");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32101-32200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รณกิตติ แปลว่า
การรบที่สร้างชื่อเสียง
ณัฐจิราพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐตลอดกาล
ปตฤญญา แปลว่า
[ปฏิญญา]
สุภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่ดี
ฐิตยากาญจน์ แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคงดุจทองคำ, หญิงผู้มีความมั่นคงในทองคำ
พัธลดา แปลว่า
[พัทธลดา]
แพรลดา แปลว่า
ผ้าแพรที่งดงาม
ราเชน แปลว่า
[ราเชนทร์]
สอาด แปลว่า
[สะอาด]
ม่วง แปลว่า
สีม่วง
พัทธลดา แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยเชื้อสาย
พงศ์สิริกรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กระทำในสิ่งเป็นมงคล
ทิพย์ภาดา แปลว่า
พี่ชายหรือน้องชายของเทวดา
ศรีอริยา แปลว่า
ผู้เจริญและงดงามยิ่ง
ประภามน แปลว่า
ใจที่สว่าง
พัศกร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจ
ศุขกัญญา แปลว่า
หญิงผู้มีความสุขความสบาย
มณฑิราวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายพระราชา
ประอร แปลว่า
งาม
อารตี แปลว่า
ผู้งดเว้นจากความชั่ว, ผู้ยินดียิ่ง
สายัันห์ แปลว่า
[สายัณห์]
อาตี แปลว่า
[อารตี]
ดำ แปลว่า
สีดำ
วิษณุรัก แปลว่า
ความรักของพระนารายณ์->[วิษณุรักษ์]
นาฎธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้งดงามยิ่ง
ธัญทวี แปลว่า
โชคที่เพิ่มขึ้น
ศิวรักษ์ แปลว่า
ผู้ที่พระอิศวรคุ้มครอง
อรุณรุ่ง แปลว่า
ยามเช้า
นาฏญาทิพย์ แปลว่า
หญิงสาวสวยที่มีความรู้ของเทวดา
วีระพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
ประนุช แปลว่า
นนทณัฏฐ์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
วารินี แปลว่า
ธัญมณี แปลว่า
โชคอันมีคุณค่ายิ่ง, แก้วที่ดี
ธณรรภรณ์ แปลว่า
[ธนัญญาภรณ์]
เดือนเพ็ญศรี แปลว่า
ผู้มีความงามดุจพระจันทร์เต็มดวง
พัฒน์ตินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ ๓ ประการ
นฤทิ์ศักดิ์ แปลว่า
[นฤทธิศักดิ์]
พัศฏ์ธนันท์ แปลว่า
[พัศธนัน]
สุทธิสิงห์ แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจราชสีห์
สุทธิคุณ แปลว่า
ความดีอันบริสุทธิ์
พิเชษฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่
นัฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความพินาศ->[ณัฐพงศ์]
เด่นคุณ แปลว่า
ความดีที่เห็นชัดมาก
นำเพชร แปลว่า
นำเอาเพชร
สุทธิเดช แปลว่า
อำนาจที่บริสุทธิ์
พิมพ์พัชชา แปลว่า
แบบอย่างของชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
เมทิตา แปลว่า
แม่ผู้รุ่งเรือง, รุ่งเรืองดุจมารดา
พรมมี แปลว่า
มีพรม
ตกานต์ แปลว่า
[ตระการ]
ศุภพิช แปลว่า
ความรู้อันเป็นมงคล
นิราภร แปลว่า
ไม่มีการค้ำจุน->[นรภร]
เมธาวีย์ แปลว่า
[เมธาวี]
มณธา แปลว่า
[มณฑา]
ปารัชนารา แปลว่า
รุ่งเรืองดุจทองคำ, รุ่งเรืองด้วยทองคำ
วฤทัย แปลว่า
[วรฤทัย]
สุจิตต์ทิพย์ แปลว่า
ผู้ที่ใจดีเหมือนใจของเทวดา
สุนันพร แปลว่า
[สุนันทพร]
ภูธาสิทธิ์ แปลว่า
[ภูธราสิทธิ์]
นรภร แปลว่า
คนที่ค้ำจุน
ต้นกล้า แปลว่า
ต้นอ่อนของพืช
นฤทธิศักดิ์ แปลว่า
คนที่มีอำนาจแห่งความสำเร็จ
สุนันทพร แปลว่า
ผู้ยินดียิ่งในความประเสริฐ
สุนันทาพร แปลว่า
พรจากพระสุนันทาเทวี
ภูธราสิทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันชอบธรรมของพระเจ้าแผ่นดิน
นัชชาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแม่น้ำ
นัฐวุธ แปลว่า
[ณัฏฐาวุธ]
นัทสุดา แปลว่า
[ณัทสุดา]
อารยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งความเจริญ
ณัฏฐ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวของนักปราชญ์
ณัฏฐาวุธ แปลว่า
อาวุธของนักปราชญ์,ความรู้
ณัทสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ธนิศรญ์ แปลว่า
[ธนิศร]
ธนิศรชญ์ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์และมีความรู้
อภิเษก แปลว่า
แต่งตั้งโดยการทําพิธีรดนํ้า
พัทธธารี แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยสายน้ำ
ปุณยิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความดี, ผู้มีบุญที่ยิ่งใหญ่
นิษฐนันท์ แปลว่า
ความสำเร็จที่น่ายินดี
ทิวาพรรณ แปลว่า
ผุ้มีผิวพรรณผ่องใส
ภูพาน แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
เอกภูมิ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในแผ่นดิน
เอกเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจเป็นหนึ่ง
วาลวิชนี แปลว่า
พัดกับแส้ขนจามรีถือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์อย่างหนึ่งในเบญจราชกกุธภัณฑ์
วารัตดา แปลว่า
สุปกรณ์ แปลว่า
หนังสือที่ดี
ปริยภัทร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
พุฒิพัตน์ แปลว่า
[พุฒิพัฒน์]
พัทธจารี แปลว่า
ผูกพันด้วยความประพฤติ
นาถวัฒน์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ยุวธิดา แปลว่า
ลูกสาววัยเยาว์
สิมมะลา แปลว่า
ณัฐศิริ แปลว่า
ผู้งดงามดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้งดงาม
โสมศิริลักษณ์ แปลว่า
พระจันทร์ที่มีลักษณะงดงามยิ่ง
นนท์พัฒน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
พัทจารี แปลว่า
[พัทธจารี]
พัทธารี แปลว่า
[พัทธธารี]
อิงลดา แปลว่า
แนบเชื้อสาย
สลิษา แปลว่า
[สริศา]
ณิรินท์ แปลว่า
[นิริน]
สริศา แปลว่า
เจ้าแห่งศร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี