");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32301-32400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศุภา แปลว่า
ความดีงาม
นันทิรา แปลว่า
[นันท์ธิรา]
รักชาต แปลว่า
ผู้รักการเกิด
สุธาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนน้ำทิพย์
ทิตาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันรุ่งเรือง
พศมณ แปลว่า
[พศมน]
ณิจิณ แปลว่า
ทิตาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
ธนิตศา แปลว่า
[ธนิศา]
นุชจลี แปลว่า
[นุชจรีย์]
ปวีณสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่ฉลาด
ศศินามณี แปลว่า
พระจันทร์ที่มีค่ายิ่ง
ศศินากุล แปลว่า
เชื้อสายของพระจันทร์
ฐิราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่มั่นคง
ทิพย์กรีตา แปลว่า
ธิกรีตา แปลว่า
ณัธภรณ์ แปลว่า
[ณัทภรณ์]
บุษรีย์ แปลว่า
นิชาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับตน
นิชชาภรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาค้ำจุนตลอดกาล
เสนอพิสุทธิ์ แปลว่า
ผู้เชิดชูความบริสุทธิ์
ธันยภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนโชค
เสนอพิศุทธิ์ แปลว่า
ผู้เชิดชูความบริสุทธิ์
นิชภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนตัวตน
นิราภรณ์ แปลว่า
ไม่มีเครื่องประดับ
ธัญชภรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาค้ำจุนโชค
ทิพยภรณ์ แปลว่า
การค้ำจุนของเทวดา
ณัฎฐากุลยา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดในตระกูลที่ดี
นริญภรณ์ แปลว่า
วิวัฒ แปลว่า
[วิวัฒน์]
ดุลญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ให้เท่ากัน
นภรณ์ แปลว่า
[ณภรณ์]
ธิติภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
นิจฉราภรณ์ แปลว่า
เครื่องปรดับอันรุ่งเรือง
นันทิชาภรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อค้ำจุนความสุข
ธัญทิภรณ์ แปลว่า
ตรีญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ทั้ง ๓ ประการ
ณัทภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนผู้ให้ความรู้
ทิพาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของเทวดา
นัทชาภรณ์ แปลว่า
[นัชชาภรณ์]
เสวต แปลว่า
[เศวต]
นิรัชภรณ์ แปลว่า
[นรัชภรณ์]
ธรรญภรณ์ แปลว่า
[ธัญญภรณ์]
บุปผชาติ แปลว่า
ดอกไม้
ณัฐิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้
ทวิทย์ แปลว่า
[ทวิช]
นิโรจน์ แปลว่า
ไม่รุ่งเรือง->[นิโรธ]
พามิลา แปลว่า
ภาณุวัต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความประพฤติ,ผู้มีความประพฤติอันรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
วรทัต แปลว่า
ผู้ให้ในสิ่งประเสริฐ
โรจ แปลว่า
รุ่งเรือง สว่าง สุกใส
พัฏฐรินธร แปลว่า
[ภัทรินทร]
อนุชสรา แปลว่า
เทวดาผู้เกิดภายหลัง
พรรณรัตน์ แปลว่า
ผิวพรรรณผ่องใสยิ่ง
ปันชนก แปลว่า
[ปัณณชนก]
ธนิณัช แปลว่า
สิริปรียา แปลว่า
เป็นที่รักอันงดงาม
ดลฤทัย แปลว่า
ดลใจ,มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทํา
ดรัลรัช แปลว่า
ผู้มีทับทิมเป็นสมบัติ
ดรัลภรณ์ แปลว่า
ผู้รักษาทับทิม
หนูสอน แปลว่า
ดลพัชร์ แปลว่า
บันดาลเพชร,เพชรที่เนรมิตขึ้น
ศิริชดา แปลว่า
[ศิริชฎา]
ธามณ์ แปลว่า
[ธาม]
ธมลกร แปลว่า
ผู้สร้างความงดงาม
พงศ์ธนวัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญในทรัพย์
ธมลกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันงดงาม
ธมลรัศม์ แปลว่า
รัศมีอันงดงาม
ธมลภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ความงดงาม
ธมนธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ความงาม
ธมนธร์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามความบริสุทธิ์
ธมนธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
ธมนพร แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธมลพร แปลว่า
ผู้งดงามและประเสริฐ
พรรณรมล แปลว่า
[พรรณรมณ]
วณพร แปลว่า
ฝีหนองที่ประเสริฐ->[วรรณพร]
นงค์นวล แปลว่า
หญิงผู้มีผิวขาวนวล
นงพรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวงาม
นตพร แปลว่า
[นทพร]
นรนันท์ แปลว่า
คนผู้มีความยินดี
ทิพชานาภา แปลว่า
[ทิพชานภา]
สำรวง แปลว่า
ทวีวัฒ แปลว่า
[ทวีวัฒน์]
พลธสิทธิ์ แปลว่า
[พลสิทธิ์]
วินิต แปลว่า
ฝึกหัด,อบรม
ดลฎา แปลว่า
[ดลรดา]
สกุลณา แปลว่า
[สกุณา]
ธัณธรณ์ แปลว่า
[ธันย์ธร]
ธันย์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
วรัณธร แปลว่า
[วรันธร]
ภวรัศม์ แปลว่า
การเกิดแสงสว่าง
นวรัศม์ แปลว่า
รัศมี ๙ ประการ
นรรัศม์ แปลว่า
คนผู้รุ่งเรือง
พลอยรัศม์ แปลว่า
รัศมีของพลอย
พลอยรัตน แปลว่า
พลอยอันเป็นแก้วมณี
ศกลธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความบริบูรณ์
ศรัณรัศม์ แปลว่า
[ศรัณย์รัศม์]
ศรัณรัช แปลว่า
[ศรัณย์รัช]
พรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นเลิศ
อรรชัย แปลว่า
[อรรถชัย]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี