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และมีความอ่อนน้อม
นราธิบดี แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
สรพัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนเทวดา
วนัสภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนป่า
ปัณณวีร์ แปลว่า
ตำราแห่งความกล้าหาญ
ยุพเยาว์ แปลว่า
คนที่อายุน้อย
สุพกร แปลว่า
[สุภกร]
องค์ชนิตา แปลว่า
บิดา,ผู้ให้กำเนิด
ทวนทอง แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการใช้ทวน
แพรฐา แปลว่า
มั่นคงดุจแพร
วินิตตา แปลว่า
ดวงตาและการปกครอง
ไสวธุระ แปลว่า
ผู้ที่การงานโดดเด่น
วัฒธณกรณ์ แปลว่า
[วัฒนกรณ์]
สิโรรัตน์ แปลว่า
มีค่าที่สุด
รัชชาภา แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันทำให้เกิดสมบัติ
ณฐรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งนักปราชญ์
ทักษพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความชำนาญ
ณัฏฐ์สุมณ แปลว่า
[ณัฏฐ์สุมน]
ศักดิ์วริษฎ์ แปลว่า
อำนาจที่ประเสริฐและน่าปรารถนา
อัยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นใหญ่
อัยรัฐ แปลว่า
ประเทศที่ยิ่งใหญ่
พาสรัตน์ แปลว่า
[ภาสรัตน์]
ศยาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยที่อาศัย
พิสูจน์ศักดิ์ แปลว่า
บ่งถึงอำนาจ
พลจักรกฤษณ์ แปลว่า
กำลังของพระนารายณ์ผู้ทรงจักร
ภัสสร์ชนกมน แปลว่า
แสงสว่างแห่งความปราถนาของชายผู้ให้กำเนิด
สหวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ร่วมกัน
เปรมสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความสุข
นันท์ภัชอร แปลว่า
หญิงผู้จำแนกความยินดี
ปารณณัฐ แปลว่า
ผู้มีชีิวิตดุจนักปราชญ์
ภาสรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งแสงสว่าง
ณัฏฐ์สุมน แปลว่า
ใจดีดุจนักปราชญ์
วัฒนกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันทำให้เกิดความเจริญ
วิริยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเพียร
เนตรชฎา แปลว่า
ดวงตาและชฎา
ศักดิ์วริษฏ์ แปลว่า
อำนาจที่ประเสริฐและน่าปรารถนา
ภูวิช แปลว่า
วิชาความรู้ในแผ่นดิน
สุพัสตรา แปลว่า
เครื่องหมายของอำนาจที่ดี
ปุณยวีรย์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเพียรในการทำความดี
ณฐปวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รู้ทั่วถึง
นัยน์ภัคภรณ์ แปลว่า
ดวงตาที่ค้ำจุนโชค
ดลธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการบันดาล
บุญพิชชาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ที่ดีงาม
พนาวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
เลิศราวี แปลว่า
การรบที่เป็นเลิศ
วรรณยุทธ แปลว่า
เชื้อสายผู้ทำการรบ
ปณวัฒน์ แปลว่า
[ฐปนวัฒน์]
นัยน์เนตร แปลว่า
ดวงตา
สิร์ณภัส แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองสูงสุดในความรู้
รังษี แปลว่า
แสง
ภิรมย์ญา แปลว่า
ความรู้ที่น่ายินดียิ่ง
ศรีรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความงดงาม
ตลญา แปลว่า
ระดับความรู้
ดนธร แปลว่า
[ดลธร]
บูรณ์พิภพ แปลว่า
แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์
ทองขัน แปลว่า
วัจนา แปลว่า
คำพูด
ศุภกัลย์ แปลว่า
หญิงผู้นำมาซึ่งความเจริญ
พงษ์สันติ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้สงบ
สุภาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่นำมาซึ่งความเจริญ
วตรัช แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีเป็นสมบัติ
ภูธาดา แปลว่า
ผู้สร้างแผ่นดิน
มาภา แปลว่า
แสงจันทร์
ภูธดา แปลว่า
[ภูธาดา]
ภตารัช แปลว่า
[วตรัช]
ธนวัฒน์ชัย แปลว่า
ผู้ชนะและเจริญในทรัพย์
บุบผาชาติ แปลว่า
[บุปผชาติ]
สุมา แปลว่า
ภัณดาพัฒน์ แปลว่า
อาภาสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
ดรณ์นิรันดร์ แปลว่า
ผู้ก้าวผ่านความทุกข์ตลอดไป
พิชญามนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในวิชาความรู้
สิทธศักดิิ แปลว่า
อำนาจแห่งความสำเร็จ
เพลง แปลว่า
สำเนียงขับร้อง,แบบอย่าง
ธิเบต แปลว่า
ประเทศธิเบต
นนทกาล แปลว่า
เวลาที่น่ายินดี
พริ้งพราว แปลว่า
งดงามมาก
อภิชนา แปลว่า
คนที่ยิ่งใหญ่
ปริญ์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มของผู้รู้รอบ
อภิชินี แปลว่า
ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
อพิชชา แปลว่า
ความไม่รู้,อวิชชา
วรรณทตา แปลว่า
เชื้อสายผู้ให้
โรจนินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
อิสริญา แปลว่า
[อิสริยา]
นนทการณ แปลว่า
เหตุอันน่ายินดี
เมษิยาณี แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี