");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33601-33700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สิริดากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความเจริญยิ่ง
พารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งน้ำ
สุภวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงาม
ณัฏฐภัทท์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์
ปิติญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
ภีรภัทร แปลว่า
[พีรภัทร]
สุคติ แปลว่า
ภพภูมิที่ไปเกิดแล้วมีความสุข,สวรรค์
ธันย์วรัตน์ แปลว่า
ผู้มีโชคอันประเสริฐ
อมลพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์,ผู้ผิวพรรณผ่องใส
สุดจริต แปลว่า
ผู้ประพฤติถึงที่สุด
บี แปลว่า
อนุชฎา แปลว่า
ชฏาขนาดเล็ก
กก แปลว่า
ต้นกก
เพ็ญรุ่ง แปลว่า
บริบูรณ์และรุ่งเรือง
นิลิตา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งนิล
ณัฏฐาริย์ แปลว่า
มีความเจริญดุจนักปราชญ์
อนงค์นารถ แปลว่า
[อนงค์นาถ]
ณัฏฐาริยา แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ปวริศราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงามยิ่ง
ธัญธนัสถ์ แปลว่า
ธรวรรณ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล
ปุณณ์รดา แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่ง
ลิน แปลว่า
อจรี แปลว่า
[อาจารีย์]
พุฒิศักดิ์ แปลว่า
ผู้เจริญในอำนาจ
เอื้องไพร แปลว่า
กล้วยไม้ป่า
ศิรินาจ แปลว่า
[ศิรินาถ]
ณีรา แปลว่า
[นีรา]
อรชุดา แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง
นนีรา แปลว่า
[ณนีรา]
ภัคนีรา แปลว่า
น้ำแห่งโชค
พิริยะกร แปลว่า
ผู้สร้างความเพียร
ธนันชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
พัชราวลี แปลว่า
สายเพชร
สุนัย แปลว่า
สำคัญดี
วิชชรัช แปลว่า
มีความรู้เป็นทรัพย์
ภักตร์เพียงอินทุ์ แปลว่า
ผู้มีหน้าตางดงามดุจจันทร์
อิมินา แปลว่า
ข้าพเจ้า
มาร์ก แปลว่า
นัทธพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพัน
ตาม แปลว่า
เรียกตัวมา
นงค์รัก แปลว่า
[นงรัก]
สินีนุช แปลว่า
น้องสาวผู้งดงามยิ่ง
ภัททาวุธ แปลว่า
อาวุธที่ประเสริฐ
นวนิภาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในความงาม ๙ ประการ
ณญาดา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
รณภณ แปลว่า
การรบด้วยคำพูด
ปภาวีร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
นงรัก แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
ฐณปกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันมั่นคง
ดวงธิดา แปลว่า
ลูกลาวที่รักมาก
บูริน แปลว่า
[บุรินทร์]
ธัญญ์ธัชนันท์ แปลว่า
ธงที่น่ายินดีและประเสริฐ
ประญัติ แปลว่า
[ประหยัด]
นันทวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่น่ายินดี
ตรีวุฒิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งความรู้ ๓ ประการ
วัฒนพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันงอกงาม
พันธิวา แปลว่า
[พันทิวา]
เอื้อ แปลว่า
ความเอาใจใส่
ภูวลิน แปลว่า
[ภูวรินทร์]
ธิดาเทพ แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา,ลูกสาวที่มีความเก่งกล้า
วัลย์สา แปลว่า
ผู้เสมอด้วยวงศ์ตระกูล
วิ แปลว่า
วิเศษ
พรวิลัย แปลว่า
ความปราถนาให้วินาศ->[พรวิไล]
เป้ แปลว่า
ณนีรา แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้,ความรู้เรื่องน้ำ
สุทธิวัน แปลว่า
วันที่บริสุทธิ์
สถชาติ แปลว่า
[สหชาติ]
นันทพรรณ แปลว่า
เชื้อสายอันน่ายินดี,ผิวพรรณที่น่ายินดี
ปินณพัฒน์ แปลว่า
[ปิณฑ์ณพัฒน์]
ปัทมาสน์ แปลว่า
[ปัทม์มาศ]
ปิณิดา แปลว่า
ทำให้พอใจ
วธิดา แปลว่า
[วรธิดา]
เฌอลินทร์ แปลว่า
มินตรานิลนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในนิลและต้นกระถิน
ปิยะรัช แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณัฐกิจ แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์
มิณทร์ธิตา แปลว่า
[มินตร์ธิตา]
วรธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
ปัทม์มาศ แปลว่า
บัวทอง
ปิณฑ์ณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้และการตกแห่งก้อนข้าว
มินตร์ธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้เปรียบดั่งต้นกระถิน
นรวิทย์ แปลว่า
คนที่มีความรู้
อนันตนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งไม่สิ้นสุด
ธนันฎร แปลว่า
ปัณณวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่เต็มบริบูรณ์
อรงค์กร แปลว่า
[อลงกรณ์]
อรงกร แปลว่า
[อลงกรณ์]
ณัฎฐรินีย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณรติชานันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในความรู้อันเป็นที่รัก
อุทวะ แปลว่า
ดาวรัชดา แปลว่า
ดาวเงิน
ทรายแก้ว แปลว่า
ทรายที่ใช้ทำแก้ว
มนีจันทร แปลว่า
[มณีจันทร]
อินทร์ฉัตร แปลว่า
ร่มเงาที่ยิ่งใหญ่
มัสศิตา แปลว่า
ณพัช แปลว่า
กรอบความรู้
ศิรภา แปลว่า
ความรุ่งเรืองสูงสุด
มินตร์มันตา แปลว่า
ความรู้และต้นกระถิน
นาเดียร์ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี