");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34301-34400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
บงกฎรัตน์ แปลว่า
[บงกชรัตน์]
โสมนภา แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
ณณิชชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของความรู้ที่บริสุทธิ์
อัสรา แปลว่า
พงศ์สกร แปลว่า
[พงศกร]
ณัฐดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันมั่นคง
สหัสชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะนับพันครั้ง,ผู้มีชัยชนะมากมาย
สุพศิณ แปลว่า
[สุพศิน]
วริส แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ธัณษ์ญนันท์ แปลว่า
[ธัญญนันท์]
อนงค์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนหญิงงาม
เสมา แปลว่า
รูปเครื่องหมายปักเขตอุโบสถหรือตั้งเรียงกันอยู่บนกำแพงเช่นกำแพงเมืองทำเป็น รูปคล้ายเจว็ดพระภูมิ
ธนันธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
รินทร์ลิตา แปลว่า
สรณ์คณัส แปลว่า
ผู้มีหมู่คณะเป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์กัญฐ์ แปลว่า
หญิงที่มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
สิทธินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จ
พิมพ์พาขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญที่นำพาความเป็นแบบอย่าง
นันทวิมล แปลว่า
ความบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
อุลัยวรรณ์ แปลว่า
[อุไรวรรณ]
วิเศษสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม
ศุภสัณ แปลว่า
[ศุภสัณห์]
อรณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
ดนัยณัฐ แปลว่า
ลูกชายที่มีความรอบรู้อันมั่นคง
นรวร แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ธรรมพล แปลว่า
กำลังแห่งความดี
วชรศร แปลว่า
ศรที่เข็มแข็ง
วชรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังเข้มแข็ง
พชรกร แปลว่า
รัศมีเพชร
พันธุ์สิริญ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุชีฬา แปลว่า
[สุชีรา]
สจธรรม แปลว่า
ความจริงแท้
พัชริญา แปลว่า
[พัชริยา]
ภีรยากรณ์ แปลว่า
[พีรยากรณ์]
ณัฏฐนาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
อาภารัตน์ แปลว่า
แสงสว่างของแก้วมณี
ณกันตนัฐ แปลว่า
[ณกันตณัฐ]
นาริน แปลว่า
สตรี
นภสกร แปลว่า
รัศมีจากฟ้า
ปิ่นโต แปลว่า
ปิ่นขนาดใหญ่
เบญจรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งทั็ง ๕
ภูษา แปลว่า
เสื้อผ้า
พัศมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในอำนาจ
ธัญญณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณิชภา แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์
นับพงศ์ แปลว่า
ถือว่าเป็นเชื้อสาย
ลือศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งชื่อเสียง
ณัฐวิิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีมั่นคงยิ่งในความรู้
วสะ แปลว่า
อํานาจ กําลัง ความตั้งใจ ความปรารถนา
ทนนท์ แปลว่า
[ธนนท์]
แคล้ว แปลว่า
รอดไป, พ้นไป
ณัฐวรินทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
เมธ์วดี แปลว่า
นักปราชญ์
สรีวรรณ แปลว่า
[สิรีวรรณ]
รนิภา แปลว่า
[ณนิภา]
ธัญยกรณ์ แปลว่า
[ธันยกรณ์]
วณิชวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ทำการค้า
รัฐกฤษฏิ์ แปลว่า
คนที่ฉลาดของประเทศ
ศศกร แปลว่า
ผู้สร้างกระต่าย
ธนัชเดช แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากทรัพย์
นิวัฒน์ชัย แปลว่า
[นิวัตชัย]
ภัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อจำแนก
ณฎา แปลว่า
[ณดา]
ณัทชวิน แปลว่า
ผู้ให้ความรู้และปัญญา
ปัญญ์กนิษฐ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีปัญญา
ธรรมศิรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ในธรรมอันสูงสุด
นนทร์ แปลว่า
[นนท์]
ณัฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในความรู้
ปณิพร แปลว่า
ปฏิกาญจน์ แปลว่า
มุขน้อย แปลว่า
เด็กที่เป็นหัวหน้า
ภิสันติ์ แปลว่า
[พิสันต์]
ไพรฑูลย์ แปลว่า
[ไพฑูรย์]
ภรถ แปลว่า
[ภรต]
เอกศิษฎ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นหนึ่ง
อุไรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
สุดาพน แปลว่า
ป่าและลูกสาว
รณภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการรบ
ปรรณภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนตำรา
รัตน์รุจี แปลว่า
งดงามดั่งแก้วมณี
สุรัตน์ดา แปลว่า
แก้วที่ดีงามมาก
ภัทรนรี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
อัญญ์ณพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
วรรณพฤกษ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายต้นไม้
พรขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญอันประเสริฐ
อรอานันท์ แปลว่า
ความยินดีของหญิงสาว
เสรีรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความเป็นอิสระ
สมรตน แปลว่า
คนรัก
อุ่นทอง แปลว่า
ฐิดาภา แปลว่า
แสงสว่างอันมั่นคง
เพ็ญวารี แปลว่า
น้ำที่เต็มบริบูรณ์
นันทกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความยินดี
วรรณสา แปลว่า
ภรพัชรินทร์ แปลว่า
ค้ำจุนเพชรของที่เป็นใหญ่
ลำภู แปลว่า
ปรีดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความสุข
สดับพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างของผู้ตั้งใจฟัง
พรธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความเป็นเลิศ
รำพู แปลว่า
ฐิติตา แปลว่า
ดวงตาที่มั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี