");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34001-34100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัครัมภา แปลว่า
นางฟ้าผู้ให้โชค
ทิราภรณ์ แปลว่า
[ธิราพร]
ยุ แปลว่า
ส่งเสริม
ธัญญามนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความเจริญ
ปรีณาภา แปลว่า
[ปรียาภา]
อุทุมภร แปลว่า
[อุทุมพร]
นันท์ชญาน์ แปลว่า
[นันท์ชญาณ์]
นันท์ชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ที่น่ายินดี
พรนภัทร แปลว่า
[พรณภัทร]
ปัญชิตา แปลว่า
ชนะด้วยปัญญา
วุฒิกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมีค่ามาก
สุรวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเหมือนเทวดา,ผู้มีความกล้าหาญมาก
พิชญอมร แปลว่า
สวรรค์ของนักปราชญ์
ปารมีกร แปลว่า
ผู้สร้างบารมี
ปุณณวรา แปลว่า
ความประเสริฐที่เต็มบริบูรณ์
ปุญโสภณ แปลว่า
ความดีที่งดงาม
ธัญญ์วรัท แปลว่า
ผู้ให้ในสิ่งที่ดีหรือสิ่งประเสริฐ
สุริชัยยศ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและเกียรติยศเหมือนพระอาทิตย์
ธนพงษ์พรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
เพ็ชรลัดดา แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแข็งเหมือนเพชร
สุภรณ์ฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของการค้ำจุนที่ประเสริฐ
รุจิศยา แปลว่า
ที่อยู่อาศัยอันงดงามยิ่ง
วทัญญา แปลว่า
ผู้ที่รู้ดีในสิ่งที่พูด
อิสราวดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ภาณุรัศมิ์ แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
ศุภกาล แปลว่า
เวลาอันเป็นมงคล
มนุสสารีย์ แปลว่า
คนที่เจริญแล้ว
พัทธยุทธ แปลว่า
การรบที่ผูกพัน
สุทิสา แปลว่า
[สุทธิสา]
ภัควินท์ แปลว่า
ผู้พบโชคดี
เปลื้อง แปลว่า
เอาออก
ปัญชรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่เกิดจากปัญญา
นิจจรีย์รัตน์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีเสมอ
น้ำพรรณี แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณงาม
นิวาริน แปลว่า
พูลสิทธิ์ แปลว่า
[พูนสิทธิ์]
ไอซ์ แปลว่า
นรินรัตน์ แปลว่า
[นลินรัตน์]
ณัฏฐวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเหมือนนักปราชญ์
เตชวุฒ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเหนือกว่าผู้อื่น
อินทรธนู แปลว่า
เครื่องประดับบ่า
นิยุตา แปลว่า
ขยันขันแข็ง
นิภาดา แปลว่า
สว่างมาก
พูนสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่บริบูรณ์
อัณณา แปลว่า
แม่น้ำ ตัวหนังสือ
ไพรรัติ แปลว่า
ผู้พอใจในการอยู่ป่า
อัครพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ยิ่งใหญ่และอยู่ในกรอบ
ยุวกานดา แปลว่า
ที่รักตัวน้อย
เนตรติมา แปลว่า
ตาทั้ง ๓ ของพระจันทร์
ประสง แปลว่า
[ประสงค์]
พันธิภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
อนุพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ย่อย
ธนาดูล แปลว่า
[ธนาดุล]
มิว แปลว่า
รักนภา แปลว่า
รักท้องฟ้า
อิชระ แปลว่า
[อชิระ]
อัณณ์ แปลว่า
แม่น้ำ ตัวหนังสือ
ลิลลดา แปลว่า
[รินรดา]
เสรีพิสุทธ์ แปลว่า
บริสุทธิ์ในความเป็นอิสระ
พิมภิลัย แปลว่า
[พิมพิไล]
วิศวะ แปลว่า
ทั้งปวง,ทั้งหลาย
มาริลิน แปลว่า
นิพพาญาณ แปลว่า
[นิพพาน์ญาณ]
นิพพาน์ญาณ แปลว่า
ความรู้อันทำกิเลสและเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงดับไป
อณันญา แปลว่า
[อนัญญา]
นิธิวรรณา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีขุมทรัพย์
ณิธิวรรณา แปลว่า
[นิธิวรรณ]
นิธิวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีขุมทรัพย์
ธันยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เลี้ยงดู
ภูมิปริญ แปลว่า
ภูมิรู้
ยุพิญ แปลว่า
[ยุพิน]
สรัลนา แปลว่า
ต้นสนและที่นา
ปัญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญา
ปัญณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้และปัญญา
สัชฉกร แปลว่า
[สัชฌุกร]
ภานะมาศ แปลว่า
[ภานุมาศ]
สุุรเดช แปลว่า
อำนาจของเทวดา
รมณีย์ แปลว่า
น่าบันเทิงใจ พอใจ
ภัสญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
เมษรา แปลว่า
[เมษิศรา]
ประคองศรี แปลว่า
พยุงสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณัฏฐิราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ธัญญ์นลิน แปลว่า
ดอกบัวแห่งโชค,ดอกบัวแห่งความเจริญ
ณพสุ แปลว่า
ผู้มีความรู้เก่งกล้า
วรรณฉัตร แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงาของวงศ์ตระกูล
นคริน แปลว่า
[นครินทร์]
อรรี แปลว่า
[อรวรี]
วัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีอยู่ในกรอบ
ธัญนพสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ ๙ ประการ
ภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ศิริณทร์ แปลว่า
[ศิรินทร์]
อรวรี แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
สัชฌุกร แปลว่า
ช่างเงิน
ปวินธนา แปลว่า
[ปวินท์ธนา]
บันเทิง แปลว่า
ทําให้รู้สึกสนุก
ภูดิสพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายเจ้าแห่งความเจริญ
วิรญา แปลว่า
ผู้ความรู้และความกล้าหาญ
ปวินธนาภรณ์ แปลว่า
[ปวินท์ธนาภรณ์]
ปวินธนาภร แปลว่า
[ปวินท์ธนาภร]
ประไพสมจริง แปลว่า
งามเหมือนจริง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี