");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34601-34700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศรัณย์ภัทธ์ แปลว่า
[ศรัณย์ภัทท์]
ศุภ์พัฒนิยา แปลว่า
ผู้เจริญและงดงามยิ่ง
วัสยา แปลว่า
[วัศยา]
ภัสร์สุชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดีและรุ่งเรือง
ธนัชธนวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์และเกิดมาร่ำรวย
เพชรนพรัตน์ แปลว่า
เพชร
วรกฤศ แปลว่า
ความประเสริฐเพียงเล็กน้อย
วรกนก แปลว่า
ประเสริฐดั่งทอง
รณรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในการรบ
รสธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความไพเราะ
รชตนันท์ แปลว่า
ยินดีในเงิน
ดารดี แปลว่า
มากด้วยความยินดี
นนทกันต์ แปลว่า
ผู้ที่น่ารักและมีความยินดี
ธนสิริ แปลว่า
งดงามด้วยทรัพย์
พัทธมนัส แปลว่า
ใจที่เกี่ยวเนื่องกัน
ปริยานุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นที่รัก
ธฤตวัน แปลว่า
ผู้มั่นคงในวันเวลา
ปาณัส แปลว่า
[ปาณัสม์]
ธนัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ดลหทัย แปลว่า
บันดาลใจ,ดลใจ
ณัฏฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้,นักปราชญ์
ปการณ์ แปลว่า
[ปกรณ์]
ทองแถม แปลว่า
ณพศร แปลว่า
[นพศร]
มนฐกร แปลว่า
ผู้สร้างใจที่มั่นคง
ณภัทร์ชญาน์ แปลว่า
[ณภัทร์ชญาณ์]
ศิวนาท แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ดุจพระอิศวร
สิทธิภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐและสำเร็จ
สุภัฒ แปลว่า
[สุภัทร]
สุญาณีย์ แปลว่า
[สุญาณี]
นิรดาภัค แปลว่า
โชคอันน่ายินดี
พิมพ์เดือน แปลว่า
งดงามเหมือนพระจันทร์
เปมณัฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
ประติภัทร แปลว่า
ศรีตะวัน แปลว่า
พระอาทิตย์ที่งดงาม
น้ำขวัญ แปลว่า
น้ำที่เป็นมิ่งขวัญ
สุทธพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
นันมนา แปลว่า
[นันทนา]
ภูแสงทอง แปลว่า
แผ่นดินอันรุ่งเรือง
อณัญชา แปลว่า
สุมัชญา แปลว่า
[สมัชญา]
ธณิก แปลว่า
ยมลพน แปลว่า
ป่าคู่
สาลิสา แปลว่า
ต้นสาละที่เป็นใหญ่
ดานิช แปลว่า
เป็นตัวของตัวเองมาก
อัสมัน แปลว่า
วรัญวัตน์ แปลว่า
[วรัญวัฒน์]
เพชรารัตน์ แปลว่า
เพชร
สราวลี แปลว่า
ถ้อยคำของเทวดา,ผู้มีวาจาคมคาย
ควง แปลว่า
บริเวณ
ปิยณิณน์ แปลว่า
สุไพล แปลว่า
ไพลที่ดี
นูรไอนี แปลว่า
อวัศดา แปลว่า
[อวัสดา]
พัทธภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่เกี่ยวเนื่อง
เสริมพงษ์ แปลว่า
เพิ่มเติมเชื้อสาย
ภัฏสรัณย์ แปลว่า
[ภัฎศรัณย์]
พรชล แปลว่า
พรแห่งน้ำ
อัมพกา แปลว่า
มารดา
อรุณกร แปลว่า
พระอาทิตย์
ศรานิวัต แปลว่า
การกลับมาของศร
บุษราคัมย์ แปลว่า
[บุษราคัม]
ณฐกาญ แปลว่า
[ณฐกานต์]
อรสี แปลว่า
นางฟ้า
ภรณ์ภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและค้ำจุนแสงสว่าง
เทพธัญกร แปลว่า
เทวดาผู้สร้างความเจริญ
อ้อมจิต แปลว่า
คิดลัด
อาภาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
ศรัณย์ภัค แปลว่า
ผู้มีโชคเป็นที่พึ่ง
นภัสกรณ์ แปลว่า
การกระทำของสวรรค์
วรินชญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
นรัฐภรณ์ แปลว่า
การค้ำจุนความมั่นคงของคน
พัฐสิยา แปลว่า
[พัฐศยา]
ภัชภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่จำแนกแล้ว
พิมพ์ฐดา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างอันมั่นคง
สุพีร์ยา แปลว่า
[สุพีรยา]
สุพีร์ญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และความเพียรดี
พนิดารัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
ปุณยานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในบุญ
วาศินี แปลว่า
[วศินี]
ปทุมรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาดอกบัว
ณัฐฐิณี แปลว่า
ณจันทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ดวงจันทร์
พัทธ์ฑีรา แปลว่า
[พัทธ์ธีรา]
ยุภารัศมิ์ แปลว่า
ผู้ส่งเสริมแสงสว่าง
สาวิตร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง
ณัชฐนารีย์ แปลว่า
[ณัชฐนารี]
พัชพร แปลว่า
ผู้จำแนกความประเสริฐ
มนัณชยา แปลว่า
ผู้ชนะใจและความรู้
นวภูรินทร์ แปลว่า
พระราชาลำดับที่ ๙
โศภณัฐชฎา แปลว่า
ชฎาของนักปราชญ์ที่มีความงดงามยิ่ง
สุภวาร แปลว่า
วันที่เป็นมงคล
พฤทธิ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
สินลือ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในด้านการเงิน
ลัดาวรรณ แปลว่า
เชื้อสาย
ณัฏฐัชวัล แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ณัฐจักร แปลว่า
นักปราชญ์แห่งแว่นแคว้น
ภควงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
ธวิช แปลว่า
ผู้มีความรู้
ธณัญภรณ์ แปลว่า
[ธนัญภรณ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี