");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31101-31200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐธนกรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างทรัพย์
พชรเดช แปลว่า
เพชรที่มีอำนาจ
ศุภัศศจี แปลว่า
[ศุภศจี]
ดวงมณีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดวงแก้วมีค่า
นวยเทพ แปลว่า
การเยื้องกรายของเทวดา
ศุภศจี แปลว่า
พระอินทร์ผู้ประเสริฐ
ยศนีส์ แปลว่า
[ยศสินี]
สุกฤตาภัค แปลว่า
ผู้สร้างโชคดี
สิริินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
ศิวรุฒ แปลว่า
[ศิววรุตม์]
ภาวนิษฐ์ แปลว่า
มีความสำเร็จ
สมมิตร แปลว่า
เพื่อนที่เสมอกัน เพื่อนที่เท่าเทียมกัน
บุญชม แปลว่า
ชื่นชมความดี
นิษฐ์มิตร แปลว่า
สำเร็จด้วยเพื่อน
นิษฐ์มิต แปลว่า
สำเร็จน้อย สมบูรณ์น้อย
ปวรนิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในสิ่งประเสริฐ
ศิณลักษณ์ แปลว่า
ปพัสนันท์ แปลว่า
[ปภัสนันท์]
นิษฐ์นภา แปลว่า
ความสำเร็จจากฟ้า
นันทินา แปลว่า
[นันทิยา]
นิษฐ์ติยา แปลว่า
[นิตยา]
วลังคณา แปลว่า
[วรางคณา]
ศศมน แปลว่า
ผู้มีใจเหมือนกระต่าย คือความรักสงบ
นิลตกาล แปลว่า
[นิลตระกาล]
รศิกานต์ แปลว่า
[รสิกา]
มณธิฌา แปลว่า
[มนทิชา]
พินิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จยิ่ง
พัศนิษฐ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความสำเร็จ
ศานิษฐ์ แปลว่า
[ศานิต]
ฐานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความสำเร็จ
นิษฐ์กานต์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรัก
พิชิชชัย แปลว่า
[พิชิตชัย]
นิษฐ์รวี แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จดุจพระอาทิตย์ ความสำเร็จอันรุ่งเรือง
ดรุณนิษฐ์ แปลว่า
หนุ่มผู้สำเร็จ
อรุณนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จในยามเช้า
บุษรนิษฐ์ แปลว่า
พลอยที่สมบูรณ์
รวีโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
มณีนิษฐ์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริบูรณ์
นพนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จ ๙ ประการ
ดารุนิษฐ์ แปลว่า
[ดรุณนิษฐ์]
เนตรนิษฐ์ แปลว่า
ดวงตาแห่งคววามสำเร็จ
นิษฐ์หมาย แปลว่า
จุดมุ่งหมายปลายทาง
ธีรานิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จของนักปราชญ์ ผู้มีความสำเร็จดุจนักปราชญ์
พลอยประภัสร์ แปลว่า
พลอยที่ผ่องใส พลอยที่บริสุทธิ์
ภีรนิษฐ์ แปลว่า
[พีรนิษฐ์]
อมรนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จของเทวดา
รพีนิษฐ์ แปลว่า
มีความสมบูรณ์ดั่งพระอาทิตย์
ณิศกาญจน์ แปลว่า
[นิศกาล]
นพลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะเก้าประการ
มนลักษณ์ แปลว่า
ลํกษณะของใจ
นวลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะเก้าประการ
ภูมิลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของแผ่นดิน
ปารมิ์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จด้วยบารมี
นับเงิน แปลว่า
รับทรัพย์
ทิสานาฏ แปลว่า
ทางของหญิงสาวสวย
รัศมิ์ฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในแสงสว่าง
ทานนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยการให้
ธารนิษฐ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จ
ศิววรุตม์ แปลว่า
พระอรหันต์ผู้ประเสริฐสุด
ธิษณามดี แปลว่า
ผู้มีความเฉลียวฉลาด
นัยน์ภัค แปลว่า
ดวงตาแห่งโชค
บุณยวีย์ แปลว่า
[บุณยวีร์]
ปรียาณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ศนิตา แปลว่า
[ศานิตา]
ทินกานต์ แปลว่า
ให้ความรักแล้ว
สุริย์กานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระอาทิตย์
สุริย์กาล แปลว่า
เวลาของพระอาทิตย์
ยศสินี แปลว่า
หญิงงามผู้ทรงเกียรติคุณ
ปิตินิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่น่ายินดี
ปิติยา แปลว่า
ความยินดี ความสุขใจ
ปิโยรส แปลว่า
ลูกชายผู้เป็นที่รัก
พริม์นิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จในสิ่งประเสริฐ
บุณศุภรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่เป็นมงคลอันรุ่งเรือง
บุณยาวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในความดี
ปิตุมาตา แปลว่า
บิดาและมารดา
ปิตุมาตุ แปลว่า
บิดาและมารดา
ปิตุพร แปลว่า
บิดาผู้ประเสริฐ ผู้ประเสริฐดุจบิดา
มาตุพร แปลว่า
มารดาผู้ประเสริฐ ผู้ประเสริฐดุจมารดา
ส่งเสริมพร แปลว่า
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ศานิตา แปลว่า
คม
พรสุนีต์ แปลว่า
[พรสุนีย์]
พริมานิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
พลอยนิษฐ์ แปลว่า
มีความสำเร็จที่มีค่าดุจพลอย
เพริศพินิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่งดงามยิ่ง
เพริศนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่ดียิ่ง
รุ้งรวี แปลว่า
รุ้งและพระอาทิตย์
ณัชสิตา แปลว่า
รอยยิ้มของผู้เกิดมาเพื่อความรู้
พัฒนีย์ แปลว่า
[พัฒนี]
พัฒนี แปลว่า
ความเจริญ
พัฒนิษฐ์ แปลว่า
[พัฒน์นิษฐ์]
พัฒน์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความเจริญ
พิศุทธิ์รา แปลว่า
[พิศุทธิ์ธิรา]
บุณยรักษ์ แปลว่า
ผู้ที่ความดีรักษา
บุณยรักษา แปลว่า
ผู้ที่ความดีรักษา
พบบุณย์ แปลว่า
พบความดี
ภาณญาดา แปลว่า
[ภาณุญาดา]
อพิรดา แปลว่า
[อภิรดา]
พิรด์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรและความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
พิรดานิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรและความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
พาทินธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นผู้ให้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี