");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35201-35300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธรรมธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะ
เอื้อกมล แปลว่า
ส่งเสริมใจ
เฌอนารา แปลว่า
ต้นไม้และน้ำ
สุภาคม แปลว่า
การมาถึงซึ่งสิ่งที่เป็นมงคล
ุปรัตถกร แปลว่า
ผู้สร้างประโยชน์อื่นๆ
ทองเพียน แปลว่า
บุญทิพา แปลว่า
ความดีของเทวดา
นรญา แปลว่า
คนมีความรู้
ธิดานนท์ แปลว่า
ความยินดีต่อลูกสาว
ปุณณวัต แปลว่า
ความประพฤติที่บริบูรณ์
ปัญญ์ปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักด้วยสติปัญญา
ปริญญาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรอบรู้
อริยะฉัตร์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความเจริญ
เอกอนงค์ แปลว่า
หญิงที่งามเป็นหนึ่ง
เศกสันต์ แปลว่า
[เสกสรรค์]
พิมพล แปลว่า
กำลังอันเป็นแบบอย่าง
ปรีชาศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจและฉลาด
ปรีย์วดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
วิเชียรษิ์ แปลว่า
[วิเชียร]
นุติ แปลว่า
ชมเชย สรรเสริญ
ธีร์ธรรม์ แปลว่า
ธรรมะของนักปราชญ์
ตระการศิลป์ แปลว่า
ศิลปะอันงดงาม
ปรีวดี แปลว่า
[ปรีย์วดี]
ปราณพงษ์ แปลว่า
ผู้เป็นดั่งชีวิตของวงศ์ตระกูล
อุดมสิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์สินบริบูรณ์
ศรัณย์ภัทท์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
โสภกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและงดงาม
สุพิชญ์รดา แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ยุวรินทร์ แปลว่า
ส่งเสริมความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
ดิษ แปลว่า
[ดิษฐ์]
ทิชาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของผู้เกิดสองครั้ง
วัจนารัตน์ แปลว่า
คำพูดที่มีค่า
ปาฏิหารย์ แปลว่า
[ปาฏิหาริย์]
นพศร แปลว่า
ศรทั้ง ๙
ณภัทร์ชญาณ์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐยิ่ง
ณัทวุฒิ แปลว่า
ผู้ให้ความรู้และความเจริญ
สังวาล แปลว่า
สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องเฉวียงบ่า
ฐิติวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันมั่นคง
วุธิกร แปลว่า
[วุฒิกร]
สุภารัต แปลว่า
ความยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล
วุฒิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้
ประพนธ์ แปลว่า
คำร้อยกรอง
ศิริญา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุธิกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ศิริญ แปลว่า
ความรู้อันงดงาม
วิรรัชย์ แปลว่า
[วิรัชยา]
เสาวธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดี
สุวัลยา แปลว่า
เชื้อสายที่งดงาม
สุวัลภา แปลว่า
คนรักที่ดี
วิรัชยา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความกล้าหาญ
บุษศรินทร์ แปลว่า
สุวนี แปลว่า
ผู้นำที่ดี
สุวนาถ แปลว่า
ที่พึ่งที่ดี
สุรมน แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงใจของเทวดา,ผู้มีใจประเสริฐ
สุภิดา แปลว่า
ผู้มีความงดงามยิ่ง
บุณยฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของความดี
ธัญชณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
สิปปากร แปลว่า
ผู้สร้างศิลปะ,ศิลปิน
ภณชล แปลว่า
น้ำคำ
อบเชย แปลว่า
อต้นไม้พวกหนึ่ง เปลือกมีกลิ่นหอม ใช้ทำยาและปรุงน้ำหอม
ธนันยา แปลว่า
[ธนัญญา]
ธีรสิทธ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จเหมือนนักปราชญ์
ธัญชนิด แปลว่า
พ่อที่เลี้ยงดู
บรรลุ แปลว่า
สำเร็จ
สุพิชญนันทน์ แปลว่า
ความยินดียิ่งของนักปราชญ์
อมรลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดี
สุทธนิภา แปลว่า
ความสำเร็จอันงดงาม
ณัฐปภัทร แปลว่า
[ณัฐปภัส]
ปารินทร์ แปลว่า
ราชสีห์
ปรางค์ แปลว่า
เจดีย์
ศศิน แปลว่า
ดวงจันทร์
สิริรัต แปลว่า
ความสุขที่นำมาซึ่งความเจริญ
อดิรักษ์ แปลว่า
ดูแลเป็นพิเศษ
สุพนิดา แปลว่า
หญิงสาวที่ดี
อธิเชษฐ์ แปลว่า
ยิ่งใหญ่มาก
แพรวโพยม แปลว่า
ท้องฟ้าอันรุ่งเรือง
รังสิกุล แปลว่า
วงศ์สกุลที่รุ่งเรือง
นันท์นภา แปลว่า
ท้องฟ้าอันน่ายินดี
ณัฏฐ์ธนภัค แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชคเกี่ยวกับทรัพย์
สุทธาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความบริสุทธิ์,เครื่องประดับอันบริสุทธิ์
พิฆเนศ แปลว่า
ชื่อพระเป็นเจ้าของพราหมณ์องค์หนึ่ง เศียรเป็นช้างงาเดียว เป็นโอรสพระอิศวร เป็นเจ้าแห่งวิชาความรู้
รัตธานี แปลว่า
ประเทศอันเป็นที่รัก
สุรีฉาย แปลว่า
เทวดาฉายแสง->[สุรีย์ฉาย]
สิตาพัชร์ แปลว่า
เพชรและรอยยิ้ม
อริยศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความเจริญ
อภัยรัตน์ แปลว่า
การงดโทษให้ที่มีค่ายิ่ง
รชตะ แปลว่า
เงิน
รตนา แปลว่า
แก้วมีค่า
วัลลิภา แปลว่า
[วัลลิกา]
รุ้งฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในรุ้ง
ประไพภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงดงาม
ณัฐจรียา แปลว่า
ความประพฤติของนักปราชญ์
มลฤดีี แปลว่า
[มนฤดี]
สยามนต์ แปลว่า
[ศยามล]
มณิสรา แปลว่า
สร้อยคอ,พวงไข่มุก
ธำรงศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่รักษาไว้
ธนากูล แปลว่า
รัตนสุภา แปลว่า
งดงามดั่งแก้วมณี
ธตรฐ แปลว่า
ชื่อท้าวจาตุมหาราชองค์หนึ่ง ประจําทิศบูรพา
อาทิตย์รุ่ง แปลว่า
พระอาทิตย์ยามเช้า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี