");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32201-32300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิวาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพระอิศวร
นรพร แปลว่า
คนผู้ประเสริฐ
ภณพร แปลว่า
การพูดที่ประเสริฐ
สุจาริณีพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
สุจาริณีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
นัทธ์ชนัน แปลว่า
ให้เกิดความผูกพัน
นัสธินันท์ แปลว่า
[นัทธินันท์]
สุชนา แปลว่า
คนดี
สุนิทรา แปลว่า
ผู้นอนหลับดี
บุณย์วิรุฬห์ แปลว่า
ผู้เจริญในความดี
สุวิน แปลว่า
[สุวินท์]
ปัญจา แปลว่า
ห้า
พิศณุพงศ์ แปลว่า
[พิษณุพงศ์]
อภิสัณห์ แปลว่า
บุรุษผู้มีความสุภาพอ่อนโยนยิ่ง
พิณญาดา แปลว่า
พิณของนักปราชญ์, ผู้มีความรอบรู้เรื่องพิณ
อิษฏา แปลว่า
น่าปรารถนา
อรรถพบ แปลว่า
รู้ประโยชน์
ยาธิดา แปลว่า
ยาของลูกสาว
อภัยพร แปลว่า
ความไม่มีภัยอันประเสริฐ
ณัฏฐยาน์ แปลว่า
วิธีที่จะไปสู่ความรู้ของนักปราชญ์
ไพรทิพย์ แปลว่า
ป่าของเทวดา
นัทธินันท์ แปลว่า
ผู้พอใจในความผูกพัน
ธนศิษฏ์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เหนือคนอื่น
สุวินท์ แปลว่า
ผู้ได้สิ่งดี
เปี่ยมปิยรมย์ แปลว่า
เป็นที่รักที่รื่นรมย์ยิ่ง
ช่วง แปลว่า
สว่าง, รุ่งโรจน์
ภัชธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการจำแนก
พรหมเทพ แปลว่า
เทวดาผู้มีจิตแผ่กว้างไป, เทวดาผู้เจริญ
ประภาพัชร แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่อยู่ในกรอบ
ทิพย์กฤตาภร แปลว่า
ผุ้ที่ได้รับการคุ้มครองจากเทวดา
รพิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่รุ่งเรือง,ดวงแก้วของพระอาทิตย์
ณัฏกฤตา แปลว่า
[ณัฐกฤตา]
อภิณห์ชภัค แปลว่า
นิยุดา แปลว่า
ประกอบการ, ขยันขันแข็ง
นิรัชกร แปลว่า
ผู้สร้างความบริสุทธิ์
มาธาวีย์ แปลว่า
[เมธาวี]
อิซาฮา แปลว่า
ปูรณ์พิสุทธิ์ แปลว่า
ความบรสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยม
รัตติยาภร์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งกลางคืน
อามัส แปลว่า
วารีรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาน้ำ
อรไท แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
นภมาศ แปลว่า
ฟ้าทอง
พายุพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่รวดเร็วดุจลมพายุ
ณัชธันยาพร แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และมีโชคอันประเสริฐ
ธิศยาวรรณ แปลว่า
นัตศิริ แปลว่า
ผีบรรพบุรุษของชาวพม่าที่นำพาความเจริญ->[ณัฏฐ์ศิริ]
ภัทชานันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในความเจริญ
นิตยารดา แปลว่า
ผู้มีความยินดีเสมอ
ปุญณิศา แปลว่า
ผู้มีบุญและมีความรู้มาก,ผู้มีบุญและมีปัญญามาก
นวมน แปลว่า
ใจที่ร่าเริง, ดวงใจทั้ง ๙
ณัฏฐ์ศิริ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
วีระวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
มาธิณี แปลว่า
[เมธินี]
สุทธษนันท์ แปลว่า
[สุทธนันท์]
ศรนุสิทธิ์ แปลว่า
[ศรานุสิทธิ์]
วสุวัชร แปลว่า
เพชรของเทวดา
ปิยะวัฒร์ แปลว่า
[ปิยวัฒน์]
เขตร์ แปลว่า
[เขต]
อิราวัต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีดุจพระลักษมี
ธวัตร์ชัย แปลว่า
[ธวัชชัย]
นิวัตร์ แปลว่า
ผู้ปราศจากหน้าที่->[นิวัต]
สุธนัย แปลว่า
ผู้มีทรัพย์สมบัติที่ดี
ธันยวัตร์ แปลว่า
ผู้เจริญในหน้าที่
สุทธนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
เรวัตร์ แปลว่า
[เรวัต]
สุชานา แปลว่า
[สุชนา]
ศรานุสิทธิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งศร
ณฐรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นนักปราชญ์
พัธราวรรณ แปลว่า
[พัชราวรรณ]
ทรัพยะ แปลว่า
เงินตรา, สิ่งมีค่าโดยปริยาย
บุญเจริญ แปลว่า
ความดีที่งอกงาม
ฐนัญดา แปลว่า
สวาด แปลว่า
ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด
สายสัมพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันกันมาช้านาน, ความเกี่ยวข้องเป็นมิตรไมตรี, มีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกันมาช้านาน
ระบอบ แปลว่า
แบบอย่าง ธรรมเนียม
ณัฏฐ์ชัชฎา แปลว่า
[ณัฏฐ์ชฎา]
เอกณัฎฐ แปลว่า
[เอกณัฏฐ]
มิกิคุณ แปลว่า
ณัฏฐ์ชฎา แปลว่า
ชฎาของนักปราชญ์
เอกณัฏฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง
มัฐฒนันท์ แปลว่า
[ณัฐนันท์]
ทิษณุ แปลว่า
[พิษณุ]
ธรารดา แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยินดี
วณิชา แปลว่า
ผู้ทำการค้าขาย
ธนินพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
พิสุท แปลว่า
[พิสุทธิ์]
ทองประกาย แปลว่า
ทองที่แวววาว
ธนาวัตร์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติเป็นทรัพย์
นาฏรพี แปลว่า
หญิงที่งดงามและรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
สิรินภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงดงามของท้องฟ้า
ธนันชฎา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และชฎา
ณัฏฐกัญดา แปลว่า
[ณัฏฐกัญญา]
มะลิยา แปลว่า
ต้นมะลิที่เป็นยา
แพรธารทอง แปลว่า
ผ้าแพรและสายน้ำทอง
มิกิ แปลว่า
ประสานชัย แปลว่า
ผู้เชื่อมต่อชัยชนะ
พิมพ์สุรี แปลว่า
ผู้ที่มีเทวดาเป็นแบบอย่าง
อรศศิพัชร์ แปลว่า
หญิงผู้คุณค่าดุจเพชรของพระจันทร์
มัชฌัตตา แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี