");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32001-32100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รัตนภรน์ แปลว่า
[รัตนภรณ์]
พิชยวิชช์ แปลว่า
ผู้ชนะในความรู้อันยิ่งใหญ่
อรอุสา แปลว่า
หญิงผู้สวยงามดุจสมัน
นนทกา แปลว่า
[นนทกานต์]
อนลัส แปลว่า
ผู้ไม่เกียจคร้าน, ผู้มีความเพียร
วันทิพา แปลว่า
วัน
ณัฐณพัศ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้เป็นอำนาจ
พิมพ์ปวีน์ แปลว่า
[พิมพ์ปวีณ์]
ปรางค์ฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของเจดีย์, ฉัตรและเจดีย์
วเรณยา แปลว่า
ผู้ประเสริฐสุด
พาณีนันทน์ แปลว่า
ถ้อยคำอันพึงใจ
พันธิรา แปลว่า
มากด้วยนักปราชญ์
ธนันภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนทรัพย์
นิดารัตน์ แปลว่า
ผู้ได้รับการการแนะนำที่มีค่ายิ่ง
ณรงศักดิ์ แปลว่า
[ณรงค์ศักดิ์]
ธัมรงค์ แปลว่า
สีแห่งความดี
มณีนาฏ แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจแก้วมณี
พิมพัฒน์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความเจริญ
ศรสิงห์ แปลว่า
ศรที่มีความน่าเกรงขาม
พากเพียร แปลว่า
มีความพยายาม
ลัดดาองอาจ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
สมพรรัตน์ แปลว่า
เสมอด้วยพรอันมีค่า
วรรโณ แปลว่า
ชนชั้น
รุจจิรา แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดกาล
ทินพันธ์ แปลว่า
วันแห่งความผูกพัน, มีความผูกพัน
บรรดาล แปลว่า
[บันดาล]
อริย์กร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
สิณีรัฐนัน แปลว่า
[สินีรัฐนันท์]
ธีเดช แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ณัฐธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันมั่นคง
ปวิตา แปลว่า
[ปวิตรา]
บุญจิรา แปลว่า
ความดีที่คงอยู่ตลอดกาล
เนตรนภัสชยานันท์ แปลว่า
ภาฆิน แปลว่า
[ภาคิน]
พิมมณี แปลว่า
แก้วมณีที่เป็นแบบอย่าง
พลอยนุช แปลว่า
พลอยของน้องสาว น้องสาวผู้มีคุณค่า
ธัญนนทร์ แปลว่า
[ธัญนนท์]
กฤติศ์ แปลว่า
[กฤศ]
ณัฐณา แปลว่า
มาฆะ แปลว่า
ชื่อนักษัตรฤกษ์ที่ ๑๐, ชื่อเดือน ๓ ในระบบจันทรคติ
ณัฐโชติกานต์ แปลว่า
ผู้มีความรักอันรุ่งเรืองเช่นนักปราชญ์
ปัทเสาวคนธ์ แปลว่า
[ปัทมเสาวคนธ์]
สุฑามาศ แปลว่า
[สุธามาศ]
ศาริสา แปลว่า
[สาริศา]
ณัฐิวุฒิ แปลว่า
[ณัฐวุฒิ]
อิทธิสิทธิ์ แปลว่า
มีความสำเร็จและความเจริญงอกงาม
ศักดิ์ดี แปลว่า
มีอำนาจที่ดี
ณภัสภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างแห่งความรู้
วัชโรธร แปลว่า
พรพิลัย แปลว่า
ความปรารถนาให้พินาศ->[พรพิไล]
ฐณฐ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความเป็นปราชญ์
นัฐปภัสร์ แปลว่า
[ณัฐปภัสร์]
เปี่ยมสิรีย์ แปลว่า
[เปี่ยมสิรี]
ทรงกิตติ แปลว่า
ดำรงชื่อเสียง
อามร แปลว่า
[อมร]
ศิวชนม์ แปลว่า
ผู้มชีวิตที่ปราศจากกิเลสและเครื่องเศร้าหมอง
ศิษฐ์ณพิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งเหนือคนอื่น
มะลุรี แปลว่า
ภา แปลว่า
แสงสว่าง
พงษ์ปากรณ์ แปลว่า
[พงษ์ปกรณ์]
พรหมพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณที่บริสุทธิ์, เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
บรรรณพร แปลว่า
หนังสืออันประเสริฐ
เปี่ยมสิรี แปลว่า
ความงดงามที่เต็มบริบูรณ์
พงษ์ปกรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีตำรา
สุรนาถ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นที่พึ่ง
สินีรัฐนันท์ แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นที่ยินดีแก่ประเทศ
บันดาล แปลว่า
ห้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ธัญนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
ตปนิธิ แปลว่า
ผู้มีความเพียรอันเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสเป็นขุมทรัพย์
ปัทมเสาวคนธ์ แปลว่า
ดอกบัวที่มีกลิ่นหอม, มีกลินหอมดุจดอกบัว
ณภสร แปลว่า
[นภสร]
เปรมปรีดา แปลว่า
ความอิ่มใจยิ่ง
บุษยกร แปลว่า
รัศมีของกลุ่มนักษัตรฤกษ์ดาวดอกไม้
เจิด แปลว่า
เชิดชู
พันธุ์มิตร แปลว่า
เพื่อนที่ติดเนื่องกัน,เพื่อนสนิท
ศรัณย์ญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
พิษณุรักษ์ แปลว่า
ผู้ได้รับการคุ้มครองรักษาจากพระนารายณ์
ณกูล แปลว่า
ฝั่งแห่งความรู้
น่านน้ำ แปลว่า
พื้นที่ทางนํ้า, เขตทางนํ้า
แฟง แปลว่า
ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน
ณัฏฐนรี แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงในความรู้,นักปราชญ์สตรี
ณัฐฏ์ณภัทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณิชาภัฑร แปลว่า
[ณิชาภัทร]
สิรตาณ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันสูงสุด
ภาสิร์ตาณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันรุ่งเรืองและสูงสุด
สุวิศิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศยิ่ง
สุวพัชญ์ แปลว่า
กรอบที่ดี
วัตร แปลว่า
หน้าที่
รณกิตติ์ แปลว่า
การรบที่สร้างชื่อเสียง
ราษฎร แปลว่า
ประชาชน, พลเมือง
ปวรศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ไพศรี แปลว่า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยในอดีตที่แสดงความรุ่งเรือง
รวมพล แปลว่า
รวมกำลังพลเข้าด้วยกัน
วรารุจ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองและประเสรืฐ
สหวรัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้สิ่งประเสริฐร่วมกัน
รณกิต แปลว่า
[รณกิตติ์]
อิงคณิชาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
อิสริย์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
เตชภณ แปลว่า
คำพูดที่มีอำนาจ
วิจิตรี แปลว่า
ความงดงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี