");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31601-31700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฐปนกมล แปลว่า
ผู้มีใจแน่วแน่
แสนคม แปลว่า
คมมาก
พัชฌศรัณย์ แปลว่า
[พัชรศรัณย์]
ปุณชยวณิชย์ แปลว่า
ผู้ชนะในการค้าขายทั้งปวง
พัชรศรัณย์ แปลว่า
ผุู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ปัญจมนภัทร แปลว่า
ความเจริญแห่งใจทั้ง ๕ ประการ
อภิวัต แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประพฤติ
ศศิชานันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมาพอใจในพระจันทร์
อัครณี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
มณิภา แปลว่า
ประกายแก้ว, แสงสว่างของแก้วมณี, รัศมีของแก้วมณี
อิสรียะ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
นรบดี แปลว่า
พระราชา
พรนิรันดร์ แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
พรจิต แปลว่า
จิตใจที่ประเสริฐ
มาลาวัลย์ แปลว่า
เถาดอกไม้
นนทภัสร์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความประเสริฐ
สรัญธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ในความรู้เรื่องศร
ณภัทรวินท์ แปลว่า
ผู้พบความรู้อันประเสริฐ
ศุภักษ์ แปลว่า
อาหารดี
นนทณัฐ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
พงศ์นิธิ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีขุมทรัพย์
ธมลนุช แปลว่า
พุทธิมน แปลว่า
ใจที่เบิกบาน
วิริทธิพล แปลว่า
กำลังแห่งความสำเร็จอันประเสริฐ
พงษ์นิธิ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีขุมทรัพย์
ธัญภัทร์ แปลว่า
ผู้มีโชคอันประเสริฐ
พงศ์นิธิป แปลว่า
[พงศ์นิธิ]
ธนัชพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดจากทรัพย์
ภวดล แปลว่า
บัลดาลให้เกิดขึ้น
ณัฐรสุฎา แปลว่า
[ณัฐสุดา]
ภิญญาพัชร แปลว่า
มีความรู้ดั่งเพชร
บุพบท แปลว่า
คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อให้ทราบว่าคำหรือกลุ่มคำที่ตามหลังคำบุพบทนั้นเกี่ยวข้อง
บุเรงนอง แปลว่า
พระเจ้าบุเรงนองกะยอดินนรธา
ศุภัคณิภรณ์ แปลว่า
[สุภัคนิกร]
พรปภัทร แปลว่า
[พรประภัสร์]
รพิน แปลว่า
[รพินทร์]
ปาริส แปลว่า
[ปาริสา]
พรประภัสร์ แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
ดำรงค์ศักดิ์ แปลว่า
[ดำรงศักดิ์]
พงษ์พิทักษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ปกป้อง
ศภนุช แปลว่า
[ศุภนุช]
รพินทร์ แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
นพกฤต แปลว่า
ผู้ทำแล้ว ๙ อย่าง
พรรณชนัฐ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายอันมั่นคง
สุภัคนิกร แปลว่า
หมู่คนผู้ร่ำรวย
พรณโพยม แปลว่า
มีความรู้กว้างขวางและประเสริฐ
ธนดานันท์ แปลว่า
[ธนิดานันท์]
ธนิดานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความหนักแน่น
ทศลภ์ แปลว่า
เบญจศีล แปลว่า
ศีล ๕
ศิรเดช แปลว่า
มีอำนาจสูงสุด
หาญ แปลว่า
เก่ง กล้า
พศวีร แปลว่า
มีอำนาจและความกล้าหาญ
สุแสงเดือน แปลว่า
แสงจันทร์ที่งดงาม
สุธาสิรี แปลว่า
น้ำทิพย์อันเป็นมงคล
อัคเดช แปลว่า
มีอำนาจมาก
ธนัทฐ์อร แปลว่า
หญิงผู้ตั้งมั่นในความร่ำรวย
แจง แปลว่า
ชื่อต้นไม้ใช้ทำยา
สุธา แปลว่า
น้ำทิพย์, น้ำอมฤต, อาหารทิพย์, ของทิพย์
เพ็ชรัตน์ แปลว่า
[เพชรรัตน์]
พัสสิร์ดา แปลว่า
มีอำนาจสูงสุด
ธนะสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในทรัพย์
รัตนสมบูรณ์ แปลว่า
แก้วมีค่าที่ไม่มีตำหนิ
ธราธิเบศร์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธราธิเบศร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธราธิเบศ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธรานเรศ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
เศรษฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ธิณันชัย แปลว่า
[ธนัญชัย]
สุภัทชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญ
พัฒน์ฐากร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญอันมั่นคง
สุภานี แปลว่า
[สุภาณี]
ธันชพรรณ แปลว่า
[ธันยพรรณ]
ฮิเดกิ แปลว่า
สีหนาท แปลว่า
มีอำนาจดุจราชสีห์
ภัคนรินทร์ แปลว่า
ราชาโชค, โชคจากพระราชา
สิตกร แปลว่า
ผู้สร้างร้อยยิ้ม
อริสราพร แปลว่า
ผู้เหนือกว่าศัตรูและประเสริฐ
สุวลิส แปลว่า
นิชดนัย แปลว่า
ลูกชายของตนเอง
ปุญญวิชญ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในความดี
อธิปติชย์ แปลว่า
ผู้ชนะและเป็นใหญ่ในธรรม
พลอยพอใจ แปลว่า
มีความยินดีไปด้วย
พีรกร แปลว่า
ผู้สร้างความเพียร
เพียรพอใจ แปลว่า
มีความขยันเป็นที่น่าพอใจ
ธรรมวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ในธรรม
ธันยพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
วิสาขะ แปลว่า
วันเพ็ญเดือนหก
วริทธิ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
มาณวิกา แปลว่า
หญิงสาว, หญิงวัยรุ่น
พันธิพา แปลว่า
นำพาความผูกพัน
ภัทรปภา แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
ธนายศ แปลว่า
ทรัพย์ที่มีเกียรติคุณ
อรนิสภ์ แปลว่า
[อรนิษฐ์]
พิชญาภัทร์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ทิพยภัสสร์ แปลว่า
รัศมีของเทวดา
อัญนภัส แปลว่า
ความรู้ของเทวดา
ภีษม แปลว่า
บุตรของเจ้าแม่คงคาเทวี
วชิรวิทธ์ แปลว่า
[วชิรวิทย์]
อนิวัต แปลว่า
ผู้ไม่กลับไปกระทำความไม่ดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี