");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34901-35000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พัศชยา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยอำนาจ
ธราทพ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความสนุก
เอกพิภพ แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในแผ่นดิน
อัครภาคย์ แปลว่า
ผู้มีโชคอันยิ่งใหญ่
ทักษนัย แปลว่า
ความเชี่ยวชาญที่สำคัญ
วนัสนันตร์ แปลว่า
[วนัสนันท์]
สิริลาวัณย์ แปลว่า
งดงามมาก
ดนัทธ์ แปลว่า
ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
ณพนธ์ แปลว่า
ผูกพันไว้ด้วยความรู้
นพนธ์ แปลว่า
[ณพนธ์]
ณัฐพุฒิเมธ แปลว่า
ผู้เจริญในสติปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ตัชญ์ แปลว่า
[กฤตัชญ์]
ธนัชช์อร แปลว่า
หญิงผู้ทำให้เกิดทรัพย์
ทำนาย แปลว่า
ทาย
ธภกต แปลว่า
อนุมาศ แปลว่า
ทองน้อย
ณวีณา แปลว่า
ผู้รอบรู้ในเรื่องพิณ
ณพิชย์ แปลว่า
ผู้ชนะในความรู้,ผู้ชนะด้วยความรู้
ณัฏฐ์ชยกร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะเหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
นรินทร์ยา แปลว่า
ยาของพระราชา
ยุทธวัชร แปลว่า
ผู้มีความเข็มแข็งในการต่อสู้
รักวรินทร์ แปลว่า
ผู้รักในความเป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
ลำเพย แปลว่า
[รำเพย]
ดลจิตร์ แปลว่า
งดงามดั่งเนรมิต
อรัญชัย แปลว่า
ผู้ชนะป่า
สุมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพระจันทร์
วิทิตตา แปลว่า
ดวงตาของผู้คงแก่เรียน, ดวงตาของนักปราชญ์
สมัชญ์ แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
นิกษา แปลว่า
[นิศา]
พิรุฬห์ณัฐ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
ปุญญนุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีบุญ
ก้าน แปลว่า
กล้า, เก่ง
นัทฐนันท์ แปลว่า
[ณัทฐนันท์]
ธารากร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งรัศมี
ปิ่นธันยาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของโชคดีที่สุด
สุวัตร์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
วรัญาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันประเสริฐ
สิริกมล แปลว่า
ดอกบัวอันเป็นมงคล
รติรจ แปลว่า
[รติรุจ]
พราวภัทรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐมาก
ริญญากานต์ แปลว่า
วสุภัทร แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนเทวดา
นพัฒน์ แปลว่า
[ณพัฒน์]
สายวสันต์ แปลว่า
เชื้อสายฤดูใบไม้ผลิ
พราวพริ้ม แปลว่า
แวววาวงดงาม
สุชณา แปลว่า
[สุชนา]
พันสิน แปลว่า
มีเงินมาก
ภัทชิรตา แปลว่า
[ภัทชลิตา]
รติรุจ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความรัก
บุญพัตร แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นเครื่องประดับกาย
ณัทฐนันท์ แปลว่า
ผู้มียินดีอันมั่นคงในการให้ความรู้
ภัทชลิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้วซึ่งความเจริญ
รวิยภพ แปลว่า
วรรณวิษา แปลว่า
[วรรณวิสาข์]
บวรทัช แปลว่า
ผู้ให้ในสิ่งประเสริฐ
ณัฐศรันย์ แปลว่า
[ณัฐศรัณย์]
ศศิสุภา แปลว่า
ผู้งดงามยิ่งดุจพระจันทร์
นราญา แปลว่า
คนที่มีความรู้
อนงค์ภัทร์ แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
บงกชทิพย์ แปลว่า
ดอกบัวสวรรค์
มนต์ฐกานต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความเป็นที่รักอันมั่นคง
พรใจ แปลว่า
ใจที่ประเสริฐ
ธนันพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายคนที่ร่ำรวย
หนูพันธ์ แปลว่า
คำเรียกเด็กหญิงที่ชื่อพันธ์
บุญเจียม แปลว่า
ผู้มีความดีพอประมาณ
พัชดาภรณ์ แปลว่า
[พัชราภรณ์]
ณัฐฏ์ชยา แปลว่า
[ณัฏฐ์ชยา]
ณฐพัชญ์ แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบความรู้ของนักปราชญ์
นราวิทย์ แปลว่า
คนที่มีความรู้
ธนันท์พงศ์ แปลว่า
[ธนันพงศ์]
สมยงค์ แปลว่า
นูรูลฮูดา แปลว่า
พิสิษฐ์ธน แปลว่า
ผู้มั่งมีทรัพย์สิน
พีรวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้และกล้าหาญ
สุขุมา แปลว่า
เฉียบแหลม
นนทวุฒิ แปลว่า
ความรู้อันน่ายินดี
ภัชชารีญา แปลว่า
[พัชรียา]
พุดกรอง แปลว่า
ชื่อตัวละครในเรื่องน้ำเซาะทราย, ดอกพุดที่เลือกแล้ว
อธิกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณัฏฐ์ชยา แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ศิริมาตย์ แปลว่า
ข้าราชการที่นำมาซึ่งความเจริญ
ปรียารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งอันเป็นที่รัก
ลิซ่า แปลว่า
อัจราพร แปลว่า
[อัจฉราพร]
สมณัชญ์ แปลว่า
ผู้เสมอด้วยความรู้อันเกิดจากปัญญา
ธารสวรรค์ แปลว่า
สายน้ำแห่งสวรรค์
นัฐนิชา แปลว่า
[ณัฐนิชา]
ณพัศกร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจและความรู้
ศิระดารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งดาวอันสูงสุด
ศิระมันตรา แปลว่า
น่าหลงไหลในสิ่งสูงสุด,มนต์สูงสุด
ปรียวาท แปลว่า
วาจาอันเป็นที่รัก
ณกันตณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันงดงาม
พีรยากรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความเพียร
สกลชัชพล แปลว่า
กำลังทหารในแผ่นดิน
ณัฐจรีทิพย์ แปลว่า
ความรู้ของเทวดา
เพลิงอนล แปลว่า
ไฟ
ทิพติพร แปลว่า
พรของเทวดา ๓ ประการ
พัชณีย์ แปลว่า
[พัชนี]
ฮัมเดน แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี