");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33701-33800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปานทิ แปลว่า
[ปานทิพย์]
ภัควลัญชย์ แปลว่า
[ภัควลัญชญ์]
มาศผกา แปลว่า
ดอกไม้ทอง
สมบรูณ์ แปลว่า
บริบูรณ์
ภัควลัญย์ แปลว่า
[ภัควลัญชญ์]
สมรภูมิ แปลว่า
สนามรบ
ธรณิทร์ แปลว่า
[ธรณินทร์]
พิรชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และกล้าหาญ
พีรชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และกล้าหาญ
พิชาชล แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องน้ำ
วรขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญอันประเสริฐ
รพีชาญ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญยิ่ง
พรรวีร์ แปลว่า
[พรรวี]
ปราณ์ณิฎา แปลว่า
[ปราณนิดา]
พงศ์ตุลา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความยุติธรรม
พิมรฎา แปลว่า
[พิมพ์รดา]
พิมภาฎา แปลว่า
[พิมพ์ภาดา]
ปาริกา แปลว่า
[ปาลิกา]
ณพกิตติ์ แปลว่า
[นพกิตติ์]
ภัทรธนธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งทรัพย์อันประเสริฐ
ภัทร์ชากรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมากระทำในสิ่งประเสริฐ
ปัฐน์ศรันด์ แปลว่า
[ปัฐน์ศรัณย์]
ปัลน์ลลิตา แปลว่า
[ปัณณ์ลลิตา]
พรรวี แปลว่า
พรของพระอาทิตย์
ปัณณ์ลลิตา แปลว่า
หนังสือที่น่าสนใจ
ปัฐน์ศรัณย์ แปลว่า
ผู้อาศัยการพูด การอ่าน
ภูชิษา แปลว่า
[ภูชิสา]
นพกิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียง ๙ ประการ
ภูชิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระราชา
ปราณนิดา แปลว่า
ชีวิตที่ถูกอบรมมาแล้ว
พิมพ์ภาดา แปลว่า
เหมือนน้องชายพี่ชาย
วุฒิพง แปลว่า
ความรู้เรื่องป่า
ยุวเรศ แปลว่า
นางกษัตริย์หรือธิดากษัตริย์วัยสาว
มณีจันทร แปลว่า
ดวงแก้วแห่งพระจันทร์
ธัญญ์วรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค,ผู้เลี้ยงดูวงศ์ตระกูล
มลธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มัวหมอง->[มนธิดา]
ศรัณย์สิตา แปลว่า
ผู้อาศัยรอยยิ้ม
ปิ่นนเรศ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นมิ่งขวัญ
พิมพ์พิชยา แปลว่า
แบบอย่างของชัยชนะอันวิเศษ
ปวริสร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐ
พิพัฒน์โชค แปลว่า
ผู้เจริญในโชค
ณราชา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้
มนธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เปรียบเหมือนดวงใจ
ณัฐปภัทรสร แปลว่า
[ณัฐประภัสสร]
สุมามาลย์ แปลว่า
ณัฐประภัสสร แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ศาสตร์ตรา แปลว่า
เครื่องหมายของความรู้
พัชริยา แปลว่า
เพชรที่น่าปรารถนา,เพชรที่งดงาม
สุพัชราพา แปลว่า
[สุพัชราภา]
สุพัชราภา แปลว่า
แสงเพชร
ฐณัชญพร แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้อันประเสริฐ
มณทิพย์ แปลว่า
[มนทิพย์]
วิมลสิ แปลว่า
[วิมลสิร์]
สรรค์นิธิ แปลว่า
ผู้สร้างขุมทรัพย์
พิมพ์นดา แปลว่า
[พิมพ์ณดา]
วิมลสิร์ แปลว่า
ผู้สูงสุดในความบริสุทธิ์
ธีรนาฏ แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามและมีความรอบรู้
วิสุฎา แปลว่า
[วิสุดา]
รัฐพน แปลว่า
ประเทศแผ่นดินที่เต็มไปด้วยต้นไม้
ภิญญ์ฐกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงยิ่งดุจทองคำ
ฐิรฉัตร แปลว่า
ผู้มีร่มเงาอันมั่นคง
ณภาพร แปลว่า
แสงสว่างของความรู้อันประเสริฐ
ณัฏฐิยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของนักปราชญ์,ความรู้
ธรณี แปลว่า
แผ่นดิน
เลิศภพ แปลว่า
ผู้มีเหนือกว่าผู้อื่นในแผ่นดิน
สิราเมษ แปลว่า
ราศีเมษที่สูงสุด
ฐรฉัตร แปลว่า
[ฐิรฉัตร]
อุรุณี แปลว่า
[อรุณี]
วิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์
ภาศินี แปลว่า
[ภาสินี]
อภิษฐสิรีย์ แปลว่า
พรดรัล แปลว่า
ทับทิมอันประเสริฐ
ปุญญ์ฐิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยบุญ
ณัฐธยาณ์ แปลว่า
[ณัฐธยาน์]
สุจรรย์จิรา แปลว่า
ผู้ประพฤติดีตลอดไป
สุขวสา แปลว่า
น้ำมันแห่งความสุข
อัฏฐพล แปลว่า
กำลังทั้ง ๘ ประการ
มโนรส แปลว่า
ความคิดอันไพเราะ
สีชมพู แปลว่า
สีชมพู
ลภัสร แปลว่า
[ลภัส]
พรรณทอง แปลว่า
สีทอง
เมษยา แปลว่า
ผู้เกิดในราศีเมษ
อัจนา แปลว่า
การบูชานับถือ
กาญ แปลว่า
ภริศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการค้ำจุน, เจ้าแห่งการค้ำจุน
ดนุภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งตน
พัทธ์ธราภา แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องและทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
มุ่ย แปลว่า
ธนินท์รัฐ แปลว่า
ประเทศที่เป็นใหญ่ในทรัพย์
พันธุกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ฟา แปลว่า
ชื่อโน้ตตัวที่ ๔ ในบรรไดเสียง
สพิชญา แปลว่า
[สุพิชญา]
มิชชา แปลว่า
ธนันต์พร แปลว่า
[ธนันพร]
ศุภกฤษณะ แปลว่า
พระกฤษณะผู้ประเสริฐ
วิชนาถ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
นัฐกวีร์ แปลว่า
[ณัฏฐ์กวี]
พุนมิตร แปลว่า
[พันมิตร]
ภัชลียาภรณ์ แปลว่า
[พัชรียาภรณ์]
เนธิรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในขุมทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี