");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33001-33100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วชิระวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจเพชร
ปราช แปลว่า
[ปราชญ์]
มาธุสรินทร์ แปลว่า
[มธุริน]
มาโนธ แปลว่า
[มาโนช]
นาคินี แปลว่า
นาค
ฐิติโชครดา แปลว่า
ผู้ยินดีในโชคอันมั่นคง
ฐิติโชค แปลว่า
ผู้มีโชคอันมั่นคง
ฐิติรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความมั่นคง
ภชร แปลว่า
[พชร]
นวรัฎ แปลว่า
[นวรัฏฐ์]
นวรัฏฐ์ แปลว่า
เก้าแผ่นดิน
อนุพง แปลว่า
ดงเล็กๆ->[อนุพงศ์]
มัลลิดา แปลว่า
[มัลลิกา]
ประชุม แปลว่า
หารือ,สัมมนา,ถกเถียง,แสดงความคิดเห็น
วรรณวี แปลว่า
[วรรณรวี]
สุมาริน แปลว่า
[สุมาลิน]
อพินยาภัทร แปลว่า
[อภิญญาภัทร]
ธนวัฏ แปลว่า
การหมุนเวียนทรัพย์
ปภังกรนิษฐ์ แปลว่า
ผู้สร้างความสำเร็จอันรุ่งเรือง
พิศิษฏ์ แปลว่า
ผู้ฝึกแล้วที่วิเศษยิ่ง
พีรธรรม แปลว่า
ผู้มีความเพียรในความดี
วรจักร แปลว่า
แว่นแคว้นที่ประเสริฐ
ปวรศา แปลว่า
[ปวริศา]
ศุภทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่ีดี
วรัญศิริน แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่ประเสริฐและงดงาม
นิตย์ระดี แปลว่า
[นิตย์รดี]
อนวิต แปลว่า
ไม่มีชื่อเสียง
วรรณรวี แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
ภรา แปลว่า
[ภราดร]
ณัฏฐ์ศิกาณ์ แปลว่า
[ณัฏฐ์สิกานต์]
ภัควรินทร์ แปลว่า
ผู้มีโชคและเป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
ศศิมณี แปลว่า
แก้วจันทร์
ณัฏฐ์ศิกานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทำให้คนรักพอใจ
ยุสรี แปลว่า
สุมาลิน แปลว่า
ดอกไม้ที่ดี
ธมลกันย์ แปลว่า
หญิงผู้งดงาม
ภัทรกัณฑ์ แปลว่า
คอที่ประเสริฐ
เคลื่อม แปลว่า
ปาณศรา แปลว่า
ลมหายใจและศร
พิมพ์ญาภัสสร์ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างและแสงสว่างแห่งความรู้
พิมพ์ญาภัส แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างและแสงสว่างแห่งความรู้
พิชชาทร แปลว่า
ความรู้ที่เลวทราม->[พิชชาธร]
พีรวัศ แปลว่า
อำนาจอันกล้าหาญ
รังสันติ แปลว่า
[รังสรรค์]
เอกไกรวิทย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความรู้
วีรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
พฤติวัชญ์ แปลว่า
ผู้ปฏิบัติอยู่ในกรอบความรู้
พิชชาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
พลอยรวินท์ แปลว่า
ดอกบัวที่มีค่า
มินท์ฐิตา แปลว่า
[มนินท์ฐิตา]
มณฑกรรณ์ แปลว่า
ตุ้มหู
ภิชญาพร แปลว่า
[พิชญาพร]
นันธนา แปลว่า
[นันทนา]
ณัธ แปลว่า
[ณัท]
ณัธรัญชน์ แปลว่า
[ณัทรัญชน์]
ภัทร์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธัญญารัก แปลว่า
รักโชค
เวณุกา แปลว่า
[เรณุกา]
ธนิตย์ แปลว่า
[ธนิต]
วรจร แปลว่า
การเดินทางที่ประเสริฐ
ภาภิชาน์ แปลว่า
[ภาพิชา]
มยุรีย์ แปลว่า
[มยุรี]
วรจน์ แปลว่า
[วรรจน์]
ภาณินนุช แปลว่า
[ญาณีนุช]
พัชชาพร แปลว่า
เพลงไทยทำนองหนึ่งที่ดีเลิศ
สรารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาศร
สุธาสิน แปลว่า
เงินของเทวดา
มนินท์ฐิตา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงและเป็นใหญ่ในใจตนเอง
วรรจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่ดีเลิศ
ณัทรัญชน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการให้ความรู้
ธณภณ แปลว่า
[ธนภณ]
วรัญ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่ประเสริฐ
ภาพิชา แปลว่า
ความรู้ที่รุ่งเรือง
สุรนนท์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
ภัครัศพร แปลว่า
[ภัครัศมิ์พร]
ภัครัศมิ์พร แปลว่า
รัศมีแห่งโชคที่ประเสริฐ
โนเอล แปลว่า
พรธิมล แปลว่า
[พรธิมล]
สรุญญา แปลว่า
[สรัญญา]
ศิษฏ์ณัฐชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาและความรอบรู้
ติจรรยธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความประพฤติดีงาม ๓ ประการ
ปรัฐดา แปลว่า
[ปนัดดา]
เปรมินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเกษม
วรรณพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับวงศ์ตระกูล
รัตนมงคล แปลว่า
ดวงแก้วที่นำมาซึ่งความเจริญ
รัศมีกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักแห่งแสงสว่าง
ณวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญและความรู้
ธานารัตน์ แปลว่า
[ธนารัตน์]
ณัฐากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันมั่นคง
สุขฤดี แปลว่า
ยินดีในความสุข
อมรวัฒน์ แปลว่า
เจริญดุจสวรรค์
สุพรรณาพล แปลว่า
กำลังแห่งทองคำ
รสอร แปลว่า
หญิงผู้ไพเราะ
อทิตยานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในพระอาทิตย์
นฤจักร แปลว่า
แว่นแคว้นและผู้คน
วรรณภัสสร์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
พรมรีย์ แปลว่า
[พรมณี]
พัฒร์พิมล แปลว่า
[พัฒน์พิมล]
วารุจน์ แปลว่า
[รุจน์]
พัฒน์พิมล แปลว่า
ความเจริญและบริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี