");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31001-31100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปัณฑนิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้
พรไพฑูรย์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจแก้วไพฑูรย์
ธันยารัศม์ แปลว่า
รัศมีแห่งโชค
ดวงณพัตร แปลว่า
ชะตาผู้มีความรู้ดั่งเสื้อผ้า
นภาวุฒิ แปลว่า
มีความรู้สูง
ณวรัตร์ แปลว่า
[ณวรัตม์]
ธันญา แปลว่า
[ธัญญา]
ธันญาเรศ แปลว่า
[ธัญเรศ]
สุรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของเทวดา
ธปพัตร แปลว่า
พรคีตา แปลว่า
การขับร้องอันประเสริฐ
สรจักร แปลว่า
จักรของเทวดา
ณธัญดา แปลว่า
[ณธัญรดา]
บุลพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
สาอูดี แปลว่า
ธรรมะ แปลว่า
คุณความดี
ณธัญรดา แปลว่า
ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคลและมีความรู้
ปวี แปลว่า
[ปวีณ์]
โสภิษฐ แปลว่า
[โสภิต]
ณวรัตม์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่ประเสริฐสุด
มารี แปลว่า
[มาลี]
วิชาสุนีย์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความดีงามและความรู้
พิมพ์ลพ แปลว่า
หยาดน้ำที่เป็นแบบอย่าง
ดวงลภัส แปลว่า
ชะตาที่มีลาภ
วีร์นิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยความกล้าหาญ
ทยวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความเอ็นดู
บุญเนือง แปลว่า
ทำความดีต่อเนื่อง
สมสี แปลว่า
สีที่เหมาะ
ปกาศิต แปลว่า
[ประกาศิต]
ฐิตาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
ฐิรฐาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ตั้งอยู่บนความมั่นคง
ศุณีวัลย์ แปลว่า
[สุนีย์วัลย์]
พัฒนวดี แปลว่า
หญิงผู้เจริญ
อมลญาภรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้อันบริสุทธิ์
ธนายุ แปลว่า
อายุของทรัพย์
รินลภัส แปลว่า
ลาภที่มาเรื่อยๆ
สุนีย์วัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มั่นคงดี
ออมศิลป์ แปลว่า
ถนอมศิลปะ, ถนอมศร
เมสิริิณ แปลว่า
พูนธิป แปลว่า
อินท์ชลิตา แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
นันฑพร แปลว่า
[นันทพร]
หมุ่ยหงส์ แปลว่า
หงส์ที่มีเสียงร้องดั่งฒ้อง
นริศญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ของคนผู้เป็นใหญ่
นวกชมณ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำจากดอกบัวทั้ง ๙
อภิวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ประเวส แปลว่า
[ประเวศ]
ธเนตร แปลว่า
[ธเนศ]
วาริณี แปลว่า
โศศิษฐา แปลว่า
ผู้งามยิ่ง
นิยะตา แปลว่า
[นิยตา]
พนมศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมั่นคงดุจภูเขา
ปัสยา แปลว่า
[ปนัสยา]
ณนท์ แปลว่า
[นนท์]
ธันธร แปลว่า
[ธัญธร]
มณฑศิริภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนเครื่องประดับที่งดงาม
ณัชชณาภร แปลว่า
นิยตา แปลว่า
มั่นคง
สุวิญญาณ์ แปลว่า
อภิสกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ศรีประไพ แปลว่า
งดงามยิ่ง
ราศี แปลว่า
กอง หมู่
วีระพรปวีณ์ แปลว่า
มีความกล้าหาญและฉลาดที่เป็นเลิศ
ศิรินภาพร แปลว่า
ผู้มีความงดงามเป็นเลิศดั่งมาจากฟากฟ้า
ศุภพินทุ์ แปลว่า
หยาดน้ำที่งดงาม
มาริสะ แปลว่า
[มาริสา]
โยทะกา แปลว่า
สมอเรือ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, ต้นคัดเค้า
ราชนรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นใหญ่
ณปภัส แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
สัญชิตา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ณัฏฐิตา แปลว่า
หญิงผู้ตั้งมั่นในความรู้ หญิงผู้ตั้งมั่นในความเป็นปราชญ์
เปรมภัสสร แปลว่า
ผู้อิ่มเอมในความเจริญ
วิรัญญ์รัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมากล้าหาญในความรู้และสมบัติ
พงษ์กิจ แปลว่า
หน้าที่ของตระกูล
มนัฐชยากรณ์ แปลว่า
ใจทั้งแปดที่ชนะด้วยการกระทำ
สนธิ แปลว่า
การเชื่อมต่อ การติดต่อ
สนธะ แปลว่า
นงฤดี แปลว่า
หญิงผู้ยินดี
อนิสสัย แปลว่า
ที่ไม่พึงอาศัย
แสนชัย แปลว่า
มีชัยชนะมากครั้ง
เลิศรส แปลว่า
อร่อยมาก
โอชา แปลว่า
อร่อย
พูนสุข แปลว่า
ความสุขที่เพิ่มขึ้น
ปารม์นิษฐ์ แปลว่า
[ปารมิ์นิษฐ์]
ภาวีนิษฐ์ แปลว่า
วริมน แปลว่า
เลิศ ประเสริฐ
รุ่งลักษณศิริ แปลว่า
มีลักษณะงดงามและรุ่งเรือง
รุ่งลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความรุ่งเรือง
อัญชนาพร แปลว่า
คนผู้ประเสริฐด้วยความรู้
อนงค์ศรีสกุล แปลว่า
หญิงที่เป็นมิ่งขวัญของวงศ์ตระกูล
อิ่มใจ แปลว่า
มีความยินดียิ่ง
ปรียาณัฐน์ แปลว่า
[ปรียาณัฏฐ์]
สุภพร แปลว่า
ความเป็นมงคลที่ประเสริฐ
วราพรณ์ แปลว่า
[วราพรรณ]
สุทธิเกียรติ์ แปลว่า
ชื่อเสียงที่บริสุทธิ์
ภานิษฐ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสำเร็จ
สุรีย์พรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใสดุจพระอาทิตย์
ิอมรรัตน์ แปลว่า
เพชร
ปณณดา แปลว่า
มีหนังสือมาก
อาฑิตยา แปลว่า
[อาทิตยา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี