");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31801-31900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วุตธิชัย แปลว่า
[วุฒิชัย]
ปัญจมณภัทร แปลว่า
ความงดงามในความรู้ ๕ ประการ
ภาม แปลว่า
เดช,อำนาจ
พุทธิชาต แปลว่า
เกิดมามีปัญญา
ปันจมนพัทร แปลว่า
[ปัญจมณภัทร]
อัครวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่
เสกสันติ์ แปลว่า
เนรมิตความสงบ
์ภควัฒน์ แปลว่า
เจริญในโชค
ธันยญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
วิลัยวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้พินาศ->[วิไลวรรณ]
ระพีประภัสสร์ แปลว่า
แสงเลื่อมพรายของพระอาทิตย์
บุณยภา แปลว่า
แสงสว่างของความดี
ฐาณุตม์ แปลว่า
[ฐานุตม์]
ณภัคมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในโชคและความรู้
ปัญญพนต์ แปลว่า
ผู้มีปัญญา
เดชานราจิต แปลว่า
อำนาจจิตของคน
อิทธิมน แปลว่า
ใจที่มีความเจริญ
รินทร์ดา แปลว่า
ปิยรจ แปลว่า
[ปิยรจน์]
สะสิ แปลว่า
[ศศิ]
ปิยรมย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและงดงาม
เมณชา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการทำให้เกิดความรู้
ปิยะวดี แปลว่า
เป็นที่รัก
ปิยรจน์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและงดงาม
สมิทธ์ทิฎา แปลว่า
[สมิทธ์ธิดา]
วรุฑ แปลว่า
[วรุตม์]
พัทธีราห์ แปลว่า
[ภัทธีรา]
พัทธ์ธีราห์ แปลว่า
[พัทธ์ธีรา]
ภักดิ์ประไพ แปลว่า
ผู้มีความภักดีอันงดงาม
เพชรพัฒน์ แปลว่า
เจริญดุจเพชร
สุวิภัชร แปลว่า
[สุวิพัชร]
สมิทธ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประสบความสำเร็จ
ภัทธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
สุมนต์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่น่าหลงไหลยิ่ง
สรันพร แปลว่า
[สรัญพร]
สรัญพร แปลว่า
ความรู้เรื่องศรอันประเสริฐ
ธัญชนิศรา แปลว่า
คนผู้เป็นใหญ่และประเสริฐ
สุวิพัชร แปลว่า
เพชรวิเศษ
วรีฉัตร์ แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐ,ฉัตรที่ประเสริฐ
บุษวรรณ แปลว่า
[บุษยวรรณ]
สริวัฒน์ แปลว่า
เจริญในความงาม
วิกรม์ แปลว่า
เก่งกล้า ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ มีชัยชนะ
ดุลยวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
ปภัทศิณา แปลว่า
[ประภัสสร์ศิริณา]
ปรีดิ์ลภัส แปลว่า
ลาภที่น่ายินดี
ทัศนันท์ชล แปลว่า
ความยินดีในน้ำ ๑๐ ประการ
อุมากรณ์ แปลว่า
การกระทำของพระอุมาเทวดี
ปฏิพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่เฉพาะ
นิลกาฬ แปลว่า
พลอยสีน้ำเงิน
นพชพรรณ แปลว่า
การเกิดขึ้นของผิวพรรณงาม ๙ ประการ
ฐิตาวรินทร์ แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเจ้าแห่งความดี
ธานนท์ แปลว่า
[ธนานนท์]
นวสร แปลว่า
ศรทั้ง ๙
ธัญภัส แปลว่า
รัศมีอันประเสริฐ
สุมลทา แปลว่า
ผุทาตัวด้วยสิ่งมัวหมอง->[สุมณฑา]
ธนาชาต แปลว่า
การเกิดขึ้นแห่งทรัพย์
ณัฐพศุตม์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
ประภัสสร์ศิริณา แปลว่า
กลางคืนอันบริสุทธิ์
บุษยวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่องดุจดอกบัว
ธีรรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของนักปราชญ์
นิอาลี แปลว่า
ไอย์ลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
อคิน แปลว่า
พระอาทิตย์
พัณณ์สุภา แปลว่า
ผิวพรรณอันงดงาม
พีริสา แปลว่า
เจ้าแห่งความเพียร
บุญญาชาต แปลว่า
ผู้เกิดมามีบุญ
ดลพัทร แปลว่า
[ดลภัทร]
อจลวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคง
อดิกันต์ แปลว่า
น่ารักมาก
อธิยุต แปลว่า
ประกอบความเป็นใหญ่
อเนชา แปลว่า
ผู้ไม่หวั่นไหว
ธนันพัฒน์ แปลว่า
ผู้เกิดจากทรัพย์และมีความเจริญ
อภิชัจ แปลว่า
[อภิชัช]
อภิยุต แปลว่า
ประกอบความยิ่งใหญ่
อภิรจ แปลว่า
[อภิรุจ]
พิมณาดา แปลว่า
[พิมพ์ญาดา]
อภิรต แปลว่า
ผู้ยินดียิ่ง
นวัญญา แปลว่า
ความรู้ ๙ ประการ
ธิดาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งลูกสาว,ผู้เลี้ยงดูลูกสาว
บัวไข แปลว่า
นูรียา แปลว่า
นูสรียา แปลว่า
ธัชกรณ์ แปลว่า
ผู้ทำธง
รมณวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
นูรีย๊ะ แปลว่า
เนรุการ แปลว่า
วัลย์ลดา แปลว่า
เชื้อสาย
รุ่งรามิล แปลว่า
กามเทพผู้รุ่งเรือง,ผู้รุ่งเรืองดั่งกามเทพ
พิมพ์ประไพ แปลว่า
แบบอย่างอันงดงาม
วิริทธ์พล แปลว่า
[วิริทธิ์พล]
ณภัทร์วรัญญ์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้ยิ่ง
อรชุน แปลว่า
ไม้รกฟ้า ขาว ใส
มะริสา แปลว่า
[มาริสา]
รัตน์มณี แปลว่า
แก้วมีค่า
อาคิน แปลว่า
[อคิน]
ธนบูร์ แปลว่า
[ธนบูรณ์]
รุ่งพิศ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดั่งทอง
ขรรค์ แปลว่า
ศัสตราชนิดหนึ่งมีคม ๒ ข้าง รูปคล้ายหอก ด้ามสั้น
วลีวัลย์ แปลว่า
เชื้อสาย
นวคุณ แปลว่า
ทองเนื้อเก้า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี