");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34101-34200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปวินท์ธนา แปลว่า
ได้ทรัพย์
ปวินท์ธนากร แปลว่า
ผู้สร้างทรัพย์ได้
ปวินท์ธนาภร แปลว่า
ผู้ได้รับการค้ำจุนทรัพย์
ปวินท์ธนาภรณ์ แปลว่า
ผู้ได้ค้ำจุนทรัพย์
ศักดิ์สิญ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในอำนาจ
เมษิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งราศีเมษ
พงศ์กร แปลว่า
ผู้สร้างวงศ์ตระกูล
รุ้งกาญจน์ แปลว่า
รุ้งทอง
รุ้งกาล แปลว่า
รุ้งแห่งกาลเวลา
ปุณกา แปลว่า
[ปุณณิกา]
ธนิฐา แปลว่า
[ธนิษฐา]
อัยยาภพ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
อยุธยา แปลว่า
ผู้ที่ไม่มีใครเอาชนะได้
นันธิญาน์ แปลว่า
[นันทิญาณ์]
ทองศรี แปลว่า
งดงามดั่งทอง
ภชวัชร แปลว่า
เพชรที่จำแนกแล้ว
วิริณนาวี แปลว่า
[วริณนาวี]
วริณนาวี แปลว่า
คนเรือที่มีความรู้อันประเสริฐ
บุรันตรี แปลว่า
บุญเลี้ยง แปลว่า
ความดีที่รักษา
มุ่ง แปลว่า
ตั้งใจ
ศิริวรรธนะ แปลว่า
ผู้เจริญในความงดงาม
อิทธินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จ
รัตนากรณ์ แปลว่า
ทำแก้วมีค่า
อนิพันธ์ แปลว่า
[อนุพันธ์]
วงศ์นภา แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายจากสวรรค์
แพรวพราย แปลว่า
แวววาว
ณัฐิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มั่นคงในความรู้
ศิภาพร แปลว่า
[ศิร์ภาพร]
นิติภัทร แปลว่า
ผู้ที่เจริญเกี่ยวกับกฏหมาย
พิริยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเพียร,เชื้อสายผู้มีความขยันขันแข็ง
สุรวัฏน์ แปลว่า
[สุรวัฏ]
รัชตพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีเงิน
อภิญาโณ แปลว่า
ผู้มีปัญญา
เตช แปลว่า
อำนาจ
พงษ์พนิต แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
เพ็ญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเต็มเปี่ยม
โสกุล แปลว่า
[โสณะ]
วฤทธิ์เศรษฐ แปลว่า
[วริทธิเศรษฐ์]
ณ แปลว่า
ความรู้
มาลีวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจดอกไม้
พัชรินทราภรณ์ แปลว่า
ผู้เครื่องประดับด้วยเพชรอันยิ่งใหญ่
สรินรัตน์ แปลว่า
[สรินทร์รัตน์]
วนัชชา แปลว่า
[วนชา]
ธนาภัสชัย แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างแห่งชัยชนะและมีทรัพย์
ธิติวัต แปลว่า
ความประพฤติอันมั่นคง
สรินทร์รัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งศรอันเป็นใหญ่
ภัณภิรา แปลว่า
วนชา แปลว่า
ผู้เกิดจากป่า
ศวัสตภัค แปลว่า
[ศวัสภัค]
สุรวัฏฏ์ แปลว่า
การเวียนว่ายในวัฏสงสารของเทวดา
สุรวัฏ แปลว่า
การเวียนว่ายในวัฏสงสารของเทวดา
โสณะ แปลว่า
ทองคำ
สะสม แปลว่า
ออม
วิศลย์ แปลว่า
ผู้ไม่มีทุกข์ร้อน,ผู้ไม่เจ็บปวด
นันทิญาณ์ แปลว่า
ความรู้ที่น่ายิน
ปุณณิกา แปลว่า
เต็มเปี่ยม บริบูรณ์
ศวัสภัค แปลว่า
ผู้มีโชคในวันพรุ่งนี้
วนัช แปลว่า
ผู้เกิดจากป่า
สิรินภัส แปลว่า
ฟ้างาม
ณัฐสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศเหมือนนักปราชญ์
รจนิล แปลว่า
[รจนินทร์]
รัฏฐา แปลว่า
รัฐ, ประเทศ
รจนินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการประพันธ์
ดำรงพล แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งพละกำลัง
วชิรวุธ แปลว่า
พระพุธและสายฟ้า->[วชิราวุธ]
ณัชญ์ แปลว่า
ความรู้
ณเรนทร์ฤทธิ์ แปลว่า
[นเรนทร์ฤทธิ์]
อารยวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
สุนันท์ทิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความยินดี
พชรวิทย์ แปลว่า
ความรู้เหมือนเพชร
วรสาร แปลว่า
ช้างใหญ่ที่ประเสริฐ
วรชนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากสิ่งประเสริฐ
พรพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
อรรษฎาพร แปลว่า
[อัษฎาพร]
มนัสนิตย์ แปลว่า
คิดถึงเสมอ
ประพีร์ แปลว่า
ผู้มีความเพียร
สุวาส แปลว่า
อยู่ดี
ทรงศิลป์ แปลว่า
มีศิลปะ
พัศชยธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งชัยชนะ
นิรันตี แปลว่า
สุนัตตา แปลว่า
ตัวตนที่ดี
พสุดา แปลว่า
ผู้มากด้วยทรัพย์สมบัติ
สุดารัต แปลว่า
ผู้ยินดีในลูกสาว
วรรธนกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความเจริญ
สักรินทร์ แปลว่า
[ศักรินทร์]
พิมรดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแบบอย่างที่น่ายินดี
อริยพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและประเสริฐ
ธนาเนตตร์ แปลว่า
[ธนาเนตร]
แพนเค้ก แปลว่า
ณัฐศศิกานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
ณิรัตน์ชยา แปลว่า
[ณรัตน์ชยา]
สัจฐกรณ์ แปลว่า
การกระทำความจริงให้มั่นคง
ณัฏฐรมย์ แปลว่า
ความร่าเริงของนักปราชญ์
สกัด แปลว่า
กั้นขวาง
อัครภา แปลว่า
แสงสว่างอันยิ่งใหญ่
โศภชา แปลว่า
ผู้เกิดมางดงาม
ศุขิตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความสุข
พัศธรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ณพิชญ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ของนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี