");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32601-32700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทิตต แปลว่า
ความรุ่งเรือง
อรรฆพร แปลว่า
มีค่ายิ่ง
ธนิสา แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ปัญญาวัตร แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่ด้วยความฉลาด
วนาวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
ณรัณรัชญ์ แปลว่า
อัฐพงค์ แปลว่า
[อัฐพงศ์]
อภินพ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ทั้ง ๙
โมทยา แปลว่า
นภัสวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
รฐาภรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นดั่งเครื่องประดับของประเทศ
ฐิติณัฏฐพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจดั่งเพชร
สุริยะศักด์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
สิริญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่เป็นสิริมงคล,ความรู้ที่งดงาม
ธนศร แปลว่า
ผู้มีศรเป็นทรัพย์
ทูลย์ แปลว่า
[ทูล]
ภัฏชญานันท์ แปลว่า
บ่าวผู้ยินดีในความรู้
สุทัศ แปลว่า
สิ่งดี ๑๐ ประการ
ธริธา แปลว่า
[ธริศา]
สุวรรษา แปลว่า
ปีที่ดี
สมหทัย แปลว่า
สมดั่งใจคิด
สุรสา แปลว่า
ผู้มีความเหมาะสมมาก
เอนกคุณ แปลว่า
ผู้มีความดีมากมาย
ศิลามณี แปลว่า
แก้วหิน
ทองแดง แปลว่า
ชื่อโลหะชนิดหนึ่ง
วีรดารัตน์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่มีค่า
สุวิชาญ แปลว่า
ผู้มีความเชียวชาญยิ่ง
ศภิดา แปลว่า
[ศุภิดา]
ศิดา แปลว่า
บริสุทธิ์ รอยยิ้ม
สิลามณี แปลว่า
แก้วหิน
ภานิตา แปลว่า
ผู้ที่ฝึกมาดีและรุ่งเรือง
ศิมลา แปลว่า
พฤศา แปลว่า
วิรุณโรจน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองดุจพระพิรุณ
ศุธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ดี
นิรินทร์ แปลว่า
[นรินทร์]
อารีวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความเอื้อเฟื้อ
ประชัน แปลว่า
แข่งขัน
มณีกาญ แปลว่า
[มณีกาญจน์]
นันท์นภัสรา แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
เป็นศิริ แปลว่า
มีความเป็นมงคล
สิน แปลว่า
เงิน
ณิษฐ์ชาพัฒน์ แปลว่า
[นิษฐ์ชาพัฒน์]
อัญญารินทร์ แปลว่า
วีรศักด์ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากความกล้าหาญ
รัญชิรดา แปลว่า
[รัญชิดา]
พันธ์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความผูกพัน
ศุภิดา แปลว่า
ความดีงาม
สุเมตรา แปลว่า
[สุเมธา]
สมบัต แปลว่า
[สมบัติ]
เปรมากร แปลว่า
ผู้สร้างความสุข
ธนวัตร แปลว่า
หน้าที่ของทรัพย์
มิสุ แปลว่า
มิสุกะ แปลว่า
ศุนัทการ แปลว่า
[สุณัทการ]
ฐิวรินท์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเป็นเจ้าแห่งความเจริญ
ปานจิตร แปลว่า
งดงามยิ่ง,รักมากดุจดวงใจ
ดีลก แปลว่า
[ดิลก]
ณิชฤชา แปลว่า
ค่าธรรมเนียมที่บริสุทธิ์
ศรานุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีศร
อรัณยา แปลว่า
[อรัญญา]
เศรษฐาวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
พิมลแข แปลว่า
พระจันทร์ที่บริสุทธิ์,ผู้มีความบริสุทธิ์ดุจพระจันทร์
เตือนฤทัยศิริ แปลว่า
เดือนใจที่งดงาม
สิรดนัย แปลว่า
ลูกชายที่สูงสุด
ํธรรมนิตย์ แปลว่า
ผู้กระทำความดีสม่ำเสมอ
สุวรรณษา แปลว่า
[สุวรรษา]
พีรพัชร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญดุจเพชร
ภูมินท์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
บุญณพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความดีและเจริญในความรู้
เทพดล แปลว่า
เทวดาผู้บันดาล
ศรัญยพงศ์ แปลว่า
[ศรัณยพงศ์]
สิริธารี แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งงดงาม
อุ่นใจ แปลว่า
สบายใจ
สหธัญ แปลว่า
ผู้มีโชคมากมาย
สมโพชน์ แปลว่า
คำทักทาย
ธนพรภัค แปลว่า
ผู้มีโชคในทรัพย์อันประเสริฐ
วิพุทธ แปลว่า
ผู้รู้ยิ่ง
สุณัทการ แปลว่า
ผู้เกิดมามีหน้าที่ให้ความรู้ที่ดี
ศิรินาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและเป็นมิ่งขวัญ
ราชัณย์ แปลว่า
[ราชันย์]
ปิณิดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความพอใจ
ปินิดาภรณ์ แปลว่า
[ปิณิดาภรณ์]
วจิตรา แปลว่า
[วิจิตรา]
ดุรงค์ แปลว่า
ม้า
ปริมพักตร์ แปลว่า
พรนภน แปลว่า
[พรนภา]
สุภาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคอันงดงาม
ติณวิษณุ์ แปลว่า
ต้นหญ้าของพระพระนารายณ์
อิสราวุฒิ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ธีระนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นนักปราชญ์
อัจฉริยภรณ์ แปลว่า
ผุ้ค้ำจุนความเก่งกล้า
ณราวดี แปลว่า
[นราวดี]
วันวิเศษ แปลว่า
วันที่ดี
ดนัยสิทธิ์ แปลว่า
ลูกชายผู้ประสบความสำเร็จ
พนิตสิรี แปลว่า
หญิงสาวผู้งดงามยิ่ง
พรรวิณท์ แปลว่า
[พรรวินท์]
สุดรตน์ แปลว่า
แก้วที่งดงามยิ่ง
มนเทียน แปลว่า
ใจที่สว่าง
อนิวัตต์ แปลว่า
ไม่ท้อถอย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี