");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31201-31300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พาทิน แปลว่า
นำพามาให้แล้ว
พรสุนีย์ แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงในความดีงามและประเสริฐ
พิราอร แปลว่า
หญิงผู้มีความเพียร
พิศุทธีรา แปลว่า
[พิศุทธิ์ธีรา]
พัฒนานิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จแห่งความเจริญ
พิศุทธิรา แปลว่า
[พิศุทธิรา]
พิศุทธิ์อร แปลว่า
หญิงผู้บริสุทธิ์ หญิงผู้ประกอบด้วยความดีงาม
พัฒนนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จในสิ่งที่งอกงาม
ภคนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จในโชค
มนชิต แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
มันตินี แปลว่า
หญิงที่มีปัญญา
มานีนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยความพากเพียร
รักษนรี แปลว่า
สตรีที่ดูแลรักษา, มารดา
ลภัสนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในลาภ
ลภัสนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและมีลาภ
วศิมน แปลว่า
ใจที่มีอำนาจ
ศรันภัคร แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นที่พึ่ง
เปรมวดี แปลว่า
มีความสุข
เปรมยุตา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความรัก, ผู้ประกอบด้วยความสุข
สรัญญู แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องศร, ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ณัทนิชาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการให้ความรู้ตลอดกาล
ศักดิ์สิทธิ์เทพ แปลว่า
เทวดาผู้บันดาลให้ประสบความสำเร็จ
เพียงนิษฐ์ แปลว่า
เสมอด้วยความสำเร็จ
เพียงพิศุทธ์ แปลว่า
เสมอด้วยความบริสุทธิ์
เพียงหทัย แปลว่า
เสมอด้วยดวงใจ
เพียงสมถะ แปลว่า
มีความพอเพียง
เพียงสิทธิ แปลว่า
มีอำนาจพอ
เพียงฐาน์ แปลว่า
เสมอด้วยฐานะ
เพียงเพียร แปลว่า
เสมอด้วยความเพียร
เพียงณัฏฐ์ แปลว่า
เสมอด้วยนักปราชญ์
เพิ่มศักดิ์ แปลว่า
เพิ่มอำนาจ
เพียงณัฏฐ แปลว่า
เสมอด้วยนักปราชญ์
เพียงณัฐ แปลว่า
เสมอนักปราชญ์
เพียงสติ แปลว่า
เสมอสติ
ภัชรมัย แปลว่า
[พัชรมัย]
ณัฐภัคดิ์ แปลว่า
[ณัฐภักดิ์]
บุญยรงค์ แปลว่า
[บุณยรงค์]
พิชญภวิศฏ์ แปลว่า
[พิชญภวิศ]
พิมพ์กาญจน์ แปลว่า
แบบทอง
วงศวรัณ แปลว่า
[วงศวรัญญ์]
สุภัควภารตี แปลว่า
[สุภัคภารตี]
ปรุริมปรัชญ์ แปลว่า
[ปุริมปรัชญ์]
ธนันต์กาจณ์ แปลว่า
[ธนันกาญจน์]
พัชรธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเพชร
ทินลักษณ์ แปลว่า
ชนิดของการให้
นนทนิชา แปลว่า
ความยินดีแห่งตน
ลมูล แปลว่า
พีรนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยความเพียร
นิศกาล แปลว่า
เวลากลางคืน
ดรุณีนิษฐ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้สำเร็จ
ศานิต แปลว่า
คม
นิลตระการ แปลว่า
นิลที่งดงาม
ปัณฑานิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยปัญญา
บุณยรงค์ แปลว่า
รักในความดี
ปันลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่แบ่ง
ปวรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ประเสริฐ
ปุณยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความดี
พิชญภวิศ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในโลก
สุทธิลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่บริสุทธิ์
ธีรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของนักปราชญ์
บุพลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของการเริ่มต้น
บูรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของป้อมปราการ
บูรณ์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่บริบูรณ์
ธนลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีทรัพย์
ศรีราม แปลว่า
ผู้ที่เป็นเลิศเหมือนพระราม
สมิทธ์ดา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จมากมาย
นัยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่สำคัญ
รัฐวิการ์ แปลว่า
[รัฐวิภา]
ดีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะดี
นรีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของสตรี
บุตรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของบุตร
บุตลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของบุด
บัวลักษณ์ แปลว่า
ชนิดของบัว
ธนันกาญจน์ แปลว่า
ผู้ร่ำรวยทอง
พิมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
ปนตลักษณ์ แปลว่า
[ปณตลักษณ์]
ปิ่นลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่สูงสุด
โปรดลักษณ์ แปลว่า
ชนิดที่ชอบ
ฐาณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่บนความเป็นนักปราชญ์
ภัคลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งโชค
นิรการ แปลว่า
ไม่มีงาน
นิสาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งกลางคืน
นิศาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งกลางคืน
นิศลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของกลางคืน
ทิศลักษณ์ แปลว่า
ชนิดของทิศ
โสภิตลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม
โสภิลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม
โสมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของพระจันทร์
สุภัคภารตี แปลว่า
ผู้เจริญดั่งพระสุรัสวดี
ณิชาพักตร์ แปลว่า
หน้าสะอาด หน้าหมดจด
วงศวรัญญ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้อันประเสริฐ
มนัญชัย แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
มนต์มนัส แปลว่า
ใจที่มีมนต์
ภูวริศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลกและมีความดีงาม
ธนินหฤษม์ แปลว่า
[ธนินทร์หฤษฎ์]
นูรีมะ แปลว่า
ธนินทร์หฤษฎ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ภวัศภณ แปลว่า
[ภวัตภณ]
ภวัตภณ แปลว่า
คำพูดของผู้เจริญ
มนสนันท์ แปลว่า
ใจที่ยินดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี