");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35101-35200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อภิกฤษณา แปลว่า
พระกฤษณะผู้เป็นใหญ่
ภิภู แปลว่า
[พิภู]
พิชญ์สุรีย์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ตวงทรัพย์ แปลว่า
รับทรัพย์
พงษ์ศักดิ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
สกุนา แปลว่า
[สกุณา]
ธรรณภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการการสนับสนุนการรบ
แพง แปลว่า
เป็นที่รัก
วราจิต แปลว่า
ความคิดที่ประเสริฐ
ปวิญกร แปลว่า
[ปวีณกร]
โอวาท แปลว่า
คําแนะนํา คําตักเตือน คํากล่าวสอน
พุฒิปกรณ์ แปลว่า
ตำราแห่งความเจริญรุ่งเรือง
พลอยภัสร์สร แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดั่งพลอย
ศิริบูรณ์ แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความงดงาม
ณัฐฑชา แปลว่า
[ณัทชา]
วิรัณดา แปลว่า
ผู้มีความรู้มากและมีความกล้าหาญ
วราชันย์ แปลว่า
[วราชัญญ์]
ศรีรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่งดงาม,รัศมีที่เป็นมงคล
ธนิกกา แปลว่า
[ธนิกา]
ทัตชัย แปลว่า
ผู้ให้ชัยชนะ
ภาณพัช แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันอยู่ในกรอบ
รณวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในการรบ
ไอลินลดา แปลว่า
ปานวาด แปลว่า
งดงามดั่งวาด
แทนทิพย์ แปลว่า
ทดแทนพระคุณของเทวดา
ณัฐศยพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ที่อยู่ด้วยความประเสริฐ
อรนิยา แปลว่า
หญิงที่พึ่งตัวเองได้
ธนทัศ แปลว่า
ผู้บริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน
ปริภัสสร์ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างโดยรอบ,ผู้มีบุญได้แก่เทวดาและพระอริยบุคคล
ณัทชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ณทชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ภัทรสิริพรรณ แปลว่า
ผู้ที่มีผิวพรรณงดงามและประเสริฐยิ่ง
เรืองเอก แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นหนึ่ง
ศรรวี แปลว่า
ศรของพระอาทิตย์
ธัชมนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนใจดั่งธงชัย
วัสสมนตร์ แปลว่า
คาถาแห่งฝน
พิชญ์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์,ผู้ทรงคุณค่าเหมือนนักปราชญ์
โสภิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
ธนะวัฒ แปลว่า
[ธนะวัฒน์]
พุทธมนต์ แปลว่า
มนต์ของพระพุทธเจ้า
ธนะวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
วรพศ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ธญธิเบศร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในโชค
ธัญธิเบศร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในโชค
เอมนิกา แปลว่า
ธนเวทย์ แปลว่า
เวทย์มนต์อันทำให้ทรัพย์
ศุภัสสรา แปลว่า
ผู้มีรัศมีงดงาม
รินธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มาเรื่อยๆ
สาวิมา แปลว่า
ณัฐกรรชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเหมือนนักปราชญ์
สหพล แปลว่า
รวมกำลัง
ปิยะกาญจน์ แปลว่า
ทองคำอันเป็นที่รัก
สุภัทรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ประเสริฐยิ่ง
ธันย์ทิวา แปลว่า
กลางวันที่มีโชค
ศิริมณี แปลว่า
ดวงแก้วที่มีความงดงาม,ดวงแก้วที่เป็นมงคล
ศุรสีห์ แปลว่า
[สุรสีห์]
วชิรญาณ แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
ปิยกาญจน์ แปลว่า
ทองคำอันเป็นที่รัก
สุนันท์ชัย แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
พิทักษ แปลว่า
รักษา
อภิชญาภัค แปลว่า
โชคในความรู้อันยิ่งใหญ่
ธานุพงษ์ แปลว่า
วงศ์ย่อยของกษัตริย์
สิริทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่เป็นมงคล
หนูกานต์ แปลว่า
คำเรียกเด็กเล็กที่ชื่อ กานต์
วรรณปวีณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญา
เปรมปริญญา แปลว่า
ผู้ที่ชื่นชอบความรอบรู้
ศิริภาดา แปลว่า
น้องชายหรือพี่ชายที่เจริญงอกงาม
นูรฮูดา แปลว่า
ทิตาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการให้
ปุณณ์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่เต็มบริบูรณ์ด้วยความรู้
เทียรไชย แปลว่า
[เทียนชัย]
รัตน์วรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจแก้วมณี
มาฆมาษ แปลว่า
[มาฆมาส]
ธรรมนันท์ แปลว่า
ยินดีในธรรม
สุวัจนา แปลว่า
คำพูดที่ดี
พรชนิตย์ แปลว่า
[พรชนิต]
ธนพัชร แปลว่า
ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
สุริศร์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
แพรวตา แปลว่า
ดวงตาที่เป็นประกาย
พิทยุตม์ แปลว่า
ความรู้อันสูงสุด
อิสมาแอ แปลว่า
ณรัช แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
ฐณัฐภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ค้ำจุนความมั่นคงของนักปราชญ์
วรัญญ์รัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าและประเสริฐยิ่ง
พูลลักษณ์ แปลว่า
ดาวเหลือง แปลว่า
ดาวสีเหลือง
สิริวีรวุฒิ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรอบรู้และความกล้าหาญ
มาฆมาส แปลว่า
เดือน ๓ ตามระบบจันทรคติ
พรชนิต แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความเป็นเลิศ
มีนาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับรูปปลา
ลลิลพร แปลว่า
น่ารักและประเสริฐ
อรพัช แปลว่า
หญิงผู้อยู่ในกรอบ
พิทักษ์ไทย แปลว่า
ผู้ปกป้องประเทศไทย
ปุณฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงและบริบูรณ์
ปัณณชาญา แปลว่า
หนังสือที่ทำให้เกิดปัญญา
สุธีรตา แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
สุภวดี แปลว่า
หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ
วรัญวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้อันประเสริฐ
ณัฏฐภัสสร แปลว่า
ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ปุณยิกา แปลว่า
สตรีที่มีบุญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี