");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31401-31500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นิลวดี แปลว่า
นิล
ณิลวดี แปลว่า
[นิลวดี]
เรืองระวี แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
พวง แปลว่า
กลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่อยู่ร่วมขั้วเดียวกันหรือผูกมัดไว้รวมกัน
ภัทรานิษฏ์ แปลว่า
[ภัทรานิษฐ์]
บุสสดี แปลว่า
[ผุสดี]
ปิยะรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรัก
รวิศร แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่ ศรของพระอาทิตย์
มิรินดา แปลว่า
[มิลินท์]
มิริน แปลว่า
[มิลินท์]
ทศมิตร แปลว่า
มิตรทั้งสิบ
บัวบวร แปลว่า
บัวที่ประเสริฐ
ธันฐภัทร์ แปลว่า
[ธันย์ฐภัทร์]
ภิญญาธนันท์ แปลว่า
ความรู้ของเจ้าแห่งทรัพย์
ณัฐธดา แปลว่า
[ณัฐธิดา]
สรัญรุตม์ แปลว่า
วีระวัส แปลว่า
มีความกล้าหาญดุจฝน
อิสรีย แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ภายุพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ส่งเสริมความรุ่งเรือง
มท แปลว่า
เหล้า เน้าเมา ความลุ่มหลง
ณัฐณิชานนท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในความบริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ธันย์ฐภัทร์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในโชคอันประเสริฐ
ศิวรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นมงคล
เฟิร์น แปลว่า
เฟิร์น
ธัญสิณี แปลว่า
[ธัญสินี]
รัตน์เกล้า แปลว่า
แก้วมณีที่รัดผม
อมิตตา แปลว่า
ชื่อภรรยาของชูชก
สมบัลย์ แปลว่า
พรแสง แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ
สุนทรศิลป์ แปลว่า
ณัติฐิญา แปลว่า
[ณัฐฐิญา]
วิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเป็นเลิศ, ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
อรกรานต์ แปลว่า
หญิงผู้เคลื่อนไป
พิณพิชชา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เรื่องพิณ
ทานพ แปลว่า
อสูรจําพวกหนึ่งในนิยาย
อนงค์ธาร แปลว่า
ทรงไว้ในความเป็นหญิงงาม
เอื้อสิริ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่งดงาม
ณัฏกานต์ แปลว่า
[ณัฏฐกานต์]
นลชลกร แปลว่า
ผู้สร้างสายน้ำ
ณณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
นิตติยา แปลว่า
[นิตยา]
ปณตธนัตถ์ แปลว่า
ผู้นอบน้อมและสำเร็จในทรัพย์
นพสิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีความเป็นเลิศ ๙ ประการ
ปภัศเกศ แปลว่า
[ปภัสเกศ]
พรรษชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดฝน
พิณพิฌฌา แปลว่า
[พิณพิชชา]
รัตน์ตะวัน แปลว่า
รุ่งเรืองดุจดวงแก้วของพระอาทิตย์
สิปัญณัชญ์ แปลว่า
พุนพิน แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันวิษา แปลว่า
[วันวิสาข์]
ปณยา แปลว่า
สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร
ณัชกัญจน์ญา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่งดงามดั่งทอง
นิพิฐ แปลว่า
การตั้งมั่น การดำรงอยู่
ธนรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีทรัพย์
ณัฐปราย์ แปลว่า
ปาลิศา แปลว่า
เจ้าแห่งการคุ้มครองรักษา
ปุณธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความบริบูรณ์
สุชิรา แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญ
วรนิพิฐ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความประเสริฐ
พิชญ์ณัฐ แปลว่า
มีความรู้ดุจนักปราชญ์
ภูธนะ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน, พระราชา
ธันยพล แปลว่า
พลังแห่งความดี
สิริพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความดี
ธีร์ธัสต์ แปลว่า
[ธีธัช]
วรัญชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้อันประเสริฐ
ในปี แปลว่า
พัฆวีษ์ แปลว่า
[พัสวี]
ีระพีพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจพระอาทิตย์,พระอาทิตย์ผู้ประเสริฐ
นิรินธน์ แปลว่า
[นรินทร]
ปภา แปลว่า
แสงสว่าง ความรุ่งเรือง
ระเริงชล แปลว่า
ผู้สนุกสนานในน้ำ
ธนารัชต์ แปลว่า
มีเงินเป็นทรัพย์
ธนาทร แปลว่า
[ธนาธร]
ณาลัลณ์ แปลว่า
วัชรพร แปลว่า
ผู้มีความประเสริฐดุจเพชร
วงศ์ระวี แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์, เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
วุฒิฎา แปลว่า
[วุฒิภา]
ธมจรรณธร แปลว่า
[ธรรมจรรยธร]
สุชิ แปลว่า
[สุชีรา]
บุนส่ง แปลว่า
[บุญส่ง]
ปรินทร์พร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
สมพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเสมอ
รเณศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการรบ
ดาวเดือน แปลว่า
ดวงดาวและพระจันทร์
มนัสมน แปลว่า
ใจ
พุฒิชากาญจน์ แปลว่า
เกิดมาเจริญดุจทองคำ
อัษดร แปลว่า
[อัสดร]
พัทธสีมา แปลว่า
เขตที่สงฆ์กำหนดขึ้น มีหินเป็นเครื่องหมาย
สุวัจน์จนี แปลว่า
[สุวัจนี]
ปธุมมา แปลว่า
[ปทุมา]
อัตพงษ แปลว่า
เชื้อสายแห่งตน
สารกา แปลว่า
[สาริกา]
ธันกวี แปลว่า
[ธันย์กวี]
ธันนิภา แปลว่า
[ธันย์นิภา]
เพชรกัลยา แปลว่า
หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
ภิญญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความรู้
ณคณี แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นสิ่งติดตาม
จักษ์ แปลว่า
สุไลด๊ะ แปลว่า
มาณวี แปลว่า
[มานวีร์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี