");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35301-35400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วีระนาวิน แปลว่า
ทหารเรือผู้มีความกล้าหาญ
แก่น แปลว่า
เนื้อแท้, หลักสําคัญ
อัญชลีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการไหว้
ภาสวินท์ แปลว่า
พบแสงสว่าง
ธราญา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปุณญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้อันเต็มเปี่ยม
พิพัฒนพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
อัมพวัน แปลว่า
ป่าหรือสวนมะม่วง
พุทธิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาตื่นรู้,ผู้เกิดมามีปัญญา
ปุรณมี แปลว่า
วันที่พระจันทร์เต็มดวง,วันเพ็ญ
พีรวัฒนะ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
เทพนรินทร์ แปลว่า
พระราชาที่เปรียบดั่งเทวดา
สุริยน แปลว่า
พระอาทิตย์
สุธิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
วรัณภัค แปลว่า
ผู้มีความรู้และโชคอันประเสริฐ
ไอยา แปลว่า
เป็นใหญ่
บัวลา แปลว่า
รุจอาภา แปลว่า
แสงสว่างอันเรืองรอง,ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง
สุรี แปลว่า
เทวดา
บุณยพัชร์ แปลว่า
ผู้เข้มแข็งในการทำความดี
ํธนบดี แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ปิยะกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นที่รัก
ทิศาทิพ แปลว่า
เบื้องบน,สวรรค์
สุพรรณนิศา แปลว่า
กลางคืนที่มีค่าดั่งทอง
สิริกัลยา แปลว่า
หญิงงามและนำมาซึ่งความเจริญ
อนุธิตา แปลว่า
ลูกสาวคนเล็ก
อัจฉราลัย แปลว่า
ที่อยู่ของนางฟ้า อันหมายถึง สวรรค์
สวมน แปลว่า
ใจของตน
ธนัตถ์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความสำเร็จในทรัพย์
ศิวภพ แปลว่า
พระนิพพาน
ฐิตะ แปลว่า
มั่นคง
พฤกษ แปลว่า
ต้นไม้
วันพุธ แปลว่า
วันลำดับที่ ๔ ในสัปดาห์
ศิริพงศ์พร แปลว่า
เชื้อสายที่งดงามและประเสริฐ
พลศักดิ์ แปลว่า
พลังอำนาจ
ภูรีวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญในแผ่นดิน
ณัฏฐานันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
รัตมณี แปลว่า
ดวงแก้วที่น่ายินดี
ยุพินตรา แปลว่า
เครื่องหมายของหญิงงาม
สุพินันท์ แปลว่า
ความยินดีอันเป็นเลิศ
ศิวธาดา แปลว่า
พระอิศวรผู้สร้าง,ผู้สร้างพระนิพพาน
ดุจดารินทร์ แปลว่า
เปรียบเป็นเจ้าแห่งหมู่ดาว
ธีรยารัตน์ แปลว่า
ความฉลาดที่ทรงคุณค่า
ธียารัตน์ แปลว่า
[ธีรยารัตน์]
ภูวดิท แปลว่า
[ภูวดิษย์]
อาศรม แปลว่า
ที่อยู่ของนักพรต
เพ็ญภัค แปลว่า
ผู้บริบูรณ์ไปด้วยโชค
ภูวดิษย์ แปลว่า
สิ่งที่เป็นมงคลในแผ่นดิน
บรรณภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจตำรา
ไรยา แปลว่า
[ไปรยา]
บุรินทร์ภัทร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นใหญ่ในเมือง
บุรินทร์เทพ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ในเมือง
บุญชญาณิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้และความดี
บดินทร์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจพระเจ้าแผ่นดิน
ภัทรบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ
สุระกฤษ แปลว่า
[สุรกฤษฏิ์]
นิชฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเป็นนิรันดร์
อัญเชิญ แปลว่า
เชิญด้วยความเคารพนับถือ
สุริยคติ แปลว่า
ยึดถือการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ในการนับเดือน
วริฏฐิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และมั่นคงในสิ่งประเสริฐ
อัณณ์ณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจตัวหนังสือ
สุชาวลัญช์ แปลว่า
หนทางของผู้เกิดมาดี,เครื่องหมายของผู้เกิดมาดี
ฐาปนิต แปลว่า
ผู้ก่อตั้ง
อชิรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่างรวดเร็ว
ปภัสลภัสร์ แปลว่า
[ปภัสลภัส]
รินญาดา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นวพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันทั้ง ๙
รัญชญา แปลว่า
[รัชชญา]
มานะกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความพยาม
วิชชุพร แปลว่า
ประเสริฐและรุ่งเรือง
แป้นทอง แปลว่า
แป้นทอง
ธันย์ชิตา แปลว่า
ผู้ชนะโชคชะตา
โยธากา แปลว่า
[โยธกา]
สุกรรณ์ แปลว่า
หูดี
ธารานุช แปลว่า
น้องสาวผู้ทรงไว้
ภู แปลว่า
แผ่นดิน
วันทิตา แปลว่า
วันที่เจริญรุ่งเรือง
สุรจักขณ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้และเก่งกล้า
ศรเพ็ชร แปลว่า
เพชรของเทวดา, ศรที่มีความแข็งและคม
รมณียฉัตร แปลว่า
ฉัตรที่มีความงดงาม
ิสิงหราช แปลว่า
ราชสีห์
ศุวิชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ดีึ
ศีลกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่มีศีล
สุไพริน แปลว่า
ศัตรูที่ดี
ศศิญาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์
สกุณากุล แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายแห่งนก
สกุณาเหม แปลว่า
นกทองคำ
นาฎตยา แปลว่า
[นาตยา]
พีระดนย์ แปลว่า
ลูกชายผู้กล้าหาญ
สุรินทรา แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
วรันต์กรณ์ แปลว่า
สุพธิดา แปลว่า
[สุภธิดา]
พชรา แปลว่า
เพชร
ตรินภัทร แปลว่า
[ตฤณภัทร]
สรศักย์ แปลว่า
[สรศักดิ์]
พัฒนภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีความเจริญ
อัญวราภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างของความรู้อันประเสริฐ
พิชมญช์ แปลว่า
[พิชมญชุ์]
บุญโอม แปลว่า
ความดีของเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์
สุภธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่นำมาซึ่งความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี