");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31701-31800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิริวิลาส แปลว่า
งดงามยิ่ง
อนวัทย์ แปลว่า
ไม่มีตำหนิ
อนุวิท แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
พิพัฒนธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
วรุณาทิตย์ แปลว่า
พระพิรุณ
ปุณณ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เต็มเปี่ยม
นคเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง
ธัญยพร แปลว่า
[ธันยพร]
ธณภัทร แปลว่า
[ธนภัทร]
ปณฐมน แปลว่า
[ณฐมน]
ภูวณัฏฐ์ แปลว่า
ปราชญ์ของแผ่นดิน
พิชาญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ มีความรอบรู้เหมือนนักปราชญ์
มณฑ์พิชญา แปลว่า
เครื่องประดับของนักปราชญ์
ศิลวัฒน์ แปลว่า
[ศิรวัฒน์]
เดชชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมามีอำนาจ
สุพิชญานิน แปลว่า
ผู้ทรงความรู้ดี
พรรณชนก แปลว่า
เชื้อสายของผู้ให้กำเนิด
พจนพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยคำพูด คำพูดที่เกี่ยวเนื่อง
ุเพชรปาณี แปลว่า
ลมหายใจอันมีค่ามากดุจเพชร
พิมาย แปลว่า
ผู้ปราศจากมายา
สรสรรต แปลว่า
[สรสัต]
พจพันธุ์ แปลว่า
[พจนพันธ์]
สุติมันต์ แปลว่า
[ชุติมันต์]
นนทชิต แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดี
สรสัต แปลว่า
ความดีงามของเทวดา
เปรมจิรัฏ แปลว่า
[เปรมจิรัฏฐ์]
รติพร แปลว่า
ความพอใจอันประเสริฐ
ฐสกฤษณ์ แปลว่า
ทดแทน แปลว่า
ตอบแทน ชดใช้หรือชดเชยสิ่งที่เสียไป
ทัศน์วรรณ แปลว่า
ความเห็นของเชื้อสาย
ยุรดา แปลว่า
ส่งเสริมความชอบใจ
สายอรุณ แปลว่า
ยามเช้า
เปรมจิรัฏฐ์ แปลว่า
มีความรักอันมั่นคง
ศิรวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญสูงสุด
่ณัฐพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีมา แปลว่า
มีปัญญา
พัฒนะ แปลว่า
ความเจริญ
สรัณรัตน์ แปลว่า
[สรัญรัตน์]
ปฏิมา แปลว่า
รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า
ภัทณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ประเสริฐดุจนักปราชญ์
สรัญรัตน์ แปลว่า
ความรู้เรื่องศรที่มีค่ายิ่ง
เนติกร แปลว่า
ผู้สร้างแบบแผน
สุรพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเทวดา, เทวดาผู้ประเสริฐ
วิรินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญ
สุภัทชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐยิ่ง
แพรวพิชชาฌ์ แปลว่า
[แพรวพิชชา]
ณสิชา แปลว่า
ผู้เกิดในความรู้
เดชาณัฐ แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ภานุภณ แปลว่า
คำพูดที่รุ่งเรือง
วิวัฒน์ชัย แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองและมีชัยชนะ
วิวัฒนไชย์ แปลว่า
ผู้ที่เจริญกว่า
วิวัฒน์ไชย แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองกว่า
ณหฤทธิ์ แปลว่า
[ณหฤษฎ์]
พฤกษร แปลว่า
[พฤกษา]
สุรัตติกาญจน์ แปลว่า
ทองที่ดีเวลากลางคืน
นิษิตา แปลว่า
[นิสิตา]
พรศิวะ แปลว่า
ความปราถนาของพระอิศวร
บุศรากร แปลว่า
อธิวัตน์ แปลว่า
[อธิวัฒน์]
พุทธิ แปลว่า
ปัญญา ความฉลาด
ภัทรณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณหฤษฎ์ แปลว่า
ความรู้ที่น่าชื่นชมยินดี
สารีย์ แปลว่า
[สารี]
วริยดา แปลว่า
ประเสริฐกว่าคนอื่นมาก
ดนุฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งตน
ดนุพลฤทธิ์ แปลว่า
พลังอำนาจของตน
ดลณฤทธิ์ แปลว่า
บันดาลด้วยอำนาจความรู้
ทัศน์นันท์ แปลว่า
ความคิดเห็นอัันเป็นที่น่ายินดี
นรฤทธิ์ แปลว่า
คนที่มีอำนาจ
เสกสุข แปลว่า
เนรมิตความสบาย
ปัญญาพนต์ แปลว่า
มีปัญญา
ฐิติฤทธิ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในอำนาจวิเศษ
ธิติภพ แปลว่า
ผู้มั่นคงดุจแผ่นดิน
นพวงค์ แปลว่า
[นพวงศ์]
ดลฤทธิ์ แปลว่า
บันดาลด้วยอำนาจวิเศษ
สาธนี แปลว่า
ให้สำเร็จประโยชน์
พุทธิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญา
พุทธิพงค์ แปลว่า
[พุทธิพงศ์]
วีระรัช แปลว่า
พระราชาที่มีความกล้าหาญ
ทัศนพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความคิด
ภูมิภวันดร์ แปลว่า
โลกหน้า
พิมพ์ปัณ แปลว่า
หนังสือที่เป็นแบบอย่าง
ภัทรสา แปลว่า
ความเหมาะสมอันเป็นเลิศ
ธนภัทท แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
บุญยพา แปลว่า
[บุณยภา]
ภูมิภวัน แปลว่า
[ภูมิภวันดร์]
ทินพัฒน์ แปลว่า
วันที่มีความเจริญ
วาทิตต์ แปลว่า
ผู้บรรเลงดนตรี
ณัชธิศร แปลว่า
ธนันวัฒน์ แปลว่า
ผุู้เจริญในทรัพย์
สมดี แปลว่า
มีความดีเสมอกัน
พุฒสรรค์ แปลว่า
สร้างความเจริญ
อิระวดี แปลว่า
ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในประเทศพม่า, มีน้ำ
เริงฤทธิ์ แปลว่า
ร่าเริงในอำนาจ
ดวงอัปสร แปลว่า
นางฟ้าที่รักยิ่ง
ณิชชาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความบริสุทธิ์และความเจริญ
ธันวญาดา แปลว่า
[ธันยญาดา]
สมิตธิ์ แปลว่า
[สมิทธิ์]
วรกัญญา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ณัชชาวีณ์ แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้เรื่องพิณ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี