");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34401-34500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐ์ญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
อิศรญา แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
สุพีรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้กล้าหาญยิ่ง
สราญจิต แปลว่า
ใจที่มีความสุข
พรรณประไพ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทอง
นรวรรณ แปลว่า
คนที่มีตระกูล
หยกม่วง แปลว่า
หยกสีม่วง
ดลณภัทร แปลว่า
บันดาลความรู้อันประเสริฐ
นงค์วิภา แปลว่า
หญิงที่งดงาม
นภาเพ็ญ แปลว่า
เต็มท้องฟ้า
วิรัฎฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความกล้าหาญ
มะลิสด แปลว่า
ดอกมะลิที่เก็บใหม่ๆ
บุญติกา แปลว่า
ประวุฒิ แปลว่า
ธณาพร แปลว่า
[ธนาพร]
ธัชภูมิ แปลว่า
ธงชัยของแผ่นดิน
วิรยุทธ แปลว่า
ผู้ทำการรบอย่างกล้าหาญ
พจนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนคำพูด
อนันทนา แปลว่า
ผู้ไม่มีความยินดี
ภัสราภา แปลว่า
แสงสว่างอันรุ่งเรือง
เฌอธารา แปลว่า
ผู้ปกป้องต้นไม้
ศิริมนี แปลว่า
[ศิริมณี]
ศิวิไลซ์ แปลว่า
อารยธรรม,ความเจริญทางวัฒนธรรม(อังกฤษ:civilization)
ภาวจรีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
เยาวนิช แปลว่า
เป็นหนุ่มสาวตลอดกาล
แพรวสิรี แปลว่า
งดงามและแวววาว
ธันทิวา แปลว่า
[ธันย์ทิวา]
ภวรัญ แปลว่า
[ภวรัญชน์]
น้ำทิพ แปลว่า
น้ำจากสวรรค์
ธัญญมัย แปลว่า
ผู้สำเร็จในโชค
ลักษณาภรณ์ แปลว่า
ผ้าที่มีลักษณะดี
เพ็ชร์ แปลว่า
เพชร
ฐิติวุฒิพร แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความรู้อันประเสริฐ
ปัฐน์ แปลว่า
การอ่าน,การพูด
นวัตธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ
สรัลชล แปลว่า
สายน้ำที่ตรง
สุชญาภัค แปลว่า
ผู้รู้โชคดี
สิริมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
รัชต์ปวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในเรื่องเงิน
สรรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของเทวดา
เพลา แปลว่า
เวลา
นาฎนรินทร์ แปลว่า
นางกษัตริย์
บุญชยาพร แปลว่า
ความดีและชัยชนะอันประเสริฐ
อัญพิชญาภา แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้
นฤทธิ แปลว่า
[ณฤทธิ]
ปภิณวิชย์ แปลว่า
อมลรัตน์ แปลว่า
แก้วที่บริสุทธิ์
รักพงษ์ แปลว่า
ผู้รักวงศ์ตระกูล
สำเภาทอง แปลว่า
เรือสำเภาทอง
สรพัฒ แปลว่า
[สรพัฒน์]
ไดสุเกะ แปลว่า
วสรัตน์ แปลว่า
ฝนที่มีค่า
สุนันชัย แปลว่า
[สุนันทชัย]
ทรัพย์ แปลว่า
สมบัติ
วรรศมล แปลว่า
[วรรษมน]
พิมทอง แปลว่า
เหมือนทอง,แบบที่ใช้ในการหล่อทอง
ณฐวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
มิลาห์ แปลว่า
เพ็ญมะณี แปลว่า
[เพ็ญมณี]
ณัชชรี แปลว่า
[ณัชชลี]
นริฐศรา แปลว่า
หญิงผู้มีศรอันมั่นคง
ปารย์ แปลว่า
ผู้สามารถ
บุญชญานิศ แปลว่า
[บุญชญาณิศ]
บุญพิชาพร แปลว่า
ประเสริฐในความรู้และความดี
ดาราณี แปลว่า
[ดารณี]
บุญชนิภา แปลว่า
แสงสว่างของผู้มีบุญ
พงศ์วิรุฬห์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามของวงศ์ตระกูล
บุญชนิตา แปลว่า
พ่อผู้มีบุญ
บุญชญานิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้และมีบุญ
บุญชยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนชัยชนะและความดี
บุญทรัพย์ แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นทรัพย์
บุญชนาภา แปลว่า
แสงสว่างของผู้มีบุญ
ใบตอง แปลว่า
ใบของต้นกล้วย
ธัญญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
บุญพริมา แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
พิริษา แปลว่า
[พริศา]
พิพัฒน์กร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
อรพิณ แปลว่า
พิณของหญิงสาว,หญิงสาวที่ชำนาญในการเล่นพิณ
ศิลวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติอยู่ในศีลธรรม
พีรดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความกล้าหาญ
ประเทืองสุข แปลว่า
ทำให้มีความสุขมากขึ้น
สุริยะจักร แปลว่า
การหมุนเวียนของพระอาทิตย์,จักรของพระอาทิตย์
มนต์เสน่ห์ แปลว่า
ลักษณะที่ชวนให้รักและหลงไหล
พัชรวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เข้มแข็ง
บุญพิชญาภา แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์ผู้มีบุญ
สุรณี แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญ
บุญพิชญ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวของนักปราชญ์และมีบุญ
ณภ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ณรนพ แปลว่า
[นรนพ]
บุญพิชยา แปลว่า
ผู้ชนะยิ่งด้วยความดี
รักษิดา แปลว่า
ผู้รักษา
เนติภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีระเบียบแบบแผน
อตุลย์ แปลว่า
มากจนไม่อาจประมาณได้
บุญพัณณิตา แปลว่า
ความดีที่ควรสรรเสริญ
บวรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
ธีรัชกิตติ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงเป็นสมบัติ
ธีธัชกิตติ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงเป็นธงชัย
ลำพู แปลว่า
ต้นลำพู
ปานเพชร แปลว่า
เหมือนเพชร
พัฒน์สิน แปลว่า
เจริญในทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี