");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3301-3400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
หิรัณย์วุฒิ แปลว่า
ความรู้เปรียบดั่งเงินทอง
หิรัณยา แปลว่า
เงิน
หัตถวรรณ แปลว่า
ผิวมือ
หตถวรรณ แปลว่า
ผิวมือ
หทัยวรรณ แปลว่า
สีของใจ
หาญสวัสดิ์ แปลว่า
ความเก่งกล้าอันเจริญรุ่งเรือง
หงษ์สุดา แปลว่า
[หงส์สุดา]
หทัยกาณจน์ แปลว่า
[หทัยกาญจน์]
เหมวิช แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจทองคำ
เหมรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีเย็นตา
หฤษฏ์ แปลว่า
น่าชื่นชม, ยินดี
หงษ์หยก แปลว่า
ชื่อนกแก้วพันธุ์ประสมตัวเล็ก มีสีต่างๆ ชอบส่งเสียงร้องเสมอ
หารกิตยา แปลว่า
[หาญกิตยา]
หัทยาภักดิ์ แปลว่า
หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี
หิรัญญา แปลว่า
เงินทอง
หอมนวล แปลว่า
หอมและงดงาม
หัตถาภรณ์ แปลว่า
สร้อยมือ
หริส แปลว่า
พระนารายณ์
หรรษาสิริ แปลว่า
ความยินดีอันงดงาม
หัสนัน แปลว่า
[หัสนันท์]
หัตถยารักษ์ แปลว่า
มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้
หงสา แปลว่า
นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม
หอมจันทร์ แปลว่า
ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า ชื่อข้าวหอมพันธุ์หนึ่งของภาคใต้
หทัยมาตุ แปลว่า
ดวงใจของมารดา
หงส์ศรัณย์ แปลว่า
เป็นที่พึ่งของหงส์
หฤหรรษ แปลว่า
ยินดี ชื่นชม ร่าเริง
หุวันยา แปลว่า
การร้องเรียก
หทัยชล แปลว่า
น้ำใจ
หทัยรัตต์ แปลว่า
ใจที่รักใคร่
หาญศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจเก่งกล้า
หาญกิตยา แปลว่า
ความกล้าที่นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ
หัดสนี แปลว่า
[หัสนีย์]
หัสนีย์ แปลว่า
น่าขบขัน
หัสนันท์ แปลว่า
ความร่าเริงยินดี
เหมสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีคุณค่าดุจทอง
หทัยณัฏฐ์ แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
หริศรา แปลว่า
พระนารายญ์ผู้เป็นใหญ่
หรัญพัชร์ แปลว่า
[หิรัญพัชร์]
หรัณพัชร แปลว่า
[หิรัญพัชร]
หรัณพัชร์ แปลว่า
[หิรัญพัชร]
หิรัญพัชร์ แปลว่า
เงินทองและเพชร
หงส์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้งดงามดั่งหงส์
หทัยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของใจ
หัสชัย แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
หฤทัยพร แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐ
เหมันต์ แปลว่า
ฤดูหนาว
เหมทัศน์ แปลว่า
น่ามองดั่งทอง
หริพัน แปลว่า
พระนารายณ์พันองค์
หงส์ฤทัย แปลว่า
หงส์ที่รักมาก
หทัยพร แปลว่า
ผู้มีใจที่ประเสริฐ
หัสดิน แปลว่า
ช้าง
หาญชนะ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความกล้าหาญ
หัสดินทร์ แปลว่า
พญาช้าง
หัสยานันท์ แปลว่า
[หัทยานันท์]
หัตถ์ฤทัย แปลว่า
มือและดวงใจ
เหมวัตร แปลว่า
ผู้มีความประพฤติที่งดงาม
หัษยาพร แปลว่า
หทัยมาศ แปลว่า
ใจทอง
หทัยลดา แปลว่า
สายใจ
หิรัญฤกษ์ แปลว่า
เวลาที่ดีที่สุด
หทัยทัต แปลว่า
ให้ดวงใจ
หทัยวัติ แปลว่า
ความคิดที่อยู่ในกรอบ
หรรษวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันน่ายินดี
หงส์พงกช แปลว่า
หงส์และดงดอกบัว
หทัยรัด แปลว่า
ผู้มีใจยินดี
หนึ่งสุนทร แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความดี
หทัยพัชญ์ แปลว่า
ใจที่อยู่ในกรอบความรู้
หริณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เปรียบดั่งพระนารายณ์
หัสพล แปลว่า
กำลังรื่นเริง
หอมหมื่นลี้ แปลว่า
หอมมาก
หฤทัยกาญจน์ แปลว่า
ใจที่งดงามเหมือนทองคำ
หงส์ฟ้า แปลว่า
หงส์ที่มาจากสวรรค์
หอมหวน แปลว่า
หอมตลบอบอวน
หอมหวล แปลว่า
[หอมหวน]
หริพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระนารายณ์
หทัยพันธน์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
หรรษรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสุข
หทัยณัฏฐพัช แปลว่า
ใจที่อยู่ในกรอบของความรู้ที่มั่นคง
หทัยพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
หทัยปัญญณัฏฐ์ แปลว่า
ดวงใจของนักปราชญ์ผู้มีปัญญา
หทัยปณัฏฐ์ แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
หทัยพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
หฤษฏ์ธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และความยินดี
หรรษกร แปลว่า
ผู้สร้างความสุข
หทัยณัฏฐพัชร แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีใจเข้มแข็งดุจเพชร
หทัยรัตณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุข
หทัยณัฏฐภัทร แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
หฤษฏ์ธวัช แปลว่า
ธงชัยที่น่ายินดี
เหมรัตน์ แปลว่า
แก้วทอง
หทัยนริน แปลว่า
ใจคน
หรรษกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความสุข
หัสดินพัตร์ แปลว่า
หน้าช้าง
หงสรถ แปลว่า
รถและหงส์
หรรษภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความสุข
หฤดี แปลว่า
หัตถ์เทพ แปลว่า
มือของเทวดา,คนที่มีความสามารถมาก
เหมณรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่มีค่าดั่งทอง
เหมนารา แปลว่า
รุ่งเรืองดุจทองคำ
หริชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อปกป้อง,ผู้เกิดแต่พระนารายณ์
หฤทย์ชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและจิตใจ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี