");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33301-33400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พีรญาณ์ แปลว่า
ความรู้อันเกิดจากความเพียร
ดาราพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งดวงดาว
วนารีย์รัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งป่าที่เจริญแล้ว
บุญพร้อม แปลว่า
มีความดีพร้อมสรรพ์
ธินวัฒน์ แปลว่า
[ทินวัฒน์]
วรรณาอินทร์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
อภัสสรา แปลว่า
ไม่บริสุทธิ์->[อาภัสรา]
เพชรหทัย แปลว่า
ใจเพชร
อัณชนา แปลว่า
[อัญชนา]
นทีธาร แปลว่า
สายน้ำ
วิภัสรา แปลว่า
รุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สว่างอย่างยิ่ง
ปิยะพัทย์พงษ์ แปลว่า
[ปิยพัทธ์พงษ์]
ปิยพัทย์พงษ์ แปลว่า
[ปิยพัทธ์พงษ์]
ปิยพัทธ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ผูกพันด้วยความรัก
ปิยะพัทธ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ผูกพันด้วยความรัก
อานันทพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันน่ายินดี
เธียรจิรัสย์ แปลว่า
[เธียรจิรัฏฐ์]
ทศวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญ ๑๐ ประการ
สิทธิศักดิ แปลว่า
อำนาจแห่งความสำเร็จ
วนันต์สิริ แปลว่า
แนวป่าที่งดงาม
วิรัติ แปลว่า
การงดเว้น การเลิก
ประกาศ แปลว่า
ป่าวร้อง แจ้งให้ทราบ
เหรียญชัย แปลว่า
รางวัลแห่งชัยชนะ,เหรียญนารายณ์บันฦๅชัย
อรรถศิลป์ แปลว่า
ประโยชน์ของศิลปะ
อยู่เย็น แปลว่า
อาศัยอยู่อย่างเป็นสุข
นิทัด แปลว่า
[นิทัศน์]
สยมภู แปลว่า
พระอิศวร
ภูมิทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์ของแผ่นดิน
ปรัชมาศ แปลว่า
[ปรัชญมาศ]
พิชญามญชุ์ แปลว่า
ผู้งดงามดุจนักปราชญ์
วิวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอันวิเศษ
ศิริกาญจนา แปลว่า
งดงามดุจทองคำ
วัชรเกียรติ แปลว่า
ผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญยิ่งดุจเพชร
วัชรเกียรติ์ แปลว่า
ผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญยิ่งดุจเพชร
นาฎอนงค์ แปลว่า
[นาฏอนงค์]
ภาวิวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันรุ่งเรืองยิ่ง
ปรัชญมาศ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐดุจทองคำ
ธีราวิทย์ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
เธียรจิรัฏฐ์ แปลว่า
ความยั่งยืนของนักปราชญ์
ต่าย แปลว่า
กระต่าย
เอราวัณ แปลว่า
ช้าง ๓๓ เศียรเป็นพาหนะของพระอินทร์
ณาณิศา แปลว่า
[ญาณิศา]
ธัญญ์วาริน แปลว่า
สายน้ำแห่งโชค
สุนาวรรณ แปลว่า
วิระพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
สาธิกา แปลว่า
ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
ศิรินพา แปลว่า
[ศิรินภา]
วยา แปลว่า
[วริยา]
วิพาพร แปลว่า
[วิภาพร]
ศิริธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้นำมาซึ่งความเจริญ
ธัญปกรณ์ แปลว่า
หนังสือแห่งโชค
พิศพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทอง
ปรียาพัชร์ แปลว่า
ความรักที่มีคุณค่ามาก
ปรียาพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรักที่อยู่ในกรอบ
สาทิพย์ แปลว่า
เหมาะสมแก่เทวดา
สุภรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
พัชริศา แปลว่า
โคตรเพชร,เพชรที่เป็นใหญ่,ผู้เป็นใหญ่ดุจเพชร
สุเชฏฐ์ แปลว่า
พี่ชายที่ดี
วิิไล แปลว่า
งดงาม
รัชธิฌา แปลว่า
[รัชทิชา]
ณัฐิมา แปลว่า
นักปราชญ์
พิมพิไล แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
สุวัด แปลว่า
[สุวัฒน์]
พิมพารัตน์ แปลว่า
เป็นแบบอย่างที่มีคุณค่า
นฤอร แปลว่า
หญิงสาว
ทองไสย แปลว่า
ทองที่ประเสริฐ,ประเสริฐดั่งทอง
ปัณฑ์กาณฑ์ แปลว่า
ความรู้และลูกศร,ผู้มีความรู้อันแหลมคม
วัฒทัญญู แปลว่า
[วทัญญู]
พัธศภรณ์ แปลว่า
[พัศภรณ์]
อิงค์ แปลว่า
ความรู้
นินิว แปลว่า
ทวีทร์พย์ แปลว่า
ทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
ภัคณัชรัตน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันมีค่าและมีโชค
ณปวร แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
รัชทิชา แปลว่า
พระราชาผู้เกิดสองครั้ง
พัศภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนอำนาจ
อโณทิพย์ แปลว่า
ณัฐเขมิกา แปลว่า
ผู้มีความเกษมดุจนักปราชญ์
นัฐธภา แปลว่า
[นัทธภา]
พรรณงาม แปลว่า
ผิวพรรณงาม
วรรุจน์ แปลว่า
[วรรุจ]
ฐมนช์พรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดมามีใจมั่นคง
วรรุจ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
นัทธภา แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยแสงสว่าง
นิพิฐพล แปลว่า
มีกำลังมั่นคง
ธนันต์ทัศน์ แปลว่า
[ธนันทัศน์]
นวาพร แปลว่า
[นวพร]
ปัญชนิตย์ แปลว่า
[ปัญชนิต]
ภัทรีวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายอันประเสริฐ
สิริบังอร แปลว่า
หญิงสาวผู้นำมาซึ่งความเจริญ
ธีรายุ แปลว่า
ชีวิตของนักปราชญ์
สริสา แปลว่า
เจ้าแห่งศร
สาริษา แปลว่า
[สาริสา]
อิ่มอุ่น แปลว่า
กินอิ่มและอบอุ่น เป็นความรู้สึกของลูกเล็กๆที่มีต่อมารดา
รัตดา แปลว่า
มีความสุขมาก
สุุปราณี แปลว่า
ผู้มีชีวิตที่ดี
บวรรัช แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
ธนัชโลจน์ แปลว่า
[ธนัชโรจน์]
ววิภา แปลว่า
[รวิภา]
มัทธุรินทร์ แปลว่า
[มธุริน]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี