");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31901-32000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พรสัญญ์ แปลว่า
เครื่องหมายอันประเสริฐ
สวรุจ แปลว่า
ตนที่รุ่งเรือง, ความรุ่งเรืองแห่งตน
ปัทมราช แปลว่า
พลอยสีแดง
ภาสิตา แปลว่า
รอยยิ้มที่รุ่งเรือง
พันนา แปลว่า
ผู้มีนามาก
พิวัฒน์ชาตา แปลว่า
ชะตาที่รุ่งเรืองมาก
ศรีคำรุ้ง แปลว่า
รุ้งที่งดงามดั่งทอง
รัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสมบัติ
อนิรุทธิ์ แปลว่า
[อนิรุทธ์]
ปุณพิทักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความบริบูรณ์
เรืองวิทย์ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความรู้
สุมลฑา แปลว่า
[สุมณฑา]
มลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ไม่บริสุทธิ์->[วิมลรัตน์]
ดิษฐญา แปลว่า
ท่าน้ำแห่งความรู้
ธีญชนก แปลว่า
[ธีรชนก]
ฐปนัฐ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความวินาศ->[ฐปณัฐ]
สุวภัทร์ แปลว่า
มีความงามอันประเสริฐ
ศรีอัมรา แปลว่า
ท้องฟ้าที่งดงาม
ปารมีน แปลว่า
[ปารมี]
ธนญชัย แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
ปุญพิทักษ์ แปลว่า
ความดีที่คุ้มครองรักษา
ปุณยพิทักษ์ แปลว่า
ความดีที่คุ้มครองรักษา
ปุญญพิทักษ์ แปลว่า
ความดีที่คุ้มครองรักษา
ปุญญ์พิทักษ์ แปลว่า
ความดีที่คุ้มครองรักษา
ไอย์รรินทร์ แปลว่า
[ไอยวรินทร์]
อภิรุจ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
นิลิน แปลว่า
[นลิน]
ฐฐิพิมพ์ แปลว่า
[ฐิติพิมพ์]
อภิรตา แปลว่า
ผู้ยินดียิ่ง
ธัญญาภัคร แปลว่า
เจ้าแห่งแสงสว่างของโชค
อภิวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
ฐปณัฐ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
มกรา แปลว่า
เดือนมกราคม, แพะทะเล
ฐิติพิมพ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในการเป็นแบบอย่าง
รักสินันญา แปลว่า
ธีรชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดนักปราชญ์
รวีนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
พัชร์ธมน แปลว่า
งดงามเหมือนเพชร
วิไลวิมล แปลว่า
ความงดงามและบริสุทธิ์
พัฐ แปลว่า
มีความสามารถ
ปรียฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่รัก
สิทธร แปลว่า
[สิทธิ์ธร]
โรจน์ศุภรัชต์ แปลว่า
เงินที่รุ่งเรืองและงดงาม
ริทธี แปลว่า
[ฤทธี]
ภัชรณาวี แปลว่า
[ภัชนาวี]
ณัฐการ แปลว่า
งานของนักปราชญ์
รัสติยา แปลว่า
[รัตติยา]
พัสสราภรณ์ แปลว่า
ผู้มีฝนและศรเป็นเครื่องประดับ
สุทัศน์ชัย แปลว่า
ผู้แยกแยะดีและมีชัยชนะ
โนรี แปลว่า
ชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปร่างเหมือนนกแก้ว แต่ขนแดง
สุมิตตรา แปลว่า
[สุมิตรา]
ภัชนาวี แปลว่า
ผู้จำแนกเรือ
ปรมินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
วัชริยา แปลว่า
เพชร
นิชคุณ แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นของตนเอง
สุพรรณณดา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมีค่ายิ่ง
พูนทิวา แปลว่า
กลางวันที่เพิ่มขึ้น
ปรางค์กวี แปลว่า
นักปราชญ์และเจดีย์
ประกิจต์ แปลว่า
[ประกิต]
ณฐมนพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีใจประเสริฐ
ปรมิน แปลว่า
[ปรมินทร์]
ตรีวิทย์ แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
สพิน แปลว่า
พรศีร แปลว่า
ความประเสริฐอันสูงสุด
ทนันภรณ์ แปลว่า
[ธนันภรณ์]
วีระสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้กล้าหาญ
ฐานัน แปลว่า
[ฐานันตร์]
อรเดช แปลว่า
หญิงผู้มีอำนาจ
พานชัย แปลว่า
พานแห่งชัยชนะ
สุคณฑ์ทิพย์ แปลว่า
[สุคนธ์ทิพย์]
สุวัณดี แปลว่า
ผู้ดีด้วยแผลหนอง->[สุวรรณดี]
อัญชลิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำและมีความรู้
รุ่งวิภา แปลว่า
ยามเช้าที่งดงาม
ธมนภัฏฐ์ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความเป็นบ่าวเพือขจัดความมัวมอง
ยุพงษ์ แปลว่า
ผู้ส่งเสริมวงศ์ตระกูล
มิ่งฟ้า แปลว่า
พระราชา
ฐาปภาภัทร แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในแสงสว่างอันประเสริฐ
ทรงกลดภพ แปลว่า
ภัทรภณธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ด้วยคำพูดอันประเสริฐ
ณักษ์ธนัฏฐ์ แปลว่า
ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์และก้าวไปข้างหน้า
สุเชน แปลว่า
ผู้ชนะ
รุ่งแสง แปลว่า
แสงสว่างที่รุ่งเรือง
เจตน์ แปลว่า
ความคิด
เปรมริดา แปลว่า
[เปรมปรีดา]
ณัฐเมศร์ แปลว่า
ปรียนิตย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักเสมอ
ภัสร์สรณ์ แปลว่า
ผู้มีที่พึ่งอันรุ่งเรือง
สุธาณิษา แปลว่า
[สุธานิศา]
ศรัณญาณ์ แปลว่า
[ศรัณย์ญาณ์]
เทียนแสง แปลว่า
เทียนที่ให้แสงสว่าง
อนุมา แปลว่า
พระจันทร์ดวงน้อย
บุศกร แปลว่า
[บุษยกร]
มังกรทอง แปลว่า
มังกรทอง
ภัทรกานต์ แปลว่า
ความรักอันประเสริฐ
พสุสรณ์ แปลว่า
ผู้มีเทวดาเป็นที่พึ่ง
พัชร์รัมภา แปลว่า
เพชรของนางฟ้า
ธัญชนุตม์ แปลว่า
ผู้มีโชคที่ดีกว่าคนอื่น
พงศ์สิริ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม
เปรมสุข แปลว่า
ความอิ่มใจยิ่ง
พุทธมาศ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งมีค่ายิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี