");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 35001-35100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐดิตถ์ แปลว่า
สถานที่บำเพ็ญพรตอันศักดิ์ของนักปราชญ์
ศรีพร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคล
ยสุตมา แปลว่า
ผู้มีเกียตรติคุณสูงสุด,ผู้มียศสูงสุด
ธันยาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในโชค
เอม แปลว่า
สุทิวดี แปลว่า
[สุทธิวดี]
อนันต์ปภา แปลว่า
รุ่งเรืองมิอาจประมาณได้
พัฒน์ทิศา แปลว่า
ทิศแห่งความเจริญ
ธรรพ์ณธร แปลว่า
คนธรรพ์ที่ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปณภูมิ แปลว่า
นราทิพ แปลว่า
คนที่ยอดเยี่ยมกว่าคนทั้งหลาย
ธิติพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญอันมั่นคง
ภักค์สินี แปลว่า
[ภัคสินี]
ธีรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
สุทธิวดี แปลว่า
หญิงผู้บริสุทธิ์
สรทิศ แปลว่า
ทิศของเทวดา
ทรงชิน แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
สรทิช แปลว่า
เทวดาผู้เกิดสองครั้ง
เสาวนิจ แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
วาสุเทพ แปลว่า
ชื่อพระนารายณ์ปางพระกฤษณะ
อานันทนา แปลว่า
ความยินดี
วงศ์วรสร แปลว่า
เชื้อสายของศรอันประเสริฐ
ศรีไทย แปลว่า
เป็นใหญ่และงดงามยิ่ง
ศมาวดี แปลว่า
ตรีภูมิ แปลว่า
สามโลก
ชณารัศมิ์ แปลว่า
[ชนารัศมิ์]
ฐานิสร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในที่ตั้ง
ภัทร์ธนริน แปลว่า
ผู้ประเสริฐและมีทรัพย์ไหลมาเรื่อยๆ
ปภัชญาณิช แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันบริสุทธิ์
เมย แปลว่า
แม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำสาละวิน
ศานติบูรณ์ แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความสงบ
สิวิพา แปลว่า
[ศิร์วิภา]
รักอุบล แปลว่า
รักดอกบัว
ปณิมา แปลว่า
สุวิชชาญ แปลว่า
ผู้มีความรู้และเชียวชาญยิ่ง
ศศิกมล แปลว่า
พระจันทร์และดอกบัว
สิริวิชา แปลว่า
ความรู้อันนำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
ศศิพัตร แปลว่า
ผ้าของพระจันทร์
ภัทรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงามและประเสริฐ
สิริกมลพัทร แปลว่า
[สิริกมลภัทร]
ณัฐวริทธิ์ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
ธรรมาธิปต์ แปลว่า
[ธรรมาธิป]
ธรรมาธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในธรรม
ตรีดาว แปลว่า
ดาวทั้ง ๓
ดารัชนันท์ แปลว่า
ผู้เิดมายินดีดุจดวงดาว
ประยอม แปลว่า
[พะยอม]
นัฐภูมิ แปลว่า
ความวินาศในแผ่นดิน->[ณัฐภูมิ]
มะลิสา แปลว่า
[มาลิสา]
สิริกมลภัทร แปลว่า
ใจที่งดงามและประเสริฐ,ดอกบัวที่งดงามและประเสริฐ
ศิร์วิภา แปลว่า
งดงามยิ่ง
ภัทรนิศวร์ แปลว่า
[ภัทรนิศ]
มนต์ตรีโกณ แปลว่า
รูปสามเหลี่ยมอันน่าหลงไหล
อริษศรา แปลว่า
[อริศรา]
นิษฐาวาณิช แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการค้าขาย
อรรถ แปลว่า
ประโยชน์
ธีร์ณิศรา แปลว่า
ผู้มีความยิ่งใหญ่ในความรู้ดุจนักปราชญ์
บุญเทียบ แปลว่า
การเปรียบเทียบความดี
ทศกร แปลว่า
รัศมี ๑๐ ประการ
พงศ์เดช แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ศิรินิษฐา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
ดาลาวัลย์ แปลว่า
[ดาราวรรณ]
ตวงฤดี แปลว่า
เอาความสุข
ทิตลา แปลว่า
[ทิตยา]
สิริติ แปลว่า
ความเจริญ ๓ ประการ
ลบ แปลว่า
พระลบ
พีรยารัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งความเพียร
เวโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรือง, ความสุกใส
อักษรทิพย์ แปลว่า
ตัวหนังสือของเทวดา
เพียงอัมพร แปลว่า
ดุจฟ้า
ธัชมลภรณ์ แปลว่า
[ธัชมนภรณ์]
ธารีรัตน แปลว่า
แก้วที่ควรทรงไว้
ณัฐพินันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยินดีอันแสนวิเศษ
จิตธินันท์ แปลว่า
[จิตตินันท์]
ธันย์สุตา แปลว่า
ลูกสาวผู้เลี้ยงดู
ทวน แปลว่า
อาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก แต่เรียวเล็กและเบากว่า ด้ามยาวมาก
ศรวี แปลว่า
[ศรรวี]
นาฬา แปลว่า
[นารา]
ศุภณิชาดา แปลว่า
บริสุทธิ์มากและเป็นมงคล
อมรรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องท้องฟ้า
ศศิปภาดา แปลว่า
พระจันทร์ที่ส่องสว่างมาก
ศศวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายกระต่าย
อัครพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันอันยิ่งใหญ่
ปิยมัณฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
รณฤกษ์ แปลว่า
เวลาอันเป็นมงคลสำหรับการรบ
ธันธิตา แปลว่า
[ธันย์ธิตา]
ปริพัสร์ แปลว่า
[ปริภัสสร์]
แสนรัก แปลว่า
รักมาก
้อุทัยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วมณีที่เริ่มส่องแสง
อรณิยา แปลว่า
[อรนิยา]
อิฏฐา แปลว่า
น่ารัก
พรพระพรหม แปลว่า
พรของพระพรหม
พิมพ์กร แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
นิติพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยระเบียบแบบแผน
พรโสภณ แปลว่า
พรที่งดงาม,งดงามและประเสริฐ
วันสุข แปลว่า
วันที่มีความสบายกายสบายใจ
ทินสมร แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นที่รักและผู้ให้
เบญจลัคน์ แปลว่า
[เบญจลักษณ์]
ธนทรรศ แปลว่า
[ธนทัศ]
วราชัญญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
ดลวรัชญ์ แปลว่า
บันดาลความรู้อันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี