");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34201-34300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฐปกรณ์ แปลว่า
ตำราของนักปราชญ์
พัชรีวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามดั่งเพชร
ยูรายุ แปลว่า
อายุยืน
ณรัตน์ชยา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้ที่มีคุณค่า
วงษ์เดือน แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
ไอยคุปต์ แปลว่า
อียิปต์สมัยโบราณ
สิริรัตนา แปลว่า
แก้วมีค่าและงดงาม
เอสุมา แปลว่า
ศิวเรศว์ แปลว่า
[ศิวเนตร]
ธีรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ดลยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
บุญดาณัฐฏ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีมีบุญมาก
สุริยม แปลว่า
[สุริยมน]
มณจิรา แปลว่า
[มนจิรา]
มัชชา แปลว่า
[มัชชาระ]
เมนิสา แปลว่า
มารดาของกลางคืน
วิจารณ์ แปลว่า
ตรอง, ใคร่ครวญ, คิด
ทัชนพ แปลว่า
ผู้ให้ในสิ่งใหม่กว่า
ลิลนี แปลว่า
สาน แปลว่า
อาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่
ส่องดาว แปลว่า
ดูดาว
อมรภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนท้องฟ้า
พิรัณยา แปลว่า
[พิรัญญา]
ศุภรงค์ แปลว่า
สีที่เป็นมงคล
วาสิฐี แปลว่า
[วาสิฏฐี]
วิระฎา แปลว่า
[วิรดา]
เดชาวัสส์ แปลว่า
ฝนที่มีอำนาจ
หอม แปลว่า
จูบ,กลิ่นหอม
สรรพปราชญ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในสิ่งทั้งปวง
อมรณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์บนสวรรค์
เปิ่น แปลว่า
เร่อร่า, ไม่เข้าท่วงที
ฮารดา แปลว่า
[อารดา]
วิระศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความกล้าหาญ
อัญวิดา แปลว่า
ความรู้ที่วิเศษมาก
ภูภาคิน แปลว่า
ผู้มีโชคในแผ่นดิน
ภัคภาคิณ แปลว่า
[ภัคภาคิน]
ฐนิกร แปลว่า
หมู่คณะที่แน่นแฟ้น,หมู่คณะที่มีความสามัคคี
ประสพลาภ แปลว่า
ได้ลาภ
บัวบาน แปลว่า
ดอกบัวที่บานแล้ว
พชรพลอย แปลว่า
เพชรพลอย
สุริยมน แปลว่า
ผู้มีใจรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์
ประพรพล แปลว่า
ลัทธิวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความคิดเห็น
ภัทธพันธ์ แปลว่า
[ภัททพันธ์]
ปัญชลี แปลว่า
ไหว้ด้วยปัญญา
ปรินทร์รัชต์ แปลว่า
เงินที่เป็นใหญ่โดยรอบ
ปาง แปลว่า
ครั้งคราว
ภากรสุ แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่างที่ดี
แพรไหม แปลว่า
ผ้าแพรและไหม
สินีชัย แปลว่า
ชัยชนะของหญิงสาว
พงษ์นที แปลว่า
สายน้ำแห่งวงศ์ตระกูล
โสภิชนา แปลว่า
ผู้ที่สวยงาม
สินิชัย แปลว่า
[สินีชัย]
สิริชัยภูมิ แปลว่า
แผ่นดินแห่งชัยชนะอันประเสริฐ
ประพัฒนภูมิพล แปลว่า
กำลังแผ่นดินที่ทำให้เกิดความเจริญ
พริริสา แปลว่า
[พริสา]
ภาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
ภูปราณ แปลว่า
ผู้มีชีวิตเพื่อแผ่นดิน
ภัททพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความเจริญ
เดชาดิศร แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในอำนาจ
ธีร์จุฑาทัช แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ให้ในสิ่งสูงสุด
ธีร์จุฑาธัช แปลว่า
ธงชัยของนักปราชญ์
ภวมน แปลว่า
ดวงใจของแผ่นดิน
วิริยดา แปลว่า
ความเพียร
ธิญาดา แปลว่า
[ธีร์ญาดา]
อัญญ์ แปลว่า
ความรู้
ณธารณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
บุญรักษาศิริ แปลว่า
ความดีที่รักษาความเจริญรุ่งเรือง
รัชต์ แปลว่า
เงิน
ธีร์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ยิ่ง
ปรรณธวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติและตำรา
ปัญญพัชร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเปรียบดั่งเพชร
วรศาสตร์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ศิงขร แปลว่า
[สิงขร]
ศุภพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณัฏฐชัยกร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างชัยชนะ
อาภิสรา แปลว่า
[อภิสรา]
พนมพล แปลว่า
พลังแห่งขุนเขา
นัยน์ตา แปลว่า
ดวงตา
ปณาฬี แปลว่า
[ปณาลี]
วิชชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
วาววิลา แปลว่า
นิรุพัชร แปลว่า
น้อม แปลว่า
โน้ม
เทียนดา แปลว่า
มีเทียนมาก
นนทิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความยินดี
อัครชา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
ภัสส์ฐิตา แปลว่า
พลอยทิพย์ แปลว่า
พลอยของเทวดา
วทัญญุตา แปลว่า
ความเป็นผู้เอื้อเฟื้อ
สุรภูมิ แปลว่า
สวรรค์
ปวีณรัตน์ แปลว่า
ผู้มีความฉลาดอันทรงคุณค่า
ณดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ยิ่ง
ณดาพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐและมีความรู้ยิ่ง
ณัฐรุจา แปลว่า
ผู้ที่งดงามเหมือนนักปราชญ์
นารีรัตร แปลว่า
[นารีรัตน์]
ชยานิน แปลว่า
[ชญาณินทร์]
นัยตา แปลว่า
ดวงตาที่สำคัญ
ณัฏฐปกรณ์ แปลว่า
ตำราของนักปราชญ์
ปริยวัชร แปลว่า
เพชรอันเป็นที่รัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี