");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30901-31000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ดำริ แปลว่า
คิด ไตร่ตรอง
วิสินี แปลว่า
หญิงที่มีความงามมาก, หญิงที่รุ่งเรือง
นุจนาฎ แปลว่า
[นุชนาฏ]
มาฮามุ แปลว่า
ภูมิอติรุจ แปลว่า
มีความรุ่งเรืองยิ่งในแผ่นดิน
พีระญาณ์ แปลว่า
มีความเพียรเพื่อความรู้
ธรรศญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และเชื่อมั่นในตนเอง, มีความรู้และมีความกล้าหาญ
นาคี แปลว่า
นาค
สราญรมย์ แปลว่า
ยินดีในความสำราญ
อลิดา แปลว่า
สวย มีเสน่ห์
ลลิฎา แปลว่า
[ลลิดา]
วิกาวี แปลว่า
[วิภาวี]
พัฒน์พงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
รุจินันท์ แปลว่า
ความงามที่น่ายินดี
ไดอาน่า แปลว่า
ประกายรัตน์ แปลว่า
แสงแก้วมณีที่กระจายออก
อิงค์สนิษฐา แปลว่า
สมนภา แปลว่า
เสมอฟ้า
นิษฐ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประสบความสำเร็จ
ลูกปูน แปลว่า
ปูนซีเมนต์ที่หล่อเป็นลูกบาศก์หรือทรงกระบอกเพื่อหากำลังอัดของคอนกรีต
อลัน แปลว่า
ทิตา แปลว่า
แสงสว่าง เจริญ รุ่งเรือง
ณัฏฐ์ทยา แปลว่า
ความเมตตากรุณาของนักปราชญ์
นุชญา แปลว่า
น้องสาวผู้มีความรู้
บรรณ แปลว่า
หนังสือ
อุษณีษ์ แปลว่า
[อุษณีย์]
เพิ่มศรี แปลว่า
เพิ่มความงาม เพิ่มความเป็นมงคล
มัฆวาน แปลว่า
พระอินทร์
หวานใจ แปลว่า
สุดที่รัก
บูรณิมา แปลว่า
เพ็ญเต็มดวง
วาวา แปลว่า
อธึก แปลว่า
ยิ่ง เกิน มาก เพิ่ม เลิศ
ณัชวิทย์ แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้
วันสถา แปลว่า
[วันสถาปนา]
รตนนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแก้วมณี
วันสถาปนา แปลว่า
ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น
ไพชยนต์ แปลว่า
ชื่อรถและวิมานของพระอินทร์
นฐกฤต แปลว่า
[ณฐกฤต]
ทัชพิชา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ศรีรัตน์ดา แปลว่า
ดวงแก้วมณีที่งดงามมาก
ขำ แปลว่า
คมสัน, คมคาย
เมวิกา แปลว่า
ธรรศปริชร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญรอบน้ำ
ฐิติวัลคุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ตั้งมั่น ผู้มีฐานะอันมั่นคง
มเหศักดิ์ แปลว่า
เจ้าผีซึ่งเดิมเป็นเจ้าเมืองในถิ่นนั้น
อัศกร แปลว่า
[อัสกร]
สุภโชค แปลว่า
โชคดี
วิหาร แปลว่า
วัด ที่อยู่ของพระสงฆ์
นัฐพัฒน์ แปลว่า
[ณัฐพัฒน์]
อัศวกร แปลว่า
ผู้สร้างม้า ผู้ฝึกม้า
นิตสะยา แปลว่า
[นิตยา]
วิภาค แปลว่า
การแบ่ง การจำแนก
พลอยใจ แปลว่า
สิ่งที่รักมาก
ปริศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่โดยรอบ
ปุณณ์ณัฏฐา แปลว่า
ผู้มีความบริบูรณ์เหมือนนักปราชญ์
วิชิดา แปลว่า
ผู้ชนะ
ณิชชยาวัชร์ แปลว่า
ชนะด้วยเพชรอันบริสุทธิ์
สิรามล แปลว่า
[สิรมน]
พจนาพร แปลว่า
คำพูดที่ประเสริฐ
ปุณยนิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีบุญบริบูรณ์พร้อม, ผู้มีความดีอันบริบูรณ์
สิรมน แปลว่า
ผู้มีใจสูง
ปุณณ์นิษฐ์ แปลว่า
มีความสำเร็จบริบูรณ์
ปรกนิษฐ์ แปลว่า
โมกนิษฐ์ แปลว่า
ต้นโมกที่สมบูรณ์
โมกข์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้บรรลุนิพพาน
เกษ แปลว่า
เส้นผม, สูงสุด
รินลภัทร แปลว่า
[รินลภัส]
อภัยนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ให้อภัยเป็นจุดหมายปลายทาง
ภัคนิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในโชค
ภัครนิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
ภักดิ์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้จงรักในความสำเร็จ
แหวน แปลว่า
เครื่องประดับสําหรับสวมนิ้วทําด้วยเงินหรือทองเป็นต้น
อศัลยา แปลว่า
ผู้ไม่มีทุกข์
นิศตรา แปลว่า
สัญลักษณ์แห่งกลางคืน
ภูริธวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยทรัพย์จากแผ่นดิน
วริญญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
วรินญา แปลว่า
[วรัญญา]
ธยวัฒน์ แปลว่า
[ทยวัฒน์]
ภักวิภา แปลว่า
[ภัควิภา]
ศุรัชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นสมบัติ
เลิศรัศมี แปลว่า
ยอดแห่งแสงสว่าง
อินทนิล แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเป็นช่อสีม่วงแดง
อมลนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จและบริสุทธิ์
ยลนิษฐ์ แปลว่า
มองปลายทาง
พัชญ์ฐกัญ แปลว่า
หญิงผู้ตั้งอยู่ในกรอบ
นิตรนิษฐ์ แปลว่า
[นิตยนิษฐ์]
นิตยนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จเสมอ
พิมพ์ลภ แปลว่า
[พิมพ์ลพ]
อัฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายทั้ง ๘
ดวงรพัตร แปลว่า
[ดวงลภัส]
ไหม แปลว่า
ชื่อผีเสื้อชนิดหนึ่ง
ศุภนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่ดีงาม
ศิรานิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันสูงสุด
ีวีรภัทร แปลว่า
ผู้ที่เป็นเลิศในความกล้าหาญ
อาลัย แปลว่า
ที่อยู่ ที่พัก
บุณยนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยความดี
วิริยนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยความเพียร
วีย์นิษฐ์ แปลว่า
[วีร์นิษย์]
ปรียนิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรัก
ปัณฑ์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี