");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32401-32500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นภัษสร แปลว่า
[นภัสสร]
มลทิวา แปลว่า
วันที่มัวหมอง->[มนทิวา]
วิระวุฒิ แปลว่า
ผู้เจริญและกล้าหาญ, ผู้งอกงามในความกล้าหาญ
แพรวณรัฐ แปลว่า
ประเทศที่รุ่งเรืองด้วยความรู้
เมร์พริมา แปลว่า
พจนพร แปลว่า
คำพูดที่ประเสริฐ
วัฒน์รัตน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามอันมีค่ายิ่ง
ภฤศมน แปลว่า
ใจกล้า
นันทพันธ์ แปลว่า
ความรักความผูกพัน
อัยญดา แปลว่า
ดรัลรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในแก้วทับทิม
ดรัลธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วทับทิม
อลงกรณ แปลว่า
การประดับ, การและตกแต่ง
มานะธรรม แปลว่า
ฐาณิชา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความบริสุทธิ์
ธีณภัทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ปุณณภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่บริบูรณ์
ทองสำเร็จ แปลว่า
ประสบความสำเร็จในทอง
รฐาธนัน แปลว่า
ประเทศที่ร่ำรวย
นุจนาถ แปลว่า
[นุชนาถ]
ภูริสิน แปลว่า
เงินแผ่นดิน
พรแก้ว แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ,พรจากแก้วมีค่า
ธัชธรรณ์ แปลว่า
[ธัชธรรม์]
อนันตวดี แปลว่า
ไม่สิ้นสุด
ศิรินารายา แปลว่า
พระนารายณ์ผู้ประเสริฐ
นารายา แปลว่า
พระนารายณ์
อิษมา แปลว่า
ธัญศิกานต์ แปลว่า
ผู้ทำสิ่งดีที่สุดเพื่อให้คนรักพอใจ
พศมน แปลว่า
ใจที่มีอำนาจ
ทิภา แปลว่า
[ทิพา]
ภูษศิณา แปลว่า
[ภูศศินา]
สุคน แปลว่า
คนดี
ธนพิสิษฐ แปลว่า
ผู้มั่งมีทรัพย์
นารีนาฏ แปลว่า
นางรำ
เปี่ยมกณิกนันท์ แปลว่า
ความยินดีน้อยๆ
พิมพ์โพยม แปลว่า
งดงามเหมือนดวงจันทร์
ํธนะบดี แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ปภานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง
ณัฏฐกัญญา แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
ภูศศินา แปลว่า
โลกและพระจันทร์
สร้อยสุนี แปลว่า
สายสร้อยของผู้นำ
ทัศมน แปลว่า
ความเต็มใจ
ภัทชนก แปลว่า
พ่อผู้ประเสริฐ
ฐิติธัญญ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในโชค,ผู้มั่นคงในความดี
อุษณา แปลว่า
ความเดือนร้อน
สุเทียน แปลว่า
เทียนที่ดี
พันธุ์นีย์ แปลว่า
[พรรณี]
มนต์ผกา แปลว่า
ผู้มีเสน่ห์เหมือนดอกไม้,ดอกไม้ที่น่าชื่นชม
บัวชอน แปลว่า
บัวที่ชอนไป
นฤศมล แปลว่า
[นริศมน]
ภัทร์ดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้ประเสริฐ
ณัชนรี แปลว่า
หญิงผู้เกิดมาเพื่อความรู้
พรรคกรรณ แปลว่า
หูของหมู่คน
ดาราธิป แปลว่า
เจ้าแห่งดาว
นันนวัฒน์ แปลว่า
[นันท์ณวัฒน์]
ณันท์นภัช แปลว่า
[นันท์นภัส]
นริศมน แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในใจคน
นันท์ณวัฒน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
วราเดช แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
นาริกา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความเป็นหญิง
บุษฎี แปลว่า
[ผุสดี]
พรนรีย์ แปลว่า
[พรนรี]
ธนัชชญา แปลว่า
ผู้เกิดมาจากทรัพย์และมีความรู้
เสาณี แปลว่า
[เสาวนีย์]
ธันยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งโชค, โชคที่มีค่ายิ่ง
สารทิพย์ แปลว่า
เทวดาที่แท้จริง
สิริดนย์ แปลว่า
ลูกชายผู้เป็นมิ่งขวัญ
สิรัชถา แปลว่า
[สิรัฏฐา]
เปี่ยมสวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าและบริบูรณ์
นัชชาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแม่น้ำ
รักษา แปลว่า
ปกป้อง เลี้ยงดู
นรัชภรณ์ แปลว่า
ผู้เลี้ยงดูคนที่เกิดมา
สุมาณา แปลว่า
[สุมนา]
ณภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
ภัทรินทร แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
ศิฏางค์ แปลว่า
[สิตางศุ์]
ไพรัตน แปลว่า
ภัชรีญา แปลว่า
[พัชรีญา]
ศิริชฎา แปลว่า
ชฎาที่งดงามยิ่ง
ปัณณชนก แปลว่า
หนังสือของพ่อ
แพรอลิณณจ์ แปลว่า
ศักดิสิทธ แปลว่า
อำนาจแห่งความสำเร็จ,ผู้สำเร็จในอำนาจ
อดิรุฒ แปลว่า
[อดิรุจ]
พรปภา แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
ภรปะภา แปลว่า
[ภรปภา]
เนตรสิตางศุ์ แปลว่า
ผู้มีตางามดุจพระจันทร์
สิตางศุ์ แปลว่า
พระจันทร์
ธนฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งทรัพย์
ธันญภรณ์ แปลว่า
[ธันยภรณ์]
มัลลิลินทร์ แปลว่า
ยุวเรต แปลว่า
สุวินทร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในความดีงาม
ธันญาภรณ์ แปลว่า
[ธันยาภรณ์]
สุรชยา แปลว่า
ชัยชนะของเทวดา
สาวิตนี แปลว่า
[สาวิตรี]
ธันยากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นทีรักแห่งโชคชะตา
พัชธิยาภรณ์ แปลว่า
[พัทธิยาภรณ์]
สุราณี แปลว่า
พระราชินีผู้ประเสริฐ
นันทนิยา แปลว่า
[นันท์ธนิยา]
เมยนี แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี