");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33101-33200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รุจน์ แปลว่า
ความพอใจ
รินดา แปลว่า
วรินไพ แปลว่า
[วรินรำไพ]
โอรี แปลว่า
พะนอจิตต์ แปลว่า
คิดเอาอกเอาใจ
สีหนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งแก่พญาราชสีห์
รสเสน่ห์ แปลว่า
ความไพเราะและมีเสน่ห์
วิลานี แปลว่า
[วิลาสินี]
มัณญาภรณ์ แปลว่า
[มัณยาภรณ์]
อานันทชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดี
มัณยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่เป็นแก้วมณี
อรนิต แปลว่า
หญิงผู้ฝีกมาดีแล้ว
สุนิติ แปลว่า
กฏหมายที่ดี
ยภา แปลว่า
[ยุภา]
ธีรวราภัทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญและประเสริฐ
ปรีดิ์ปารัช แปลว่า
ทองคำที่น่ายินดี
ยุดารดี แปลว่า
ประกอบด้วยความยินดี
วลันดา แปลว่า
[วิลันดา]
ฐิตาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันมั่นคง
วิลินรดา แปลว่า
อุ้มพร แปลว่า
โอบอุ้มความประเสริฐ
ภชัย แปลว่า
[ศุภชัย]
อัชยา แปลว่า
[อัชฌา]
เมยาวี แปลว่า
หนึ่งตะวัน แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งดั่งดวงอาทิตย์
ทิน แปลว่า
ให้แล้ว
อริญธนพัชร์ แปลว่า
หญิงงามผู้รอบรู้และมีเพชรเป็นทรัพย์
มินตราภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนต้นกระถิน,ผู้ประดับด้วยต้นกระถิน
ยานา แปลว่า
เครื่ิองนำไป
นนทิ แปลว่า
ผู้มีความยินดี,วัว
พงศ์กิตติ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
ปลิตา แปลว่า
ผู้ละทิ้งแล้วซึ่งสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
ฮวง แปลว่า
ลม(จีน)
ธัญญพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
สรรพรัตน แปลว่า
แก้วมีค่าทั้งปวง
สรรพรัตน์ แปลว่า
แก้วมีค่าทั้งปวง
นัทธ์วนัญ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรู้แห่งป่า
นัตชภัทร แปลว่า
[ณัชภัทร]
ชิตต์ แปลว่า
[ชิต]
ดิษพงศ์ แปลว่า
[ดิษยพงศ์]
สุนทรียา แปลว่า
ดื่มด่ำกับความงาม
นิฐิอร แปลว่า
[นิธิอร]
รำไพร แปลว่า
[รำไพ]
เมญาณี แปลว่า
มารดาของนักปราชญ์
สุหัฬสา แปลว่า
[สุหรรษา]
ศักอัมพล แปลว่า
[ศักดิ์อำพน]
ธีร์ธัช แปลว่า
ธงชัยของนักปราชญ์
ศักดิ์อำพน แปลว่า
มีอำนาจมาก
นิธิอร แปลว่า
หญิงผู้มีขุมทรัพย์
ดิษยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่นำความเจริญมาสู่
ณัชภัทร แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่ประเสริฐ
ธิติสรณ์ แปลว่า
ผู้มีที่พึ่งอันมั่งคง
ระพีพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับพระอาทิตย์
มัณฑาณา แปลว่า
[มัณฑนา]
สรณัชนา แปลว่า
คนที่เป็นที่พึ่ง
พิมพ์รฎา แปลว่า
[พิมพ์รดา]
บุญทวี แปลว่า
ความดีที่เพิ่มขึ้น
วริศากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเป็นใหญ่ในความเจริญ
อธิศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
วัลคุ์วดี แปลว่า
ผู้มีเชื้อสาย
อชิรวินท์ แปลว่า
พบด้วยความรวดเร็ว
ลาภินชนก แปลว่า
พ่อผู้มีลาภ
เทิดเกียรติ แปลว่า
ยกย่องเกียรติคุณ
ยศพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในยศ
พจน์ แปลว่า
คำพูด
อลิสลา แปลว่า
[อลิสรา]
ฐิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความมั่นคง
วีระยะ แปลว่า
[วิริยะ]
ธวัลยรัตน์ แปลว่า
แก้วที่บริสุทธิ์
สวย แปลว่า
งดงาม
อธิวัตร์ แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่
ณัชธันย์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเลี้ยงดูและให้ความรู้
ณัทณลัลน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้ที่งดงาม
มินตราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจต้นกระถิน
ธนวรรธนะ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
นพัชชนันท์ แปลว่า
[ณพัชชานันท์]
ณพัชชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่อยู่ในกรอบ
มณทิลา แปลว่า
[มนทิรา]
ศรัณย์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่พึ่ง
นิชชาภัทร แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐตลอดกาบ
ณิดาลักษณ์ แปลว่า
[นิดาลักษณ์]
นิดาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้ที่ฝึกมาดีแล้ว
เอื้อเอ็นดู แปลว่า
ส่งเสริมความปรานี
ศุกรรณทิพย์ภา แปลว่า
สุพักค์วรรณา แปลว่า
[สุภัควรรณา]
ธนิช แปลว่า
[ธนิศ]
สุกรรณทิพย์ภา แปลว่า
ศิริพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความเป็นมงคล
สุภัควรรณา แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีโชค
นิรกร แปลว่า
[นิกร]
ปิยพิชา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่รัก
อาสิต แปลว่า
[อสิต]
ภัชรา แปลว่า
[พัชรา]
อัญญาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
ปริยพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ยติภัทร แปลว่า
นักบวชผู้ประเสริฐ
ณติภัทร แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้ ๓ ประการ
ณติภัท แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้ ๓ ประการ
ขิม แปลว่า
ชื่อเครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง ใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทย
เพ็ญเพชร แปลว่า
เพชรที่เต็ม(ไม่บิ่นร้าว)
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี