");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32501-32600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธรรญาภรณ์ แปลว่า
[ธันยาภรณ์]
นันท์ธนิยา แปลว่า
ผู้ยินดีและปรารถนาในทรัพย์
พัทธิยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและปรารถนาความผูกพันธ์
สิรัฏฐา แปลว่า
สิ่งสูงสุด ๘ ประการ
ปัญญิศา แปลว่า
เจ้าปัญญา
สวรีย์ แปลว่า
[สรวีย์]
อำพัณ แปลว่า
[อำพัน]
นพัทธ์สรณ์ แปลว่า
[ณพัทธ์สรณ์]
ภรทิพย์ แปลว่า
การค้ำจุนของเทวดา
พศิณ แปลว่า
[พศิน]
เพชรไพรินทร์ แปลว่า
เพชรของศัตรูที่เป็นใหญ่
วรัทยาสุคนธ์ แปลว่า
ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐและมีกลิ่นหอม
อรลลินทร์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่ในความน่ารัก
ธัชพงศ์ แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายแห่งธงชัย
วรัณยู แปลว่า
[วรัญญู]
ณติพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้ ๓ ประการ
นติพัฒน์ แปลว่า
[ณติพัฒน์]
อินทรี แปลว่า
นกอินทรี
สะเภา แปลว่า
เรือสําเภา
ณพัทธ์สรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและเกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
โพธิ์ทอง แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ณัฎฐ์ภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ค้ำจุน
ปิยะทิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความเป็นที่รัก
สุนิตตา แปลว่า
[สุนิตา]
ธัญธิญา แปลว่า
[ธัญธิตา]
สุขสมหมาย แปลว่า
มีความสุขดั่งใจหวัง
วรเพชร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจเพชร
วรพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
พิชญศิณี แปลว่า
[พิชญสินี]
ทองทศ แปลว่า
ค่ากําหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของชั่ง
วันทยา แปลว่า
การทำความเคารพ
ณรัสญา แปลว่า
[นรัศยา]
เณญาณี แปลว่า
รจมาต แปลว่า
การประดับตกแต่งของแม่
นพรฐนนท์ แปลว่า
[ณพรฐนนท์]
ภูวธัช แปลว่า
ผู้เป็นธงชัยของแผ่นดิน
ฐานะพร แปลว่า
ผู้มีตำแหน่งหน้าที่อันประเสริฐ, ผู้มีตำแหน่งหน้าที่อันดีเลิศ
วัชระชัย แปลว่า
ผู้มีชนะชัยชนะอันเข้มแข็งดุจเพชร
พัฒพงศ์ แปลว่า
[พัฒนพงศ์]
ฐิติชฎาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้อย่างมั่นคงในซึ่งสิ่งสูงสุด
มาลิษา แปลว่า
จร แปลว่า
ไม่ประจำ
ณัฐจุรา แปลว่า
[ณัฐจุฬา]
วิเชษฐ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ณัฐจุฬา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สูงสุด
พักตร์พิไล แปลว่า
ผู้มีรูปโฉมงดงาม
ภานุวัตร แปลว่า
หน้าที่อันรุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์
สุภัทรศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ทิพประภา แปลว่า
รัศมีของเทวดา
พิมณัฐิกา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
ภัทนรีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนหญิงผู้ประเสริฐ
ศศิวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจจันทร์
อลีน แปลว่า
บุณยพร แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นเลิศ
นรัศยา แปลว่า
คนที่อยู่
ณพรฐนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีและตั้งมั่นในความรู้อันประเสริฐ
บุญพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
นันท์ธิรา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรอบรู้อันมั่นคง
สิรเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
วันทณา แปลว่า
[วันทนา]
ณัฐทยากาญจน์ แปลว่า
ความกรุณาของนักปราชญ์ที่มีค่าดั่งทอง
สิตานัน แปลว่า
[สิตานันท์]
สิริวันดี แปลว่า
วันที่ดีและเป็นมงคล
ศิริณญาพร แปลว่า
[ศิริญาพร]
อนุพงค์ แปลว่า
[อนุพงศ์]
ประวัติ แปลว่า
เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ปิยพรหม แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์, ผู้เป็นที่รักของพระพรหม
พหุธน แปลว่า
มีทรัพย์มาก
รัตนวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงดงามยิ่ง
พบทอง แปลว่า
เจอทอง
สุริยวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์,เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ฐานัตถ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในหน้าที่
สุรสิทธิิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จด้วยความเก่งกล้า
อัคนิล แปลว่า
เบญญทิพ แปลว่า
ผู้ฉลาดดุจเทวดา,ผู้มีปัญญาเก่งกล้า
ศุภกาญจน์ แปลว่า
ทองที่เป็นมงคล, งดงามดั่งทอง
ศิวาภัทร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการปราศจากกิเลสและเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย
ศิริสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นสิริมงคล,ลูกสาวผู้ประเสริฐ
กระจ่าง แปลว่า
สว่าง สุกใส ชัดเจน แจ่ม
เปรมชัย แปลว่า
ผู้ชนะในเรื่องความรัก,ผู้ยินดีในชัยชนะ
ปัณณ์ธนารีย์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์ที่บริบูรณ์
มิญช์ณิชา แปลว่า
เมล็ดพันธุ์อันบริสุทธิ์
เบนจมาศ แปลว่า
[เบญจมาศ]
ภูริชนรดา แปลว่า
คนที่ยินดีในแผ่นดิน
บุญนาค แปลว่า
ความดีของพญานาค
ภิดา แปลว่า
[สุภิดา]
รจณา แปลว่า
[รจนา]
พงศ์พสิน แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
รุ่งลาวรรณ แปลว่า
นิธิภัทร์ แปลว่า
ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
ประสินธุ์ แปลว่า
ฌัชชา แปลว่า
[ชัชชา]
สินาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ภรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ค้ำจุน
ณวรา แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
สุธิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ปพรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงามยิ่ง
นราทร แปลว่า
คนที่เอื้อเฟื้อ
เทพนิมิต แปลว่า
งดงามดุจเทวดาสร้างบันดาล
ระดาวรรณ แปลว่า
[รดาวรรณ]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี